Stručná historie odborové organizace Federace strojvůdců v Praze

Odborová organizace Federace strojvůdců je dobrovolnou profesní odborovou organizací nezávislou na politických stranách, státních orgánech, hospodářských organizacích, společenských hnutích a občanských sdruženích, jakož i na ostatních odborových organizacích.

Navazuje na tradici Spolku strojvůdců v Praze ústících drah, který byl založen 7. dubna 1896.

Po úředním schválení stanov 30. listopadu 1896 začal působit jako Spolek strojvůdců v Čechách.

Od 1. ledna 1921 nesla odborová organizace název Federace strojvůdců v Československé republice

Vždy v dobách totalitního politického režimu byla činnost Federace strojvůdců rozhodnutím státní moci zastavena. Bylo tomu tak v letech Protektorátu Čechy a Morava, bohužel i v poválečném období, a zejména po únoru 1948. Hegemonii komunisty kontrolovaného jednotného Revolučního odborového hnutí (ROH) se podařilo v době Pražského jara 1968 a 1969 narušit pouze Federaci lokomotivních čet (FLČ), za jejíž nástupkyni se Federace strojvůdců ČR rovněž považuje.

V nových politických poměrech bylo o obnovení samostatné profesní odborové organizace Federace strojvůdců rozhodnuto na ustavující konferenci, která se konala dne 16. května 1990 v Brně za účasti 175 zástupců strojvedoucích z celé sítě tehdejších Československých státních drah (ČSD). Současný název nese odborová organizace od vzniku České republiky v roce 1993.

———————————————————————————————————————

  1. července 1990 na základě výše uvedeného dění vznikly v Praze čtyři Základní organizace Federace strojvůdců.

Základní organizace Federace strojvůdců Praha Libeň, působící v tehdejším Lokomotivním depu Praha Libeň

Základní organizace Federace strojvůdců Praha Vršovice, působící v tehdejším Lokomotivním depu Praha Vršovice

Základní organizace Federace strojvůdců Praha TGM, působící v tehdejším Lokomotivním depu Praha TGM (dříve Praha Střed)

Základní organizace Federace strojvůdců Praha ONJ, působící v tehdejším Pobočném lokomotivním depu Praha ONJ, které patřilo pod správu Lokomotivního depa Praha TGM (dříve Praha Střed)

————————————————————————————————————————

 

 

Následně byly vedením ČSD organizačně v Praze vytvořeny z tehdejších tří Lokomotivních dep dvě Depa kolejových vozidel (DKV).

DKV Praha Sever se sídlem v Praze Libni. DKV řídilo depo Praha Libeň, depo Praha Bubny (které bylo následně zrušeno), depo v Čerčanech, motorovou část depa v Benešově, depo v Kralupech n. Vltavou a depo v Pečkách.

DKV Praha Jih se sídlem v Praze TGM. DKV řídilo depo Praha TGM, pobočné depo Praha ONJ, depo ve Vršovicích, elektrickou část depa v Benešově a depo v Kladně.

————————————————————————————————————————

V roce 1996 byly pak tyto dvě DKV na základě „pražského experimentu“ sloučeny v jedno DKV Praha se sídlem v budově depa Praha TGM. Později přestěhováno do rekonstruovaných prostor v Praze ONJ.

Žádná z výše uvedených organizačních změn ze strany ČSD (po rozdělení Československa již jen ČD) neměla zásadní vliv na činnost Základních organizací Federace strojvůdců působících v Praze.

Po opuštění všech prostor depa Praha TGM a předání Technickému museu byla nucena se Základní organizace Federace strojvůdců Praha TGM přestěhovat do prostor depa Praha Vršovice.

————————————————————————————————————————

V roce 2000 z důvodu být blíže svým členům, protože na základě rozhodnutí byl přesunut celý provoz a část správkárny z depa Praha Libeň do depa Praha Vršovice a jelikož další dění i situace nasvědčovala tomu, že depo Praha Libeň přestane existovat se Základní organizace Federace strojvůdců Praha Libeň přestěhovala do Vršovic. Na základě toho bylo nutné pro další působení u ZO FS Praha Libeň změnit název. Díky postupnému rozptýlení členů na různá pracoviště DKV Praha byl odsouhlasen nový název Základní organizace Federace strojvůdců DKV Praha, ve zkratce ZO FS DKV Praha.

