Všem ZO FSČR

 

FEDERACE STROJVŮDCŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

Prezídium

Jana Želivského 2 200

130 00 Praha 3

 

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka V Praze, dne

184/2017-FSČR

Dr.M.Pykal, 602 454 732

22.5.2017

Věc: Žádost

 

 

Vážení kolegové,

v současné době se ve společnosti ČD zavádí elektronický přístup k vybraným dokumentům a výplatním páskám.

S ohledem na tuto skutečnost, se na Vás obracíme se žádostí, aby ti kolegové, kteří se nedostali do 20.5.2017 ke své elektronické výplatní pásce, tedy nemají k ní přístup, zaslali tuto informaci elektronickou poštou na adresu analytik@fscr.cd.cz na P-FSČR.

Děkujeme. S pozdravem

Jaroslav Vondrovic, v.r.
prezident

 

Bankovní spojení: 200085379/0800 Česká spořitelna Praha 8

Telefon: 972 245 297

IČO: 44265484;

Elektronická pošta: analytik@fscr.cd.cz

 
 

Všem ZO FSČR

 

FEDERACE STROJVŮDCŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

Prezídium

Jana Želivského 2 200

130 00 Praha 3

 

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka Vyřizuje / linka V Praze, dne              

178/2017-FSČR

J.Vincour,724 720 230

Dr.M.Pykal, 602 454 732

12.5.2017

Věc: Žádost o zaslání informací

 

 

Vážení kolegové,

Prezídium FSČR již delší dobu požaduje po vedení Odboru kolejových vozidel GŘ ČD přijetí interní směrnice zajišťující standardy nocležen, ve kterých trávíme dobu odpočinku mezi směnami.

V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme zpracovaný materiál výše jmenovaným „Odborem GŘ ČD“ (viz tabulka v software „Excel“), který dokumentuje aktuální stav nocležen v jednotlivých DKV, které využívají ČD. Byli bychom rádi, pokud byste zkontrolovali uvedené údaje zaměstnavatele a případně tento stav opravili či doplnili.

S ohledem na skutečnost, že nevíme, jaký je Váš obvod prováděných výkonů a jistě trávíte odpočinek i v místě jiného než domovského DKV, zasíláme Vám přehled nocležen v celé republice tak, jak jsme jej od zaměstnavatele obdrželi.

Vaše úpravy, doplnění či případné další připomínky k současnému stavu nocležen očekáváme nejpozději do 14.června 2017 (!).

Opravy či úpravy v tabulkách provádějte volnou formou s vyznačenou připomínkou a takto upravené údaje zašlete na emailovou adresu analytik@fscr.cd.cz.

Děkujeme. S pozdravem

Jaroslav Vincour, v.r.
viceprezident

 

 

Přehled nocležen ke stažení 
ZDE
INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

ČÍSLO 4/2017 ZE DNE 20.4.2017:

Vážení kolegové,

zasíláme Vám aktualizovaná telefonní čísla, emailové adresy a kontakty na prezidenta FSČR, na viceprezidenta FSČR, na zbývající členy P-FSČR, na členy ÚRK FSČR, na jednotlivé zaměstnance FSČR a na smluvní advokáty FSČR. Uvedené kontakty jsou následující:

A. Prezident:

1) Jaroslav Vondrovic: a) pevná linka: 972 245 295

b) mobil: 723 330 128

c) emailová adresa: prezident@fscr.cd.cz

Vondrovic@epos.cd.cz;

B. Viceprezident:

2) Jaroslav Vincour: a) pevná linka: není

b) mobil: 724 720 230, 604 420 288

c) emailová adresa: oloblast@seznam.cz;

vinjar@seznam.cz;

C. Plzeňská oblast FSČR:

1) Josef Bock: a) pevná linka: 972 524 685, 972 522 355

b) mobil: 773 008 937, 723 294 888

c) emailová adresa: Bock@fscr.cd.cz;

pepabock@centrum.cz;

D. Pražská oblast FSČR:

1) Jiří Šafařík: a) pevná linka: 972 246 247

b) mobil: 602 600 965

c) emailová adresa: Safarik@fscr.cd.cz;

jirkasafa@seznam.cz;

2) Pavel Semecký: a) pevná linka: 972 246 246

b) mobil: 773 008 910, 602 477 854

c) emailová adresa: Semecky@fscr.cd.cz;

semeckypavel@seznam.cz;

3) Pavel Slánský: a) pevná linka: 972 246 246,

b) mobil: 773 008 913, 602 260 617

e) emailová adresa: Slansky@fscr.cd.cz;

slanskyp.nbk@seznam.cz;

E. Olomoucká oblast FSČR:

1) David Votroubek: a) pevná linka: není

b) mobil: 773 008 921

c) email: David.Votroubek@cdcargo.cz;

F. Ústřední revizní komise:

1) Jiří Hajný: a) pevná linka: není

b) mobil: 731 138 099, 603 789 902

c) emailová adresa: urkfs@seznam.cz;

2) Ivan Mulenko: a) pevná linka: není

b) mobil: 728 997 374

c) emailová adresa: ivan.mulenko@seznam.cz;

3) Jaroslav Klapka: a) pevná linka: není

b) mobil: 603 229 594

c) emailová adresa: jaroslav.klapka@seznam.cz;

G. Zaměstnanci FSČR:

1) PhDr.Miloslav Pykal, analytik: a) pevná linka: 972 245 297

b) mobil: 602 454 732

c) emailová adresa:

analytik@fscr.cd.cz;

analytikfs@centrum.cz;

2) Jarmila Šírková, hospodářka: a) pevná linka: 972 245 563

b) mobil: 773 008 942

c) emailová adresa:

ucetkontr@fscr.cd.cz;

3) Petra Tomková, sekretářka: a) pevná linka: 972 245 506

b) mobil: 725 007 347

c) emailová adresa: sek@fscr.cd.cz;

H. Tiskové centrum FSČR:

1) PhDr.Libor Poláček, tiskový mluvčí FSČR a odpovědný redaktor časopis „Zájmy strojvůdce“:

a) pevná linka: 972 625 066

b) mobil: 606 114 138

c) emailová adresa: Polacek@fscr.cd.cz;

2) Josef Daněk, bezpečnostní technik FSČR:

a) pevná linka: 972 625 148

b) mobil: 773 008 934

c) emailová adresa: bozp@fscr.cz;

I. Smluvní advokáti FSČR:

1. Mgr.Gustav Valenz: a) sídlo kanceláře: Božkovská 15, 326 00 Plzeň

b) pevná linka: 377 221 923

c) fax: 377 240 201

d) mobilní telefon: 605 923 076

e) emailová adresa: gustav.valenz@seznam.cz

2. JUDr.Miroslav Kovář: a) sídlo kanceláře: Wenzigova 5,

120 00 Praha2

b) pevná linka: není

c) mobilní telefon: 724 036 959

d) emailová adresa: miroskovar@seznam.cz;

S pozdravem

Jaroslav Vondrovic, v.r.

prezident FSČR
 

 

INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

ČÍSLO 3/2017 ZE DNE 19.4.2017:

Vážení kolegové,

oznamujeme Vám, že P-FSČR na svém pravidelném zasedání konaném dne 18.4.2017 přijalo následující rozhodnutí ohledně oblasti zaměření působení jednotlivých členů P-FSČR a vzájemné rozdělení úkolů, které Vám zasíláme:

I. Stanovení globálního zaměření členů P-FSČR na práci v hlavních společnostech, kde působí členové FSČR:

1) Problematikou a úkoly ze společnosti ČD se budou zabývat kolegové J. Vincour, J.Bock a P.Semecký.

2) Problematikou a úkoly ze společnosti ČD Cargo se budou zaobírat J.Šafařík a D.Votroubek. V případě potřeby jim pomůže J.Vincour.

3) Problematikou a úkoly ze společnosti SŽDC se bude zabývat P.Slánský.

II. Stanovení konkrétního zaměření a plnění úkolů jednotlivých členů P-FSČR:

1) J.Vondrovic jako prezident a představitel FSČR se bude zúčastňovat jednání na vrcholové úrovni u všech tří společností, tedy ČD, ČD Cargo i SŽDC. Podle svého uvážení a časových možností se samozřejmě zúčastní jakýchkoliv dalších jednání konaných u různých společností a institucí.

2) J.Vincour se zaměří na zpracování agendy mezd a mzdového vývoje jak u společnosti ČD, tak i u společností ČD Cargo a SŽDC.

3) J.Bock bude plnit úkoly vyplývající z předpisové oblasti a problematiky jak u společnosti ČD, tak i u společnosti SŽDC.

4) P.Semecký bude rovněž plnit úkoly vyplývajíc z předpisové oblasti a problematiky jak u společnosti ČD, tak i u společnosti SŽDC.

5) D.Votroubek se zaměří na plnění úkolů směrovaných ke společnosti Cargo a na předpisovou oblast a oblast interních norem jak této společnosti, tak i společnosti SŽDC.

6) J.Šafařík bude plnit úkoly vyplývající z oblasti BOZP a OOPP u všech tří společností, tedy ČD, ČD Cargo i SŽDC.

7) P.Slánský se zaměří na plnění úkolů vyplývajících z oblasti techniky a vysílaček u všech tří společností, tedy ČD, ČD Cargo i SŽDC.

III. Odborovou organizaci FSČR budou zastupovat v rámci kolektivního vyjednávání a případných dalších jednání u vybraných soukromých dopravců následující členové P-FSČR:

1) U společnosti Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) a GW Train Regio J.Bock.

2) U společnosti TRILEX P.Semecký.

IV. Kontaktní osobou pro jednání FSČR s Asociací pro kolektivní vyjednávání a kolektivní vztahy (AKV) bude J.Šafařík, který také bude zastupovat FSČR v orgánech AKV.

