Informace z jednání členů prezidia FSČR se členem představenstva ČD, a.s. Ing. M. Kupcem konaného 22. ledna 2018 na P-FSČR v Praze

Vážení kolegové,

 

Dne 22. 1. 2018 se dostavil na P-FSČR člen představenstva ČD Ing. Miroslav Kupec, aby nás seznámil s plánovanou reorganizací DKV, k níž dojde v tomto roce, a s plánem investic společnosti ČD do HKV a vozového parku. V úvodu uvedl, že o nezbytné reorganizaci OKV GŘČD a o reorganizaci DKV se již hovoří mnoho let. Za tímto účelem byly také zpracovány různé analýzy od renomovaných firem. Vedení ČD rozhodlo, že je potřeba přistoupit ke změně, a začít řídit jak segment provozu, tak i segment opravárenství centrálně. V současné době je toto řízení decentralizované, neboť ČD mají 5 DKV, které postupují samostatně a nekoordinovaně. Představenstvo ČD proto 19. 12. 2017 přijalo dokument s názvem „Změna organizačního uspořádání úseku techniky, servisu a majetku (UTSM) od 1. 2. 2018“.  Cílem tohoto manažerského rozhodnutí je především zefektivnit celý systém řízení odboru kolejových vozidel. Je to první krok k realizaci nové náplně odborných útvarů na úseku, který řídí ing. Kupec jako člen představenstva ČD pro servis, techniku a majetek, tedy vytvoření nových řídících linií pro samostatné řízení kolejových vozidel a správy a údržby kolejových vozidel s celorepublikovou působností. Na základě tohoto manažerského rozhodnutí dojde k 1. 2. 2018 na úrovni GŘ ČD k následujícím organizačním změnám:

1) Dojde ke zrušení 1. Oddělení analýz, kontroly a optimalizace v jeho kanceláři s tím, že zaměstnanci zabývající se touto agendou v jeho kanceláři zůstanou.

2) Dojde k rozdělení stávajícího OKV GŘ ČD na tři nové útvary GŘ ČD, a to:

  1. a) OKV GŘ ČD (O12 GŘ ČD), do jehož gesce budou spadat průřezové činnosti, například přejímka a kvalita, ekonomika OKV a podobně. Nově se bude tento odbor členit na oddělení analýz a oddělení kvality a životního prostředí.
  2. b) Odbor provozu kolejových vozidel (O18 GŘ ČD), do jehož gesce bude spadat problematika provozu kolejových vozidel, a to včetně přípravy Jízdního řádu a organizace práce provozního personálu. Nově se bude tento odbor členit na oddělení provozu a oddělení bezpečnosti železniční dopravy.
  3. c) Odbor správy a údržby kolejových vozidel (O20 GŘ ČD), do jehož gesce bude spadat údržba vozidel a péče o budovy a infrastrukturu ve stávajících DKV a na jeho pracovištích. Nově se bude tento odbor členit na oddělení údržby interiérových železničních kolejových vozidel a oddělení údržby lokomotiv.

3) Současně s tím budou zrušeny dvě položky „zástupce ředitele OKV GŘ ČD“ (KZAM 12273).

Díky tomu budou mít všichni jasně stanovené úkoly. Zároveň dojde od 1. 2. 2018 ke jmenování ředitelů těchto nových odborů GŘ ČD. Tyto odbory GŘ ČD budou řídit od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2018 následující ředitelé:

– Odbor kolejových vozidel GŘ ČD Ing. Rostislav Novák

– Odbor provozu kolejových vozidel GŘ ČD Ing. Tomáš Mohr

– Odbor správy a údržby kolejových vozidel GŘ ČD Ing. Pavel Rešl

Tito ředitelé budou mít manažerskou smlouvu na dobu určitou, a to od 1. 2. do 30. 6. 2018.

Po tomto datu budou buď potvrzeni ve své funkci či dojde na této úrovni k personální změně, tedy bude jmenován někdo jiný.

V době od 1. 2. do 30. 6. 2018 budou stávající DKV zachována. Budou zřízena a vybudována oblastní centra pro provoz a údržbu. Vrchní přednostové budou koordinovat činnost jednotlivých částí. Pokud jde o centra provozu, budou zřízena v Praze, v Plzni a v Bohumíně. Centra údržby by měla být zřízena v Praze, v Plzni, v Brně a v Olomouci.