V Praze tedy vznikla situace, kdy na jednom pracovišti působily nezávisle na sobě tři ZO FS. ZO FS Praha Vršovice, ZO FS Praha TGM a ZO FS DKV Praha (bývalá Praha Libeň).

————————————————————————————————————————

  1. října 2007 se členové výborů těchto tří ZO FS dohodli, že z důvodu ekonomických, jednotného postupu při řešení záležitostí členů, společného postoje v otázkách v rámci FS i v rámci zaměstnavatelů našich členů, jednotného organizování různých akcí a v neposlední řadě poskytování výpomocí v rámci Sociálního programu FS ČR, pojištění členů a jejich právní ochraně v pracovně právních vztazích apod. budou od 1. ledna 2008 pracovat společně jako koaliční sdružení.

Tento záměr byl sepsán jako „Koaliční dohoda“ a následně předložen a členy schválen na společné Členské schůzi konané na podzim 2007.

Na základě koaliční dohody bylo ustanoveno mimo jiné, že se bude používat jednotný název –  ZO FS ČR DKV Praha, včetně použití IČ a DIČ. Dále se povede jednotné účetnictví a používat se bude pouze jeden běžný bankovní účet.

Ostatní pražské ZO FS budou vedena v koaličním sdružení jako střediska s tím, že při jednání se zaměstnavateli bude koalice zastoupena jedním zástupcem a při jednáních na úrovni FS ČR budou koalici zastupovat i zástupci jednotlivých středisek – pražských ZO FS.

————————————————————————————————————————

  1. března 2011 vstoupila do koalice ZO FS ČR DKV Praha i poslední z pražských ZO FS – ZO FS Praha ONJ. Tato organizace je v koalici vedena jako středisko ONJ.

Vzhledem k výše uvedenému uspořádání jsou všichni členové zastupováni jednotně

Základní organizací Federace strojvůdců ČR DKV Praha.

————————————————————————————————————————

  1. ledna 2013 došlo k založení Základní organizace Federace strojvůdců Cargo Praha, protože z důvodu značných odlišností v provozu i řízení, které vznikly postupem času ve společnosti ČD Cargo bylo nutné založit v Praze Základní organizaci FS i u tohoto dopravce.

Na základě dohody mezi stávajícími pražskými koaličními ZO FS a nově vzniklou ZO FS Cargo Praha se tato nová organizace začlenila do koalice ZO FS ČR DKV Praha jako středisko Cargo Praha. Zástupci střediska Cargo Praha se zúčastňují pravidelných výborových schůzí koalice a též Členských schůzí, které se pořádají jednotně pro všechny členy pražské koalice ZO FS ČR DKV Praha. Rozdíl mezi koaličními ZO u ČD a ZO Cargo Praha je při zastupování členů na jednáních se zaměstnavatelem, kterého se z výše uvedených důvodů – tj. značných odlišností v Cargu oproti ČD účastní výhradně zástupci střediska Cargo Praha a následně pak koaliční výbor informují o průběhu i výsledcích příslušných jednání. Ostatní záležitosti jako je vedení účetnictví, evidence členů, Sociální program FS, Sociální fond apod. jsou zpracovávány centrálně v rámci celé koalice ZO FS ČR DKV Praha.

————————————————————————————————————————

 

V roce 2016 bylo nutno provést zákonem stanovenou registraci do „Spolkového rejstříku“. Při této registraci bylo nutno použít názvy jednotlivých pražských ZO FS, pod kterými získaly dříve používaná IČ. Tím se zjistilo, že původní názvy ZO jsou zavádějící a nic neříkající. Členská schůze 2017 pak odsouhlasila změny názvů ZO, které odpovídají současnosti a nejsou zavádějící nebo nic neříkající.

 

V současnosti působí v pražském koaličním sdružení tyto organizace :

 

ZO FS ČR DKV Praha

(dříve vedená jako Praha Libeň – viz text výše)

 

ZO FS ČR Praha Hlavní n.