V. Kontaktní osobou pro jednání FSČR s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou (HVP) bude J.Vincour.

Je samozřejmé, že se jedná pouze o stanovení základního zaměření členů P-FSČR a plnění stanovených úkolů. Členové orgánu se budou podle aktuální potřeby a za vzájemném spolupráce zabývat plněním i dalších různých úkolů.

S pozdravem

Jaroslav Vondrovic, v.r.

prezident FSČR
INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

ČÍSLO 2/2017 ZE DNE 11.4.2017:

Vážení kolegové,

Celostátní rada předsedů ZO FSČR na svém řádném jednání konaném dne 30. března 2017 v Praze mimo jiné navrhla a většinou přítomných hlasů i schválila navýšení měsíčního příspěvku odváděného za každého člena FSČR na centrální konto FSČR o 30,- Kč. Výše členských příspěvků tedy bude s platností od 1.července 2017 činit celkem 180 Kč.

Navýšení bude použito pouze k vyrovnání rozdílu mezi příjmy a čerpáním Sociálního fondu všech členů FSČR „Stephenson“.

Žádáme tímto všechny základní organizace FSČR, aby seznámili naše členy s přijatým „Usnesením CRP ZO FSČR“ a zajistili u svých mzdových účtáren společnosti ČD, společnosti ČD Cargo, případně i u jiných společností, úpravu odvodu členských příspěvků.

Vážení kolegové,

dále vás upozorňujeme na možnost odběru nových batohů pro strojvedoucí ČD, a.s. Podle údajů zaměstnavatele je dosud nevyzvednuto více jak 2 200 batohů. Batohy jsou k vyzvednutí v jednotlivých DKV a počty jsou následující:

1) Plzeň -920 batohů

2) Praha: 688 batohů

3) Brno: 200 batohů

4) Olomouc: 139 batohů

5) Česká Třebová: 269 batohů

S pozdravem

Jaroslav Vondrovic, v.r.

prezident FSČR
Informační servis P-FSČR číslo 1/2017  pro všechny ZO FSČR ze dne 3.3.2017:

Vážení kolegové,

od 1.2.2017 probíhá pilotní provoz vlaků ČD vedených v režimu 0/0-S u vozidel standardu A (vozidla vybavená jízdenkovým automatem MOPAJ) s omezenou účastí strojvedoucích na odbavení cestujících a kontrole jízdních dokladů.

         Jelikož máme pochybnosti o skutečném důvodu a výsledném efektu této změny (strojvedoucí namísto prodeje jízdenek provádí na požádání cestujících pouze výměnu hotovosti pro použití automatu), chceme vás požádat o zaslání vašich zkušeností (ať už negativních, tak i pozitivních) s tímto pilotním provozem.

         Nejde nám o obecné hodnocení, nýbrž o konkrétní připomínky k jednotlivým povinnostem, které nový systém přináší.

         Ukončení pilotního provozu se předpokládá koncem měsíce května 2017, kdy bude vyhodnocen a po následném vydání novelizovaného procesního listu PL V-31 by měl být zaveden jako běžný provoz.

         Své připomínky posílejte do konce měsíce dubna 2017 na adresu: analytik@fscr.cd.cz

 

Děkujeme. S pozdravem

Jindřich Hlas,v.r.
prezident
Informace – Dokumenty k seznámení pro zaměstnance ČD

[gview file=“http://zofscrdkvpraha.cz/wp-content/uploads/2015/08/1235.pdf“]

 
Vzájemné uznávání jízdních výhod mezi ČD, a.s. a ZSSK, a.s. pro rok 2017

[gview file=“http://zofscrdkvpraha.cz/wp-content/uploads/2015/08/123.pdf“]

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Všem ZO FSČR

 

FEDERACE STROJVŮDCŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

Prezídium

Jana Želivského 2 200

130 00 Praha 3

 

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka V Praze, dne

184/2017-FSČR

Dr.M.Pykal, 602 454 732

22.5.2017

Věc: Žádost

 

 

Vážení kolegové,

v současné době se ve společnosti ČD zavádí elektronický přístup k vybraným dokumentům a výplatním páskám.

S ohledem na tuto skutečnost, se na Vás obracíme se žádostí, aby ti kolegové, kteří se nedostali do 20.5.2017 ke své elektronické výplatní pásce, tedy nemají k ní přístup, zaslali tuto informaci elektronickou poštou na adresu analytik@fscr.cd.cz na P-FSČR.

Děkujeme. S pozdravem

Jaroslav Vondrovic, v.r.
prezident

 

Bankovní spojení: 200085379/0800 Česká spořitelna Praha 8

Telefon: 972 245 297

IČO: 44265484;

Elektronická pošta: analytik@fscr.cd.cz

 
 

Všem ZO FSČR

 

FEDERACE STROJVŮDCŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

Prezídium

Jana Želivského 2 200

130 00 Praha 3

 

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka Vyřizuje / linka V Praze, dne              

178/2017-FSČR

J.Vincour,724 720 230

Dr.M.Pykal, 602 454 732

12.5.2017

Věc: Žádost o zaslání informací

 

 

Vážení kolegové,

Prezídium FSČR již delší dobu požaduje po vedení Odboru kolejových vozidel GŘ ČD přijetí interní směrnice zajišťující standardy nocležen, ve kterých trávíme dobu odpočinku mezi směnami.

V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme zpracovaný materiál výše jmenovaným „Odborem GŘ ČD“ (viz tabulka v software „Excel“), který dokumentuje aktuální stav nocležen v jednotlivých DKV, které využívají ČD. Byli bychom rádi, pokud byste zkontrolovali uvedené údaje zaměstnavatele a případně tento stav opravili či doplnili.

S ohledem na skutečnost, že nevíme, jaký je Váš obvod prováděných výkonů a jistě trávíte odpočinek i v místě jiného než domovského DKV, zasíláme Vám přehled nocležen v celé republice tak, jak jsme jej od zaměstnavatele obdrželi.

Vaše úpravy, doplnění či případné další připomínky k současnému stavu nocležen očekáváme nejpozději do 14.června 2017 (!).

Opravy či úpravy v tabulkách provádějte volnou formou s vyznačenou připomínkou a takto upravené údaje zašlete na emailovou adresu analytik@fscr.cd.cz.

Děkujeme. S pozdravem

Jaroslav Vincour, v.r.
viceprezident

 

 

Přehled nocležen ke stažení 
ZDE
INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

ČÍSLO 4/2017 ZE DNE 20.4.2017:

Vážení kolegové,

zasíláme Vám aktualizovaná telefonní čísla, emailové adresy a kontakty na prezidenta FSČR, na viceprezidenta FSČR, na zbývající členy P-FSČR, na členy ÚRK FSČR, na jednotlivé zaměstnance FSČR a na smluvní advokáty FSČR. Uvedené kontakty jsou následující:

A. Prezident:

1) Jaroslav Vondrovic: a) pevná linka: 972 245 295

b) mobil: 723 330 128

c) emailová adresa: prezident@fscr.cd.cz

Vondrovic@epos.cd.cz;

B. Viceprezident:

2) Jaroslav Vincour: a) pevná linka: není

b) mobil: 724 720 230, 604 420 288

c) emailová adresa: oloblast@seznam.cz;

vinjar@seznam.cz;

C. Plzeňská oblast FSČR:

1) Josef Bock: a) pevná linka: 972 524 685, 972 522 355

b) mobil: 773 008 937, 723 294 888

c) emailová adresa: Bock@fscr.cd.cz;

pepabock@centrum.cz;

D. Pražská oblast FSČR:

1) Jiří Šafařík: a) pevná linka: 972 246 247

b) mobil: 602 600 965

c) emailová adresa: Safarik@fscr.cd.cz;

jirkasafa@seznam.cz;

2) Pavel Semecký: a) pevná linka: 972 246 246

b) mobil: 773 008 910, 602 477 854

c) emailová adresa: Semecky@fscr.cd.cz;

semeckypavel@seznam.cz;

3) Pavel Slánský: a) pevná linka: 972 246 246,

b) mobil: 773 008 913, 602 260 617

e) emailová adresa: Slansky@fscr.cd.cz;

slanskyp.nbk@seznam.cz;

E. Olomoucká oblast FSČR:

1) David Votroubek: a) pevná linka: není

b) mobil: 773 008 921

c) email: David.Votroubek@cdcargo.cz;

F. Ústřední revizní komise:

1) Jiří Hajný: a) pevná linka: není

b) mobil: 731 138 099, 603 789 902

c) emailová adresa: urkfs@seznam.cz;

2) Ivan Mulenko: a) pevná linka: není

b) mobil: 728 997 374

c) emailová adresa: ivan.mulenko@seznam.cz;

3) Jaroslav Klapka: a) pevná linka: není

b) mobil: 603 229 594

c) emailová adresa: jaroslav.klapka@seznam.cz;

G. Zaměstnanci FSČR:

1) PhDr.Miloslav Pykal, analytik: a) pevná linka: 972 245 297

b) mobil: 602 454 732

c) emailová adresa:

analytik@fscr.cd.cz;

analytikfs@centrum.cz;

2) Jarmila Šírková, hospodářka: a) pevná linka: 972 245 563

b) mobil: 773 008 942

c) emailová adresa:

ucetkontr@fscr.cd.cz;

3) Petra Tomková, sekretářka: a) pevná linka: 972 245 506

b) mobil: 725 007 347

c) emailová adresa: sek@fscr.cd.cz;

H. Tiskové centrum FSČR:

1) PhDr.Libor Poláček, tiskový mluvčí FSČR a odpovědný redaktor časopis „Zájmy strojvůdce“:

a) pevná linka: 972 625 066

b) mobil: 606 114 138

c) emailová adresa: Polacek@fscr.cd.cz;

2) Josef Daněk, bezpečnostní technik FSČR:

a) pevná linka: 972 625 148

b) mobil: 773 008 934

c) emailová adresa: bozp@fscr.cz;

I. Smluvní advokáti FSČR:

1. Mgr.Gustav Valenz: a) sídlo kanceláře: Božkovská 15, 326 00 Plzeň

b) pevná linka: 377 221 923

c) fax: 377 240 201

d) mobilní telefon: 605 923 076

e) emailová adresa: gustav.valenz@seznam.cz

2. JUDr.Miroslav Kovář: a) sídlo kanceláře: Wenzigova 5,

120 00 Praha2

b) pevná linka: není

c) mobilní telefon: 724 036 959

d) emailová adresa: miroskovar@seznam.cz;

S pozdravem

Jaroslav Vondrovic, v.r.

prezident FSČR
 

 

INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

ČÍSLO 3/2017 ZE DNE 19.4.2017:

Vážení kolegové,

oznamujeme Vám, že P-FSČR na svém pravidelném zasedání konaném dne 18.4.2017 přijalo následující rozhodnutí ohledně oblasti zaměření působení jednotlivých členů P-FSČR a vzájemné rozdělení úkolů, které Vám zasíláme:

I. Stanovení globálního zaměření členů P-FSČR na práci v hlavních společnostech, kde působí členové FSČR:

1) Problematikou a úkoly ze společnosti ČD se budou zabývat kolegové J. Vincour, J.Bock a P.Semecký.