Ještě se uvidí, zda to tak skutečně bude, zda nedojde k určitým modifikacím. Přednostové provozu a údržby však budou již přímo podřízeni ředitelům těchto nových odborů GŘ ČD. Ke změnám však dojde i na úseku stávající provozní jednotky „Depo historických vozidel“ (DHV). V této oblasti musí být dosažen zcela jiný hospodářský výsledek, než je tomu v současné době, kdy jsou náklady vyšší než výnosy. Dojde také ke zrušení neproduktivních a opuštění některých zbytných pracovišť. Zaměstnanci dotčení touto změnou dostanou nabídku jiného zaměstnání s možností dojíždění v délce trvání do 1 hodiny. V oblasti zásobování bude dokončena centralizace. V současné době mají ČD v rámci DKV v podstatě pět nákupčích, kteří spolupracují se Zásobovacím skladem ČD Česká Třebová. Celá oblast je značně decentralizovaná, náhradní díly jsou uloženy v jednotlivých DKV bez ohledu na jejich potřebu a využití. S ohledem na tyto skutečnosti přejdou nákupčí pod jednotku Zásobovací sklad ČD Česká Třebová a budou centrálně zajišťovat nákup náhradních dílů. Díky tomu budou strategické náhradní díly deponovány centrálně a o jejich použití rozhodne v případě potřeby ředitel útvaru. Opravy HKV a vozů budou nadále prováděny jen na klíčových pracovištích, kde dojde k zásadním investicím do technického vybavení, pracovních podmínek zaměstnanců a do pracovního prostředí.  Přinese to efektivní využití investic.

Ing. M. Kupec dále seznámil členy prezidia FSČR s plánem investic společnosti ČD do HKV a vozového parku. V současné době je vypsána soutěž na dodávku 50 vozů na rychlost 200 kilometrů v hodině. Připravuje se soutěž na dodávku 60 HKV na rychlost 200 kilometrů v hodině. Pokud jde o pořízení dalších vozidel, je možné uvést následující V jednání je pořízení 7 HKV řady „Vectron“. Tři již jezdí, jsou využívány v rámci DBAG, neboť se na nich zaučují strojvedoucí ČD, kteří budou jezdit do Hamburku. Probíhá též soutěž na staniční HKV od firmy CZ Loko. V DPOV probíhá lakování HKV řady 111 („Žehliček“). Dále běží soutěž na pořízení 10 motorových jednotek pro provozování železniční dopravy na trati Praha–Kladno a běží i soutěž na pořízení 50 vozů pro využití na různých provozních výkonech. Nově připravované vozy budou již vyrobené podle norem TSI. Proces jejich schvalování do provozu bude vycházet z příslušné Evropské směrnice a bude realizován agenturou v Paříži ve Francii. Výhledově se bude soutěžit až 200 vozů na rychlost 200 kilometrů v hodině. V této souvislosti je potřeba vzít v potaz, že v současné době není známo, jakou podobu bude mít regionální doprava po roce 2019, tedy od 1. 1. 2020, po ukončení stávající smlouvy uzavřené mezi ČD a jednotlivými kraji na provozování regionální dopravy. Vedení ČD usiluje o uzavření nové smlouvy s jednotlivými kraji na provozování této dopravy, je to však práce náročná a obtížná, neboť zde působí různé vlivy. Přináší to nové problémy. Jednoznačně do této oblasti zasáhne v některých krajích proces liberalizace železniční dopravy. Některé kraje mohou uzavřít smlouvu se společností ČD na provozování regionální železniční dopravy od data 1. 1. 2020 napřímo, jiné budou chtít na část tratí vybrat vítěze v rámci vyhlášených soutěží na provozování regionální dopravy. Společnost ČD s tím samozřejmě počítá a připravuje na všechny tratě, kde se bude provozovatel železniční dopravy soutěžit, vozidla elektrické i motorové trakce. Existuje zde více projektů pro získání jednotek různých kapacit, například jednotek pro hl. město Prahu a nízkopodlažních jednotek pro Moravskoslezský kraj a podobně. Je zde také snaha o kumulaci jednotek do jedné soutěže, do jedné zakázky. Je to optimální postup vysoutěžit jednu řadu vozidel od jednoho dopravce a tím dosáhnout unifikace základní řady jednotek. Dále je potřeba, aby pokračovalo nahrazování starých hnacích dieselových vozidel nízkoemisními a hybridními, v případě elektrifikace tratí i elektrickými. Byly zahájeny i projektové práce na výstavbu vysokorychlostních tratí (VRT) na rychlost nad 200 kilometrů v hodině.

 

Zapsal: PhDr. Miloslav Pykal, vedoucí analytického oddělení FSČR

 

V Praze dne 29. 1. 2018

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*