(dříve vedená jako Praha TGM – 2017 přejmenovaná z původního registrovaného názvu :

FSČR, ZO – TGM Praha ev. č. 069)

 

 ZO FS ČR Praha Vršovice

(2017 přejmenovaná z původního registrovaného názvu :

Základní organizace Federace strojvůdců – 070)

 

ZO FS ČR Praha Jih

(2017 přejmenovaná z původního registrovaného názvu :

FSČR, ZO – Odstavné Nádraží Jih)

 

 ZO FS ČR Cargo Praha

(viz text výše)

————————————————————————————————————————

 

V roce 2018 na základě změn a novelizací příslušných zákonů a v souvislosti následných změn ve Spolkovém rejstříku bylo nutno přehodnotit současný stav a další působení koalice pražských ZO FS.

Po pečlivém zjišťování možností zachování plné funkčnosti odborové organizace v Praze zastupující ve velkém počtu strojvedoucí a dále též strojmistry, kontrolory vozby a další členy jiných profesí, kteří do naší organizace vstoupili na základě své svobodné volby, byly k dispozici dvě varianty řešení.

 

První varianta se týkala zrušení současného koaličního sdružení pražských ZO FS a s tím související zrušení příslušných, dnes již nevyužívaných IČ a zachování pouze jednoho, pod kterým by byly sloučeny všechny pražské ZO FS, které by nově byly vedeny pouze jako střediska pražské FS na jednotlivých pracovištích včetně ČD Cargo, jako tomu je v podstatě doposud.

 

Druhou variantou je zachování současného stavu – tj. koaličního sdružení pražských ZO FS s tím, že bude nutnost provést nové volby, ale již podle jednotlivých ZO FS a sestavení výboru včetně RK v každé ZO. Dále pak bude nutné podle nějakého klíče převést současné členy do příslušných ZO. Za jednotlivé ZO prostřednictvím statutárních zástupců – předsedů pak jednat i dokládat státním úřadům a institucím příslušné dokumenty plynoucí z jednotlivých článků a paragrafů uvedených v souvisejících zákonech o odborových organizacích apod.

 

Vzhledem k těmto zásadním změnám, které prakticky likvidují koaliční sdružení pražských ZO FS i původní myšlenku a důvod vzniku koalice ZO FS v Praze se současný koaliční výbor na listopadovém jednání 2018 a následně i členové na listopadové Členské schůzi koaličních ZO FS v Praze 2018 rozhodli o praktikování první varianty. Důvodem k tomuto rozhodnutí bylo přizpůsobení se platným změnám zákonů ČR, zachování jednotného zastupování členů FS v Praze a prakticky i současného stavu, kdy se pro členy nic nemění a tím bude zachována současná plně vyhovující funkčnost pražské odborové organizace.

————————————————————————————————————————

 

Od 1. července 2018 se z důvodu potřeb a přizpůsobení se situaci na železničních drahách v ČR dost zásadně změnila struktura ČD a.s. Namísto organizačních složek DKV (Depo Kolejových Vozidel) vznikly dvě organizační složky :

OCP (Oblastní Centrum Provozu) a OCÚ (Oblastní Centrum Údržby).

Z tohoto důvodu bylo nutno přizpůsobit i název pražské Federace strojvůdců, která vystupovala pod názvem ZO FS ČR DKV Praha.

Vzniklý problém byl v názvu se zkratkou DKV. Vzhledem k uvedené reorganizaci ČD a.s. a navíc po výše uvedeném rozhodnutí o způsobu dalšího působení FS v Praze tato zkratka již neměla své opodstatnění, nehledě na skutečnost, že za pár let by nikdo neznal její význam, bylo členům na listopadové schůzi 2018 navržena změna názvu.

Od 1. ledna 2019 platí nový odsouhlasený název Federace strojvůdců Praha, který bude nezávislý na případných změnách nebo reorganizacích u železničních společností, především ČD a.s. a ČD Cargo a.s., kde máme v současnosti na různých pracovištích registrováno nejvíce členů. Pod tímto názvem budou působit sloučené dříve koaliční pražské ZO FS jako střediska Federace strojvůdců Praha.

————————————————————————————————————————

Odborová organizace pod názvem Federace strojvůdců Praha je tedy nástupnickou organizací ZO FS DKV Praha a bývalých ZO FS Praha Vršovice, ZO FS Praha TGM, ZO FS Praha ONJ a ZO FS Cargo Praha dříve sdružených v koalici pražských ZO FS.

Tato organizace je součástí Federace strojvůdců ČR, kde je vedena jako Základní organizace.

————————————————————————————————————————