2) Problematikou a úkoly ze společnosti ČD Cargo se budou zaobírat J.Šafařík a D.Votroubek. V případě potřeby jim pomůže J.Vincour.

3) Problematikou a úkoly ze společnosti SŽDC se bude zabývat P.Slánský.

II. Stanovení konkrétního zaměření a plnění úkolů jednotlivých členů P-FSČR:

1) J.Vondrovic jako prezident a představitel FSČR se bude zúčastňovat jednání na vrcholové úrovni u všech tří společností, tedy ČD, ČD Cargo i SŽDC. Podle svého uvážení a časových možností se samozřejmě zúčastní jakýchkoliv dalších jednání konaných u různých společností a institucí.

2) J.Vincour se zaměří na zpracování agendy mezd a mzdového vývoje jak u společnosti ČD, tak i u společností ČD Cargo a SŽDC.

3) J.Bock bude plnit úkoly vyplývající z předpisové oblasti a problematiky jak u společnosti ČD, tak i u společnosti SŽDC.

4) P.Semecký bude rovněž plnit úkoly vyplývajíc z předpisové oblasti a problematiky jak u společnosti ČD, tak i u společnosti SŽDC.

5) D.Votroubek se zaměří na plnění úkolů směrovaných ke společnosti Cargo a na předpisovou oblast a oblast interních norem jak této společnosti, tak i společnosti SŽDC.

6) J.Šafařík bude plnit úkoly vyplývající z oblasti BOZP a OOPP u všech tří společností, tedy ČD, ČD Cargo i SŽDC.

7) P.Slánský se zaměří na plnění úkolů vyplývajících z oblasti techniky a vysílaček u všech tří společností, tedy ČD, ČD Cargo i SŽDC.

III. Odborovou organizaci FSČR budou zastupovat v rámci kolektivního vyjednávání a případných dalších jednání u vybraných soukromých dopravců následující členové P-FSČR:

1) U společnosti Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) a GW Train Regio J.Bock.

2) U společnosti TRILEX P.Semecký.

IV. Kontaktní osobou pro jednání FSČR s Asociací pro kolektivní vyjednávání a kolektivní vztahy (AKV) bude J.Šafařík, který také bude zastupovat FSČR v orgánech AKV.

V. Kontaktní osobou pro jednání FSČR s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou (HVP) bude J.Vincour.

Je samozřejmé, že se jedná pouze o stanovení základního zaměření členů P-FSČR a plnění stanovených úkolů. Členové orgánu se budou podle aktuální potřeby a za vzájemném spolupráce zabývat plněním i dalších různých úkolů.

S pozdravem

Jaroslav Vondrovic, v.r.

prezident FSČR
INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

ČÍSLO 2/2017 ZE DNE 11.4.2017:

Vážení kolegové,

Celostátní rada předsedů ZO FSČR na svém řádném jednání konaném dne 30. března 2017 v Praze mimo jiné navrhla a většinou přítomných hlasů i schválila navýšení měsíčního příspěvku odváděného za každého člena FSČR na centrální konto FSČR o 30,- Kč. Výše členských příspěvků tedy bude s platností od 1.července 2017 činit celkem 180 Kč.

Navýšení bude použito pouze k vyrovnání rozdílu mezi příjmy a čerpáním Sociálního fondu všech členů FSČR „Stephenson“.

Žádáme tímto všechny základní organizace FSČR, aby seznámili naše členy s přijatým „Usnesením CRP ZO FSČR“ a zajistili u svých mzdových účtáren společnosti ČD, společnosti ČD Cargo, případně i u jiných společností, úpravu odvodu členských příspěvků.

Vážení kolegové,

dále vás upozorňujeme na možnost odběru nových batohů pro strojvedoucí ČD, a.s. Podle údajů zaměstnavatele je dosud nevyzvednuto více jak 2 200 batohů. Batohy jsou k vyzvednutí v jednotlivých DKV a počty jsou následující:

1) Plzeň -920 batohů

2) Praha: 688 batohů

3) Brno: 200 batohů

4) Olomouc: 139 batohů

5) Česká Třebová: 269 batohů

S pozdravem

Jaroslav Vondrovic, v.r.

prezident FSČR
Informační servis P-FSČR číslo 1/2017  pro všechny ZO FSČR ze dne 3.3.2017:

Vážení kolegové,

od 1.2.2017 probíhá pilotní provoz vlaků ČD vedených v režimu 0/0-S u vozidel standardu A (vozidla vybavená jízdenkovým automatem MOPAJ) s omezenou účastí strojvedoucích na odbavení cestujících a kontrole jízdních dokladů.

         Jelikož máme pochybnosti o skutečném důvodu a výsledném efektu této změny (strojvedoucí namísto prodeje jízdenek provádí na požádání cestujících pouze výměnu hotovosti pro použití automatu), chceme vás požádat o zaslání vašich zkušeností (ať už negativních, tak i pozitivních) s tímto pilotním provozem.

         Nejde nám o obecné hodnocení, nýbrž o konkrétní připomínky k jednotlivým povinnostem, které nový systém přináší.

         Ukončení pilotního provozu se předpokládá koncem měsíce května 2017, kdy bude vyhodnocen a po následném vydání novelizovaného procesního listu PL V-31 by měl být zaveden jako běžný provoz.

         Své připomínky posílejte do konce měsíce dubna 2017 na adresu: analytik@fscr.cd.cz

 

Děkujeme. S pozdravem

Jindřich Hlas,v.r.
prezident
Informace – Dokumenty k seznámení pro zaměstnance ČD

[gview file=“http://zofscrdkvpraha.cz/wp-content/uploads/2015/08/1235.pdf“]

 
Vzájemné uznávání jízdních výhod mezi ČD, a.s. a ZSSK, a.s. pro rok 2017

[gview file=“http://zofscrdkvpraha.cz/wp-content/uploads/2015/08/123.pdf“]

 

 
 

Informační servis P-FSČR číslo 23/2016 pro všechny ZO FSČR ze dne 22.12.2016:

 

Vážení kolegové, jak jsme Vás již informovali po jistých peripetiích ze strany OSŽ byla dne 22.12.2016 podepsaná Podniková kolektivní smlouva na rok 2017 na ČD Cargo,a.s.

 

Oproti roku 2016 došlo ve mzdové a textové oblasti k následujícím změnám:

Mzdové tarify byly navýšeny o 2,9% u tarifních stupňů i stupnic 10-16,

a o 3,4% u tarifních stupňů i stupnic 1-9

Všem zaměstnancům bude vyplacena mimořádná odměna za hospodářské výsledky v roce 2016 ve výši 3500Kč ve výplatním termínu 15.1.2017

Zaměstnancům kteří nemají nárok na „režijní průkazku“ umožní zaměstnavatel nákup In karty s aplikací IN 100-PLUS za podmínek podobných prolongačním podmínkám. Viz Opatření č.0014/2016 O10

V zásadách pro osobní ohodnocení byla navýšena motivační složka pro zaměstnance letmo z 300Kč na 450Kč.

V této interní normě byla upravena tabulka s motivačními složkami, kde pro strojvedoucí byly navýšeny tyto motivační složky:

Činnosti odpovídající zkouškám D30 nebo D40 nebo D4 RB – z 800 na 850Kč a zároveň byl rozšířen i okruh vyjmenovaných tratí na které se tento bod vztahuje

Činnosti při řízení dvoučlenných HV- navýšen ze 100Kč na 300Kč

Činnosti při převozu nebo přípravě nečinných HV byl navýšen ze 100Kč na 200Kč

Činnosti při řízení druhu HV – E- byl navýšen ze 150Kč na 200Kč

Činnosti při řízení druhu HV – S- byl navýšen ze 150Kč na 200Kč

Činnosti při řízení druhu HV – ES- byl navýšen ze 150Kč na 200Kč

Přiznání motivační složky je vždy podmíněno odbornou způsobilostí a výkonem dané činnosti v daném měsíci a stačí tuto činnost vykonat pouze jednou v daném měsíci.

Všechny benefity ( příspěvek na penzijní a životní pojištění, Interní norma řešící ztrátu zdravotní způsobilosti a KOP)byly zachovány v nezměněném rozsahu.Od 1.12. 2016 ale dojde k úpravě PERs 34-B-2009(Životní pojištění) vzhledem k změnám v nabízených produktech pojišťovny ING. Platné smlouvy zůstávají beze změny.

Dále došlo k těmto změnám oproti textu PKS 2016:

Bod 4.4 příloha 1 Při plánování délka směny nesmí být kratší než 5 hodin, a u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou nesmí být kratší než  6 hodin

  1. Bod 5.2 příloha 1 Stanovená období pro rozvržení pracovní doby u zaměstnanců:

   ve specifikovaných zaměstnání, dle bodu 2.13 této přílohy, s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou jsou stanovena od 1. ledna 2017 do 30. června 2017 a od 1. července 2017 do 31. prosince 2017.

   Bod 7.3 příloha 1Nový text:Pokud zaměstnavatel mimořádně nařídí zaměstnanci práci přesčas, musí být zaevidováno kdo a z jakého důvodu práci přesčas nařídil.

   Bod 9.3 příloha 1 Zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou při doprovodu vlaku, kteří mají stanovenou povinnost sledovat postavení návěstidel, mohou vykonat nejvýše dvě noční směny ve dvou po sobě jdoucích nocích, přičemž součet traťového výkonu v těchto směnách nesmí činit více než 8 hodin v době od 00:00 hodin do 05:00 hodin, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak.

Traťový výkon je dobou, po kterou je zaměstnanec drážní dopravy povinen řídit drážní vozidlo nebo je ve vozidle přítomen a je za něj odpovědný, s výjimkou doby pro přípravu nebo odstavení drážního vozidla.

  1. Bod 13.1 příloha 1 Režijní jízda se uplatňuje u zaměstnanců ve specifikovaném zaměstnání dle bodu 2.13 této přílohy PKS a započítává se do pracovní doby. Byl vypuštěn odkaz na č.j. S 1245/2011-O10 (trojúhelníky)

   Bod 4.1.5 příloha 2 Příslušný vedoucí zaměstnanec je povinen přidělovat zaměstnanci zejména pracovní činnosti odpovídající přiznanému tarifnímu stupni a stupnici. Jestliže výkon pracovní činnosti zaměstnance přestane odpovídat přiznanému tarifnímu stupni, provede se nové zařazení vždy od prvního dne následujícího kalendářního měsíce. V případě, že přiznaná stupnice přestane odpovídat režimu práce, provede se nové zařazení do stupnice vždy k datu změny.

Bod 4.6.2. příloha 2 Náborový příspěvek

V případě personální potřeby může vyhlásit ředitel O10 na základě usnesení představenstva společnosti formou opatření náborový příspěvek pro konkrétní zaměstnání, lokalitu a časově vymezené období. Zcela nový bod, který se bude týkat strojvedoucích v přípravě s nově nastavenými motivačními složkami, O10 vypracuje konkrétní opatření.

Pro zaměstnance kteří přivedou do firmy zájemce o profesi strojvedoucí nebo již hotového strojvedoucího bude vypsán systém odměn.

Bod 4.144.1. příloha 2 V souběhu s mimořádnou odměnou dle bodu 4.14.4.2, se zvláštní odměna podle písmene b) a c) tohoto bodu zaměstnanci vyplácí pouze v případě, pokud k ukončení pracovního poměru dojde na žádost zaměstnance, a to nejdříve po 6 měsících od dovršení nároku na starobní důchod.

K tomuto novému textu bylo ještě upraveno Opatření č.0023/2015 O10- umožňuje souběh Zvláštní a mimořádné odměny = 15000+40000Kč

Bod 4.144.1. příloha 2 Odměna za flexibilitu

Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl na dočasné, předem definované změně místa výkonu práce, přísluší tomuto zaměstnanci za každou odpracovanou hodinu na změněném místě výkonu práce odměna ve výši sjednané v písmenu Q přílohy číslo 2.1 této PKS.

Q-25% z přiznaného tarifního stupně zaměstnance (zaručené části dohodnuté smluvní mzdy) za hodinu výkonu práce při změně místa výkonu práce

Bod E příloha 2.1 Příplatek za práci v noci byl navýšen z 12% na14% průměrného hodinového výdělku.

Bod P příloha 2.1 Odměna za nepravidelný nástup byla navýšena z 60 Kč na

70 Kč

V kapitole 5 PKS 2017 bylo až na drobné textové úpravy převzato znění PKS 2016.

 

 

 

Školení k PKS na rok 2017 pro předsedy a členy výborů ZO FSČR zastupujících společnost ČD Cargo proběhne 24.1.2017 – 25.1.2017 v Kutné Hoře v hotelu Mědínek formou výjezdního zasedání.

S pozdravem

Jan Zahula,v.r. vedoucí týmu FSČR pro kolektivní vyjednávání u ČDC
Informační servis P-FSČR číslo 22/2016 pro všechny

ZO FSČR ze dne 19.12. 2016:

 

Vážení kolegové,

 

 

dne 15. prosince 2016 byla všemi smluvními partnery podepsána Podniková kolektivní smlouva ČD, a.s. na rok 2017. Předkládáme vám komplexní rozbor jednotlivých pasáží.

Základní text

V této kapitole nedošlo oproti PKS 2016 k žádným změnám.

 

Příloha č. 1 – Pracovní doba, pracovní pohotovost a dovolená

Článek 9 – Směna

Doplněn nový odstavec zaměřený pouze na zaměstnance obsluhy vlaku; osob řídících drážní vozidlo se netýká.

 

Ostatní text této přílohy zůstává beze změny.

Příloha č. 2 – Řád pro odměňování zaměstnanců

Článek 19 – Výkonová odměna, bod 2

Ve všech kategoriích bylo u výše objemu mzdových prostředků vypuštěno slovo „maximální“.

Z toho vyplývá, že výše objemu je pevně stanovena a změnu sazby může měnit pouze ředitel personálního odboru po projednání s OC.

Kategorie a) strojvedoucí objem 6 %, rozpětí 5,5–9 %

b) obsluha vlaku 4,6 % , 4,2–9 %

c) ostatní 4,1 % 4–9 %

Ostatní text této přílohy zůstává beze změny.

 

Příloha č. 2.1 – Sazby mzdových tarifů, příplatků a odměn

A. Mzdové tarify – Navýšení u tarifních stupňů 1 – 9 o 3,4 %, u tarifních stupňů 10 – 16 o 2,9%.

F. Příplatek za dělenou směnu

Tabulka rozšířena o novou položku s tímto textem: „60 % průměrného výdělku za každou hodinu rozdělení, pokud součet hodin rozdělení přesáhne v zúčtovacím období 20 hodin“.

G. Příplatek za režim práce

Příplatek snížen o tzv. „kilometrovné“ (2,-, resp. 4,50 Kč), to znamená, že výše příplatku za režim práce u profese strojvedoucí je stanovena na 12 Kč za odpracovanou hodinu.

I. Odměna za pracovní pohotovost

Nejnižší částka za pracovní pohotovost byla zvýšena o 2 Kč, tedy na 22 Kč.

Ostatní text této přílohy zůstává beze změny.

Příloha č. 3 – Stravování a náhrady výdajů

Článek 1, bod 6 – Organizace stravování

Do kategorie zaměstnanců s nárokem podle tohoto bodu byly nově zařazeny zaměstnání kontrolor vozby a vlakový revizor. Dále zaměstnavatel poskytne v případě zájmu zaměstnanců dvě poukázky na jídlo v nominální hodnotě 50 Kč místo jedné stokorunové.

Článek 2, bod 1 – Ceny jídel

Úhrada z nákladů organizačních složek ČD bude zvýšena ze 40 na 45 %.

Náhrady výdajůČlánek 1 – Stravné při pracovních cestách na území ČR

Stravné zaměstnanců, u nichž převažuje častá změna místa výkonu práce, bylo navýšeno ve všech časových pásmech o 2 Kč; ze 77 na 79 Kč, ze 116 na 118 Kč a ze 180 na 182 Kč.

Stravné ostatních zaměstnanců bylo navýšeno v souladu s vládní vyhláškou ze 70 na 71 Kč, ze 106 na 108 Kč a ze 166 na 170 Kč.

Ostatní text této přílohy zůstává beze změny.

Příloha č. 6 – Odměny za zabránění úniku tržeb

Článek 3, bod 2 – Podmínky pro přiznání odměny

Z okruhu odměn, které jsou zaměstnancům vypláceny, byla vypuštěna odměna za odbavení cestujícího na kilometrickou banku.

Článek 4 – Odměny, bod 4

Odměna pro strojvedoucí pracující v režimu 0/0-S zůstává ve stejné výši jako v PKS 2016, odměny vyplácené za položky podle tarifu TR10 budou u 0/0-S o 1% vyšší než u ostatních vyjmenovaných profesí.

Článek 4 – Odměny, nový bod 5

Zavedena nová odměna pro zaměstnance vlakového doprovodu, kterým nenáleží odměna dle čl.4, bodu 1, a to ve výši 5 Kč za každou hodinu směny, ve které je výkon výběru tržeb na území cizího státu. Nejvýše však za zúčtovací období zaměstnanci náleží 500 Kč.

Ostatní text této přílohy zůstává beze změny.

Současně s PKS vstoupí od 1.1.2017 v účinnost rovněž i 5. změna Katalogu prací (viz dále).

 

 

 

Nové znění Katalogu prací u profese strojvedoucí:

KZAM 83112 TS 10-12, S Strojvedoucí

Charakteristika prací :

TS 10

Odborné práce při řízení, opravách a údržbě hnacích vozidel na posunu

TS 11

Vysoce odborné činnosti při řízení, obsluze a údržbě hnacích vozidel vlaků osobní dopravy v traťové službě.

TS 12

Vysoce odborné činnosti při řízení, obsluze a údržbě hnacích vozidel vlaků osobní dopravy v taktové dopravě, kdy průměrná plánovaná doba obratu v obratových ŽST nepřekročí za celou směnu dobu 20 minut.

Vysoce odborné činnosti při řízení, obsluze a údržbě hnacích vozidel vlaků osobní dopravy vyšší kvality. Odpovědnost při řízení vlaků s nejvyšší úrovní poskytovaných služeb.

Vysoce odborné činnosti při řízení, obsluze a údržbě hnacích vozidel vlaků osobní dopravy v mezinárodní dopravě, při kterém jsou vlaky vedeny za pohraniční přechodovou stanici na území cizího státu a je nutné plnohodnotné oprávnění k výkonu funkce strojvedoucího na zahraniční síti.

TS S

Vysoce odborné činnosti při řízení, obsluze a údržbě hnacích vozidel vlaků osobní dopravy v mezinárodní dopravě, při kterém jsou vlaky vedeny za pohraniční přechodovou stanici na území cizího státu a je nutná akreditace jazykových znalostí a plnohodnotné oprávnění k výkonu funkce strojvedoucího na zahraniční síti.

Za vyjednávací tým FSČR Jaroslav Vondrovic, člen P-FSČR
K obsahu PKS ČD 2017

Dne 15. prosince 2016 byla všemi smluvními partnery podepsána Podniková kolektivní smlouva ČD, a.s. na rok 2016 s těmito základními parametry:

– Tarifní mzdy budou navýšeny 2,9 % procenta.

– Výše objemu výkonové odměny u profese strojvedoucí je stanovena na 6% s rozpětím 5,5-9%, u ostatních profesí zůstávají parametry stejné jako v PKS 2016.

– Příplatek za dělenou směnu – finanční zvýhodnění zaměstnanců, u kterých je počet hodin rozdělení vyšší než 20 v jednom kalendářním měsíci

Příplatek za režim práce – dochází ke snížení příplatku o tzv. „kilometrovné“.

– Dojde k navýšení stravného v obou kategoriích zaměstnanců a do skupiny zaměstnanců s nárokem na poukázku na jídlo v hodnotě 100 Kč, resp. 2x 50 bude zařazen kontrolor vozby a vlakový revizor.

– Odměny za zabránění úniku tržeb – odměna pro strojvedoucí pracující v režimu 0/0-S zůstává ve stejné výši jako v PKS 2016, odměny vyplácené za položky podle tarifu TR10 budou u 0/0-S o 1% vyšší než u ostatních vyjmenovaných profesí.

– Ve výplatě za měsíc prosinec bude zaměstnancům vyplacena mimořádná odměna z prostředků GŘ, jako ocenění za jejich práci ve ztížených pracovních podmínkách, jež byly způsobeny zvýšenou výlukovou činností.

– Všechny ostatní benefity zůstávají zachovány ve znění a rozsahu, jak byly obsaženy i v PKS na rok 2016.

– Současně s PKS vstoupí od 1.1.2017 v účinnost rovněž i 5. změna Katalogu prací.

Podrobnější informace budou zaslány do všech základních organizací Federace strojvůdců formou „Infoservisu“ Prezidia FSČR.

Za kolektivní vyjednávače Jaroslav Vondrovic, člen P-FSČR

 
OSŽ kvůli stokoruně odmítá podepsat kolektivní smlouvu na ČD Cargo!

 

Dne 16. prosince se konalo poslední kolo kolektivního vyjednávání u akciové společnosti ČD Cargo, jehož jedinou náplní mělo být navýšení tarifních složek mzdy. Na toto jednání přišly odborové centrály s návrhem, který zaměstnavatel neakceptoval a oproti tomu předložil odborovým centrálám návrh přesně v intencích již v této době podepsané podnikové kolektivní smlouvy Českých drah. To znamená, že nabídl ve finále navýšení tarifních stupňů 1 až 9 o 3,4 procenta a u tarifních stupňů 10 až 16 o 2,9 procenta. K tomu nabídl odměnu na závěr roku 2016 ve výši 2000 korun pro každého zaměstnance ČDC.

 

Na tuto variantu bylo ochotno přistoupit osm z devíti odborových centrál působících na ČD Cargo. Pouze zástupce Odborového sdružení železničářů požadoval ještě rozšíření této nabídky o sto korun ve všech tarifních stupních. Toto bylo ovšem pro zaměstnavatele již neakceptovatelné.

 

Z toho důvodu osm odborových centrál požádalo zaměstnavatele o předložení podpisového archu, na němž tito podepsaní představitelé odborů svým podpisem deklarovali svůj souhlas s návrhem zaměstnavatele.

 

Bez podpisu OSŽ je však tento dokument neplatný. A pokud do konce tohoto roku zástupci OSŽ nepřistoupí k jeho podpisu, tak zaměstnavatel přikročí k tomu, že od nového roku budou zaměstnanci pracovat v režimu, který vymezuje pouze zákoník práce. A to by samozřejmě znamenalo ústup od mnoha benefitů, které doposud byly pevnou součástí kolektivní smlouvy. Jen ve zkratce – pracovní doba by byla pro provozní zaměstnance vymezena na 37,5 hod. týdně, dovolená by byla zkrácena na 4 týdny, kondiční ozdravné pobyty by byly zrušeny. V příplatkové sféře bychom čerpali pouze příplatky vymezené dle zákoníku práce

 

OSŽ si tímto svým postojem kvůli jedné stokoruně měsíčně bere za rukojmí sedm tisíc zaměstnanců ČD Cargo, kterým tím výrazně zhorší sociální a mzdové podmínky a zároveň tak zásadně ohrožuje i chod samotné společnosti ČD Cargo. Apelujeme tedy, aby naši kolegové využili času, který zbývá do konce tohoto roku, aby se pokusili vysvětlit svým kolegům na pracovištích, kteří jsou členy OSŽ, že je jejich vedení svým postojem vážně ohrožuje!

 

Krok vedení OSŽ je z našeho pohledu zcela nepochopitelný. Dovolujeme si tvrdit, že přímo ohrožuje základní sociální jistoty zaměstnanců ČD Cargo, a to vše kvůli pouhé stokoruně!

 

Za vyjednávací tým FSČR Jan Zahula, člen prezidia

 

 
 

 

 

O kolektivní smlouvě ČD Cargo – bezradnost OSŽ!?

 

V úterý 6. prosince pokračovalo kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo na rok 2017, které navázalo na vyjednávací maraton z minulého týdne.

V situaci, kdy naprostá většina kapitol připravované PKS je již dojednána, a to včetně interní normy PERs-42-B-2011 (Zásady pro poskytování osobního ohodnocení), Odborové sdružení železničářů překvapilo přítomné představitele ostatních odborových centrál i zaměstnavatele prohlášením, že nemají mandát k dalšímu jednání. Tím se jednání značně zkomplikovalo a podpis pro všechny zaměstnance ČDC tak důležitého dokumentu se velmi vzdálil.

Delegace OSŽ vedená Radkem Nekolou konstatovala, že má mandát pouze na takovou výši nárůstu tarifních složek mzdy, která je ovšem pro zaměstnavatele zcela neakceptovatelná, a není nyní schopen na základě předem stanoveného zadání svého podnikového výboru OSŽ pod tuto hranici (byť nepatrně) ustoupit. Zatímco jiné odborové organizace jsou připraveny na vzniklou situaci bezprostředně reagovat, zástupci OSŽ jen odkázali všechny přítomné na budoucí rozhodnutí podnikového výboru, který se sejde na svém jednání až 14. prosince 2016! Další kolektivní vyjednávání na to naváže 16. prosince a doufáme, že kolegové z OSŽ již na ně budou lépe připraveni.

 

Za vyjednávací tým FSČR Jan Zahula, člen prezidia
Informační servis P-FSČR číslo 20/2016 pro všechny

ZO FSČR ze dne 1. 12. 2016:

Vážení kolegové,

Dne 30. listopadu 2016 pokračovalo jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy ČD na rok 2017. Po zahájení byly projednávány dosud neřešené pasáže a dále pak body, které zůstaly po předchozím jednání v rozporu.

Základní text PKS nedoznal žádných změn a je již v podstatě uzavřen. V příloze č. 1 předložil zaměstnavatel návrh na doplnění textu do článku týkajícího se zaměstnanců, na které se vztahuje Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. Ten byl pro odborové centrály nepřijatelný, takže se o případných úpravách bude dále jednat. V rozporu rovněž zůstává problematika změny rozpisů směn v případě výlukové činnosti a délky směny zasahující do dvou kalendářních dnů. Ke spornému bodu vztahujícímu se k dosažitelnosti a kvalitě ubytovacích kapacit předložila Federace strojvůdců ČR návrh podmínek pro zajištění odpočinku mezi dvěma směnami. V příloze č. 2 je předjednána shoda na výši objemu a rozpětí výkonové odměny, která je však svázána s výsledkem projednání přílohy č. 6 – Odměny za zabránění úniku tržeb. Ta bude na programu příštího jednání za účasti člena představenstva akciové společnosti ČD Michala Štěpána. Nedořešena zatím nadále zůstává i výše příplatku za dělenou směnu. Shoda byla naopak nalezena v oblasti stavování, kde zaměstnavatel souhlasil s možností poskytnutí dvou poukázek na jídlo v nominální hodnotě 50 Kč místo jedné stokorunové, jakož i se zvýšením úhrady z nákladů organizačních složek ČD ze 40 na 45 %.

Další jednání se bude konat 6. prosince 2016. O jeho výsledku budete opět informováni.

Za vyjednávací tým FSČR Jaroslav Vondrovic, člen P-FSČR

 
Informační servis P-FSČR číslo 19/2016 pro všechny

ZO FSČR ze dne 25. 11. 2016:

Vážení kolegové,

dne 24. listopadu 2016 proběhlo první kolo kolektivního vyjednávání mezi zaměstnavatelem a odborovými centrálami (OC) u ČD, a.s., k uzavření PKS ČD na rok 2017.

Jelikož zaměstnavatel ještě před zahájením jednání oznámil, že není ochoten projednávat sporné body, u nichž nedaly odborové centrály shodné stanovisko, byli zástupci OC nuceni hledat kompromisní řešení, které by zajistilo zdárný průběh kolektivního vyjednávání. To se nakonec najít podařilo, takže OC mohly po oficiálním zahájení předložit společný návrh i u dosud mezi nimi sporných bodů (výše objemu mzdových prostředků pro výplatu výkonové odměny v jednotlivých kategoriích zaměstnanců, rozpětí výkonové odměny a některé části přílohy č. 6 – Odměny za zabránění úniku tržeb, včetně odměny pro strojvedoucí pracujících v režimu 0/0-S).

Dále probíhalo vyjednávání standardním způsobem – zdůvodňováním postojů obou smluvních stran k jednotlivým rozporovaným pasážím. Přestože byl u některých projednávaných bodů nalezen konsenzus, nedá se o nich již nyní hovořit jako o uzavřených, neboť je potřeba chápat problematiku, zvláště v mzdové oblasti, jako ucelený soubor.

Z časových důvodů nebylo možno projednat kompletní text návrhu PKS na rok 2017. Další jednání je naplánováno na 30. listopad 2016. O jeho průběhu budete informováni obvyklým způsobem.

Závěrem je nutno zmínit, že zaměstnavatel během jednání deklaroval připravenost dostát svému závazku z PKS ČD na rok 2016 v oblasti vyplacení výkonové odměny i u profese strojvedoucí.

Za vyjednávací tým FSČR Jaroslav Vondrovic, člen P-FSČR

 
Informační servis P-FSČR číslo 18/2016 pro všechny

ZO FSČR ze dne 18. 11. 2016:

Vážení kolegové,

tak jak jsem Vás informoval již v infoservisu č. 17, pokračovalo kolektivní vyjednávání k uzavření Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a.s. na rok 2017 (PKS), tentokrát již za účasti zaměstnavatele ve dnech 7. až 10. listopadu v Kraskově.

Zaměstnavatel na toto jednání delegoval člena představenstva pověřeného řízením provozu ing. Zdeňka Škvařila, ředitele odboru personálního ing. Mojmíra Bakaláře s jeho týmem a úsek finančního ředitele zastupovali finanční ředitel ing. Martin Šimek a ředitel odboru ing. Tomáš Tóth.

Jednání bylo zahájeno podrobnou informací zaměstnavatele o ekonomické situaci společnosti s důrazem na možnosti ČDC v příští PKS. Další jednání bylo vedeno tak, abychom si objasnili změny, které byly zakomponovány do návrhu textu PKS na rok 2017, a následně bylo dosaženo shody u fondu týdenní pracovní doby (vyrovnávací období, jednotlivé definice). Rozpory přetrvávají ve výkladu režijní jízdy, plánování pracovní doby u zaměstnanců letmo v jednotlivých měsících a nařizování přesčasové práce.

Ke sblížení názorů mezi odborovými centrálami a zástupci zaměstnavatele došlo jednak v oblasti PERs-42-B-2011 (Zásady pro poskytování osobního ohodnocení) – definice jednotlivých motivačních složek. Důležitým prvkem jednání byl i výklad a seznámení s pokračováním Motivačního programu a zařazením některých jeho prvků do textu PKS.

Veškeré úpravy týkající se nárůstů jednotlivých příplatků, tarifních složek, odměn či motivačních složek zaměstnavatel odložil s tím, že je potřeba nejprve zpracovat finanční dopady těchto kroků.

Projednávána byla i novelizace interní normy týkající se spolupráce odborových organizací a zaměstnavatele, kde dochází k významným změnám.

Další jednání bude probíhat ve dnech 28. až 30. listopadu v Praze.

S pozdravem

Jan Zahula, v.r. člen P-FSČR

 

 
Zahájeno kolektivní vyjednávání na ČD

 

Na 19. října 2016 svolal zaměstnavatel zástupce všech odborových centrál (OC) působících na ČD k projednání 5. změny Katalogu prací Českých drah, a.s. Na tomto jednání zaměstnavatel deklaroval, že předložený návrh je konečný a že jeho platnost podmiňuje podpisem Podnikové kolektivní smlouvy ČD na rok 2017 (PKS).

Dne 25. října byl na společném jednání představitelů OC s členy představenstva ČD předložen návrh PKS na rok 2017. Předložením tohoto návrhu zaměstnavatele bylo zahájeno kolektivní vyjednávání (KV). Odborové svazy se dohodly na setkání 2. listopadu, kde společně připraví svůj oponentní návrh k dokumentu předloženému managementem ČD.

O dalším průběhu kolektivního vyjednávání budeme členy Federace strojvůdců ČR průběžně informovat v rámci informačního systému naší odborové organizace, to znamená nejen formou elektronické pošty rozesílané z prezidia do všech základních organizací, ale i na oficiální internetové adrese www.fscr.cz anebo v časopise Zájmy strojvůdce.

Zároveň ale žádáme naše kolegy o pochopení, že v duchu dohody o zásadách kolektivního vyjednávání, kterou uzavřeli všichni účastníci procesu KV, lze veřejně prezentovat pouze v rámci KV již uzavřené body rokování.

 

Za vyjednávací tým FSČR Jaroslav Vondrovic, člen prezidia

 
Informační servis P-FSČR číslo 15/2016 pro všechny

ZO FSČR ze dne 10.10.2016:

Vážení kolegové,

Dne 10. října 2016 byl zástupcům odborových centrál působících na ČD Cargo,a.s. předán návrh Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2017.

Zároveň s tímto aktem byly dohodnuty i „Zásady o kolektivním vyjednávání o uzavření PKS ČD Cargo,a.s. na rok 2017“. V tomto materiálu bylo dohodnuto, že se odborové centrály jednotně vyjádří k předloženému návrhu zaměstnavatele ve smyslu ustanovení §24 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nejpozději do 3. 11. 2016.

Byly dohodnuty i termíny jednotlivých jednání jak na straně zaměstnavatele, tak i na straně OC.

Odborovým centrálám byl také s několikadenním předstihem předložen i „Motivační program ČDC“, který se zabývá spektrem nových motivačních prvků jak pro nově přicházející zaměstnance, tak i pro zvýšení motivace stávajících pracovníků. Pokud u těchto návrhů dojde ke shodě mezi OC a zaměstnavatelem, budou zaimplementovány do textu PKS na rok 2017.

Vyjednávací tým FSČR pro kolektivní vyjednávání k uzavření PKS ČD Cargo na rok 2017 budou tvořit tito členové P-FSČR: Jan Zahula (vedoucí týmu), Petr Čechák a Vladislav Pouzar. Členové tohoto vyjednávacího týmu jsou vázáni „Usnesením z jednání předsedů a členů výborů ZO FSČR zastupujících společnost ČD Cargo“, jež se uskutečnilo ve dnech 12.9 a 13.9.2016 ve velkém sále hotelu „Přibyslav“ v Přibyslavi, a se kterým jste již byli seznámeni prostřednictvím svých předsedů ZO FSČR.

O dalším postupu vyjednávání budete průběžně informováni.

S pozdravem

Jan Zahula, v.r.

člen P-FSČR

 


Otázky z problematiky TR 10 pro zaměstnance se zkouškou O-04a.

 

1. Za eTiket ČD se považuje jízdní doklad zakoupený

 1. jen z eShop ČD
 2. jen prostřednictvím služby TeleTiket 
 3. z eShop ČD a prostřednictvím služby TeleTiket  

 

 

2. Přepravní a tarifní věstník (PTV) vydává

 1. Ministerstvo dopravy ČR
 2. Ministerstvo financí ČR
 3. České dráhy a. s.

 

3. Potvrzení o občanském průkazu (tzv. náhradní doklad)

 1. nenahrazuje osobní doklad a nelze ho k prokázání osobních údajů použít
 2. toto potvrzení Policie ČR občanům nevystavuje   
 3. nahrazuje osobní doklad a lze ho k prokázání osobních údajů použít

 

4. Tarif TR 10 se řídí

 1. platným výměrem Ministerstva dopravy ČR
 2. platným výměrem Ministerstva financí ČR
 3. platným výměrem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

 

5. O jednorázový doplatek při jízdě za původní stanici lze požádat

 1. u pokladní přepážky nebo ve vlaku, pokud se cestující přihlásí o doplatek ještě před příjezdem do své původní cílové stanice 
 2. kdykoliv a kdekoliv 
 3. u pokladní přepážky v původní cílové stanici

 

6. České dráhy přiznávají zvláštní jízdné pro

 1. důchodce, děti, žáky, osoby zvlášť těžce postižené na zdraví a jejich průvodce, rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR
 2. děti, žáky, osoby zvlášť těžce postižené na zdraví a jejich průvodce, rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR
 3. vojáky a příslušníky Policie ČR, děti, žáky, osoby zvlášť těžce postižené na zdraví a jejich průvodce, rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR

 

7. Pro přiznání nároku na zpáteční jízdní doklad za zvláštní jízdné pro děti je rozhodující věk dítěte

 1. v den nákupu jízdního dokladu
 2. v den nástupu jízdy směrem TAM
 3. v den nástupu jízdy směrem TAM i ZPĚT

 

8. Cestující starší 10 let s platným jízdním dokladem má nárok na bezplatnou přepravu

 1. nejvýše dvou dětí do 10 let, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení
 2. nejvýše dvou dětí do 6 let, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení
 3. libovolného počtu dětí do 6 let

 

9. Zvláštní jízdné pro děti se přiznává

 1. pouze v 1. vozové třídě 
 2. pouze ve 2. vozové třídě
 3. v 1. i ve 2. vozové třídě

 

10. Jízdenku s nulovou hodnotou obdrží

 1. každé dítě do 6 let přepravované bezplatně a v uvedených případech i průvodce držitele průkazu ZTP/P
 2. pouze každé dítě do 6 let přepravované bezplatně
 3. každé dítě do 6 let přepravované bezplatně a každý průvodce držitele průkazu ZTP/P

 

11. Nárok na zvláštní jízdné pro žáky mají žáci a studenti

 1. do 18 let
 2. do 30 let
 3. do 26 let

 

12. Průkaz na zvláštní jízdné pro žáky ověřují

 1. pouze České dráhy a. s.
 2. České dráhy a. s. a ostatní železniční a autobusoví dopravci, kteří zvláštní jízdné pro žáky uznávají
 3. všichni železniční dopravci

 

13. Předprodej jízdních dokladů za žákovské jízdné na nový školní rok se zahajuje

 1. standardně až 60 dnů před požadovaným dnem odjezdu
 2. od 1. září příslušného roku
 3. odchylně od SPPO od 20. srpna příslušného roku

 

14. Nárok na zvláštní jízdné pro rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR se při kontrole jízdních dokladů prokazuje

 1. předložením průkazu vystaveného ústavem a osobním dokladem
 2. předložením průkazu vystaveného ústavem 
 3. předložením průkazu vystaveného ústavem a průkazem ZTP/P

 

15. Vodící pes nevidomého je v 1. vozové třídě přepraven

 1. nebude přepraven, přeprava psa nevidomého je v 1. vozové třídě zakázána  
 2. vždy bezplatně
 3. pouze po zaplacení přepravného za psa

 

16. Aplikaci IN 25 si může cestující zakoupit s platností na

 1. 3 měsíce (do stejné In Karty i opakovaně), 1 nebo 3 roky
 2. 3 měsíce (pouze jednou do stejné In Karty), 1 nebo 3 roky
 3. 1 nebo 3 roky

 

17. Aplikace In Senior je určena pro cestující

 1. starší 65 let
 2. starší 70 let
 3. starší 60 let

 

18. Aplikace In 100 opravňuje cestujícího k bezplatné přepravě

 1. jednoho zavazadla a jednoho psa
 2. jednoho zavazadla nebo jednoho psa
 3. dvou zavazadel nebo dvou psů 

 

19. Časový doplatek do 1. vozové třídy lze zakoupit na

 1. jeden den, týden, čtvrtletí a na jeden rok
 2. týden a ode dne vyhlášení i na měsíc a rok
 3. týden, měsíc, čtvrtletí nebo na jeden rok

 

20. Žákovský průkaz

 1. lze nahrát do kterékoliv vydané In Karty
 2. lze nahrát jen do In Karty 2. generace 
 3. do In Karty nelze nahrát

 

21. Celodenní jízdenka je

 1. síťová
 2. traťová
 3. jednosměrná

 

22. Doplatek k traťové jízdence při jízdě oklikou 

 1. je možný
 2. není možný
 3. traťová jízdenka zakoupená pro kratší směr se uzná i při jízdě delším směre

 

23. U pověřeného zaměstnance ČD ve vlaku lze v současné době zakoupit traťové jízdenky

 1. týdenní, měsíční, čtvrtletní
 2. týdenní, měsíční, čtvrtletní a roční
 3. pouze týdenní

 

24. Traťové jízdenky lze zakoupit

 1. jednosměrné a zpáteční do vzdálenosti 120 km
 2. zpáteční do vzdálenosti 120 km
 3. zpáteční, vzdálenost není omezena

 

25. Sleva pro důchodce

 1. je obchodní nabídkou ČD
 2. je zvláštním jízdným regulovaným výměrem Ministerstva financí ČR
 3. je zvláštním jízdným regulovaným výměrem Ministerstva dopravy ČR

 

26. Sleva pro důchodce se poskytuje

 1. ve výši 25 % z obyčejného jízdného a zpáteční slevy 15+ ve 2. vozové třídě
 2. ve výši 50 % z obyčejného jízdného a zpáteční slevy 15+ ve 2. vozové třídě
 3. ve výši 25 % z obyčejného jízdného a zpáteční slevy 15+ v 1. i ve 2. vozové třídě

 

27. Kolik dětí (-15) může současně maximálně cestovat na KMB?

 1. libovolný počet
 2. 3
 3. 6

 

28. Sleva VLAK+ je trvale vyhlášena tarifem TR 10 do stanic

 1. Praha letiště/Airport
 2. Praha letiště/Airport a Mošnov, Ostrava Airport
 3. Praha letiště/Airport, Mošnov, Ostrava Airport a letiště Brno-Tuřany

 

29. Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy/při jízdě oklikou/za původní cílovou stanici k nabídce VLAK+

 1. není možný
 2. je možný
 3. je možný, cestující zaplatí rozdíl jízdného mezi 1. a 2. vozovou třídou obyčejného jízdného

 

30. Skupinová víkendová jízdenka

 1. platí jen v sobotu a jen v neděli
 2. platí od sobotní 00:00 do nedělní 24:00
 3. platí v sobotu nebo v neděli nebo ve dnech uznaných státem jako svátek

 

 

 
 

Otázky z problematiky SPPO pro zaměstnance se zkouškou O-04a.

 

1. Jízdenky a doklady o zaplacení ceny mohou mít také formu

 1. elektronického záznamu na In Kartě
 2. zprávy zaslané do datové schránky
 3. závazného příslibu

 

2. Pokud nejsou jízdenka, doklad o zaplacení ceny nebo průkaz na slevu (předkládány v pouzdře) čitelné

 1. doklad je neplatný a cestující bude vyloučen z přepravy 
 2. cestující je povinen doklad z pouzdra vyjmout
 3. cestující je povinen doklad v pouzdře přiblížit k průvodčímu

 

3. Jednosměrná jízdenka vystavená na vzdálenost nad 51 km platí 

 1. do 24:00 hodin dne následujícího po dni označeném jako první den platnosti 
 2. do 24:00 hodin prvního dne platnosti jízdenky 
 3. do 06:00 hodin dne následujícího po prvním dni její platnosti 

 

„4. Jízdu „“ZPĚT““ u vnitrostátní zpáteční jízdenky“

 1. lze nastoupit kdykoli v době platnosti jízdenky
 2. je nutno nastoupit první den platnosti jízdenky
 3. je nutno nastoupit druhý den platnosti jízdenky

 

5. Časová jízdenka platí

 1. do 22:00 hodin posledního dne platnosti
 2. do 24:00 hodin posledního dne platnosti 
 3. do 6:00 hodin dne následujícího po posledním dni platnosti

 

6. Jízdenka eTiket je

 1. přenosná
 2. nepřenosná, pokud cestující začne uplatňovat právo k přepravě z ní vyplývající
 3. nepřenosná

 

7. Jízdním dokladem se rozumí

 1. jízdenka jednosměrná, zpáteční, s globální cenou, traťová, sí!ťová a průkaz opravňující k přepravě
 2. pouze jízdenka jednosměrná a zpáteční
 3. pouze jízdenka jednosměrná 

 

8. Jízdenku si může cestující zakoupit v předprodeji až

 1. až 60 dnů před prvním dnem platnosti
 2. až 30 dnů před prvním dnem platnosti
 3. až 90 dnů před prvním dnem platnosti

 

9. Symbolem R v rámečku jsou označeny vlaky

 1. s možnou rezervací místa pro cestujícího a povinnou rezervací pro jízdní kolo
 2. s možnou rezervací míst
 3. s povinnou rezervací míst 

 

10. Přerušením jízdy 

 1. končí platnost jízdenky
 2. nekončí platnost jízdenky
 3. končí platnost jízdenky pouze vystavené na eshop ČD

 

12. Místenku lze zakoupit v předprodeji

 1. až 30 dnů před prvním dnem platnosti 
 2. až 60 dnů před prvním dnem platnosti 
 3. až 90 dnů před prvním dnem platnosti

 

13. Na rezervované místo

 1. ztrácí cestující nárok, pokud jej neobsadí do 15 minut po odjezdu ze stanice uvedené na místence
 2. má nárok cestující bez ohledu na to, kdy se rozhodne jej obsadit
 3. ztrácí cestující nárok, pokud jej neobsadí do 15 minut po odjezdu z výchozí stanice

 

14. Způsob platby 

 1. se na jízdním dokladu neuvádí
 2. je na jízdném dokladu uveden číslicí
 3. je na jízdním dokladu uveden slovy 

 

15. Manipulační přirážka se platí ve vlaku při

 1. vystavení každého dokladu jednou, bez ohledu na počet cestujících na něm uvedených
 2. vystavení každého dokladu v závislosti na počtu cestujících na něm uvedených
 3. odbavení každého cestujícího, který nastoupil do vlaku v obsazené stanici

 

16. Přirážka k jízdnému bude snížena na 400 Kč, pokud ji cestující zaplatí na místě nebo u pokladní přepážky

 1. do 30 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou 
 2. do 14 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku 
 3. do 60 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku

 

17. Přerušení jízdy s jednosměrným nebo zpátečním dokladem není povoleno

 1. do 100 km včetně (u zpátečního dokladu v každém směru jízdy zvlášť)
 2. do 100 km včetně (u zpátečního dokladu se obě cesty sčítají)
 3. do 120 km

 

18. Doklad o zaplacení ceny pro zavazadlo 

 1. platí pouze 90 minut od zakoupení 
 2. platí pouze 60 minut od zakoupení
 3. platí nejdále do stanice na dokladu uvedené jako cílová

 

19. V označovači se neoznačují 

 1. sešitky KMB, traťové jízdenky, síťové jízdenky, mezinárodní doklady, jízdenky zakoupené v daném vlaku, 
 2. jízdenky eTiket a lepenkové jízdenky
 3. pouze sešitky KMB
 4. pouze mezinárodní doklady

 

20. Ve snadno přenosné a zcela uzavíratelné schráně s nepropustným dnem lze přepravit

 1. malé psy 
 2. malá živá zvířata 
 3. bezobratlé živočichy

 

21. Cestující nesmí přepravovat zavazadlo o hmotnosti vyšší než

 1. 30 kg 
 2. 15 kg
 3. 50 kg 

 

22. Ruční zavazadla

 1. se přepravují bezplatně 
 2. jsou zpoplatněna dle tarifu TR 10 podle kilometrické vzdálenosti 
 3. se přepravují bezplatně do 15 km

 

23. Jako spoluzavazadlo

 1. nelze přepravit elektrokolo 
 2. nelze přepravit tandemové a vícemístné kolo 
 3. nelze přepravit dětský kočárek a vozík (např. typu CROOZER)

 

24. Do úschovy během přepravy nesmí ukladatel uložit mimo jiné

 1. snadno přenosné lodě 
 2. jízdní kola
 3. živá zvířata, a to ani ve schránách 

 

25. Pojmem TeleTiket se rozumí

 1. služba telefonického prodeje eTiket
 2. informace o jízdence, podaná telefonicky
 3. jízdenka zaslaná faxem

 

26. Zkratka IDS znamená

 1. standard kvality u Českých drah 
 2. číslo pokladníka v UNIPOK
 3. integrovaný dopravní systém 

 

27. Přepravné je cena

 1. za přepravu zavazadla 
 2. za přepravu psa 
 3. za přepravu cestujících a doplňkové služby

 

28. Malá živá zvířata ve zcela uzavíratelných schránách s nepropustným dnem jsou přepravována za podmínek pro přepravu 

 1. zásilek 
 2. spoluzavazadel
 3. ručních zavazadel, případně spoluzavazadel, podle velikost schrány 

 

29. Při vystavení bezplatné jízdenky ve vlaku pro děti -6 se 

 1. manipulační přirážka platí pouze za jedno dítě -6
 2. manipulační přirážka platí vždy
 3. manipulační přirážka neplatí 

 

30. Dodatečně lze prokázat platnost aplikace na In Kartě 

 1. do 20 dnů ode dne předmětné jízdy u kterékoliv pokladní přepážky 
 2. do 14 dnů ode dne předmětné jízdy u kterékoliv pokladní přepážky 
 3. do 30 dnů ode dne předmětné jízdy u kterékoliv pokladní přepážky 

 
 

 

Otázky z problematiky PL pro zaměstnance se zkouškou O-04a.

 

1. Zaměstnanci v zácviku a výcviku se označují

 1. žlutou služební páskou
 2. červenou služební páskou
 3. identifikačním štítkem s nápisem ZÁCVIK

 

2. Při každém služebním kontaktu s jiným zaměstnancem ČD (SŽDC) se zaměstnanec představí

 1. číslem svého identifikačního štítku
 2. příjmením, pracovním zařazením a místem pracoviště
 3. místem pracoviště a číslem svého identifikačního štítku

 

3. Zaměstnanci jsou ve styku s cestující veřejností označováni těmito identifikačními štítky:

 1. modrým, fialovým, žlutým nebo oranžovým
 2. modrým nebo zeleným
 3. modrým, fialovým nebo červeným

 

4. Síťový dispečer osobní dopravy

 1. zajišťuje přípoje – čekání vlaků dálkové dopravy a operativní opatření při nepravidelnostech v provozu vlaků dálkové dopravy (SC, EC, IC, EN, Ex, R)
 2. zajišťuje přípoje – čekání vlaků regionální dopravy a operativní opatření při nepravidelnostech v provozu vlaků regionální dopravy (Sp. Os)
 3. zajišťuje přípoje – čekání vlaků regionální a dálkové dopravy a operativní opatření při nepravidelnostech v provozu vlaků všech kategorií

 

5. Pokud cestující použije bankovku v nominální hodnotě vyšší než 1000 Kč nebo 50 EUR a nebudete mít hotovost na vrácení

 1. odmítne jízdenku prodat s odkazem na nejbližší obsazenou pokladnu,
 2. může strojvedoucí cestujícímu nabídnout vydání poukazu k výplatě hotovosti na částku, kterou nemohli vyplatit,
 3. odbaví cestujícího „hlášenkou“, s dodatečnou platbou bankovním převodem

 

6. Průvodčím může být přiděleno směnné ve výši

 1. min. 500 Kč, max. 1 000 Kč
 2. min. 1 000 Kč, max. 5 000 Kč
 3. min. 100 Kč, max. 500 Kč

 

7. Odvod tržby proveďte v určené DP ihned po každé směně, nejpozději do 5 kalendářních dnů, strojvedoucí, mohou provést odvod tržeb v prodloužené lhůtě

 1. 6 kalendářních dnů
 2. 8 kalendářních dnů
 3. 10 kalendářních dnů

 

8. Strojvedoucí je povinen předložit všechny svěřené PÚT ke kontrole pokladníkovi DP

 1. pouze na vyžádání
 2. pouze v případě ztráty, odcizení či po delší nemoci
 3. Jednou měsíčně (1. – 10. kalendářní den)

 

9. Pokud eTiket není nalezen v seznamu platných, ani přes ruční stažení seznamu platných

 1. ověří strojvedoucí jeho platnost na CZS (972 222 222)
 2. strojvedoucí neověřuje platnost, označí eTiket pouze razítkem (kleštěmi)  
 3. neuzná jízdní doklad za platný

 

10. U vozidel pro samoobslužný způsob odbavování cestujících rozlišujeme následující standardy vybavení vozidel

 1. A – vozidlo s automatem a označovačem, B – vozidlo pouze s označovačem, C – vozidlo bez automatu i označovače
 2. A – s označovačem a B – bez označovače
 3. nerozlišujeme standardy

 

11. Při umístění spoluzavazadel – jízdních kol strojvedoucí vychází z doporučeného počtu jízdních kol v pomůcce Vlaky osobní dopravy, část I., přičemž

 1. může povolit přepravu většího počtu kol, s ohledem na obvyklou frekvenci a maximální bezpečnost
 2. povolený počet kol nesmí být překročen
 3. může povolit vyšší počet kol pouze držitelům ZTP

 

12. Hmotnost zásilek pro služební účely je

 1. závislá na obsahu zásilky
 2. nejvýše 10 kg
 3. nejvýše 15 kg

 

13. Dceřiné společnosti ČD (nejsou organizačními složkami ČD) na přepravu služebních zásilek 

 1. mají nárok
 2. nemají nárok
 3. mají nárok, pokud o tom rozhodne směnový dozorčí osobní přepravy

 

14. Pro vyplnění soupisky na přepravovanou přenosnou pokladnu s hotovostí se použije zkratka

 1. pokl.“, přičemž soupiska musí být sepsána samostatně, jen pro pokladnu/pokladny
 2. pokl.“, přičemž se použije soupiska pouze u pokladní přepážky a v jízdenkovém automatu
 3. zapsání přenosné pokladny se nesmí provést zkratkou

 

15. Nalezené věci, které byly nalezeny mimo budovu železniční stanice ČD nebo mimo vlak ČD

 1. zaměstnanec od nálezce nepřijme
 2. zaměstnanec přijme a předá na místně příslušný úřad
 3. zaměstnanec přijme a předá v souladu se ZPD na pracoviště, pověřené agendou nálezů

 

16. V případě, že se o nalezenou věc nepřihlásí vlastník, nahlásí ji strojvedoucí

 1. přednostovi osobní stanice, v jehož obvodu byla nalezena
 2. na CZS (972 222 222)
 3. strojmistrovi DKV 

 

 
Informační servis P-FSČR číslo 14/2016 pro všechny

ZO FSČR ze dne 23.8.2016:

Vážení kolegové,

na žádost P-FSČR a po dohodě s ředitelem Odboru obchodu osobní dopravy GŘ ČD Ing. Jiřím Ješetou byly zaměstnanci tohoto odboru vypracovány nové otázky pro zkoušku O-04a. Jsou rozděleny do tří okruhů, a to problematiky „Procesních listů osobní přepravy“ (PL), „Smluvních a přepravních podmínek ČD pro veřejnou drážní dopravu“ (SPPO) a „Tarifu ČD pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel“ (TR10). Uvedené otázky Vám zasíláme v příloze tohoto „Informačního servisu“.

 

Pro možnost samostudia a přípravy na tuto zkoušku jsou pro strojvedoucí pracující v režimu 0/0-S otázky v aktuální verzi přístupné těmito způsoby:

 

I. V prostředí intranetu jsou umístěny na adrese phdi.cdis.cz/pl/

 

II. Pro přístup z veřejného internetu je třeba dodržet tento postup:

1) Zadejte do prohlížeče adresu pl.cd.cz (nezadává se www)

2) Potvrďte důvěryhodnost webu (u každého prohlížeče může vypadat jinak)

3) Přihlaste se logserverovým ID a heslem, např. novak123

4) Pokud neznáte logserverové údaje, požádejte o ně zasláním emailu na adresu hotline@cdis.cz Tato žádost musí být vždy odeslána ze služebního emailu.

S pozdravem

Jaroslav Vondrovic, v.r.

člen P-FSČR

 
Informační servis P-FSČR číslo 13/2016 pro všechny

ZO FSČR ze dne 15.8.2016:

Vážení kolegové,

podle informací se v poslední době množí případy, kdy zejména z důvodu převodu výkonů mezi jednotlivými provozními jednotkami či DKV, ale i z důvodů výlukových činností SŽDC, je třeba doplnit či obnovit poznání tratí.

Zaměstnavatel Vás na tyto výkony posílá ve směně, která je stanovena se začátkem a koncem v nejbližším místě požadovaného poznání a cesta z pravidelného místa výkonu práce a zpět po ukončení poznání do místa pravidelného místa výkonu práce je považována pouze jako pracovní cesta s příslušným nárokem stravného.

Tento způsob „šetření“ ať již mzdových prostředků či fondu pracovní doby je dle názoru, a to nejen právníků FSČR, v rozporu s platným Nařízením vlády číslo 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, v platném znění, kde v ustanovení § 3 odstavec d) je naprosto jasně stanoveno, jak je posuzována doba dopravy zaměstnance ze sjednaného místa výkonu práce do jiného místa výkonu práce u zaměstnance v dopravě, ke kterým profese strojvedoucí bezesporu patří.

Výňatek z NV 589/2006 Sb. paragraf 3 odstavec d)

d) režijní jízdou se rozumí jízda potřebná pro přemístění zaměstnance ze sjednaného místa výkonu práce do jiného místa výkonu práce před jeho začátkem nebo doba potřebná pro přemístění z místa výkonu práce do jiného místa výkonu v jeho průběhu nebo doba potřebná k přemístění z místa výkonu práce do sjednaného místa výkonu práce po skončení pracovního výkonu…

Požadujte proto dobu potřebnou pro přemístění (režijní jízdu) započítat do celkové doby pracovní doby takovýchto směn.

S pozdravem

Jaroslav Vincour,v.r.

viceprezident FSČR
 

 

Z denního tisku-

Stát začne kontrolovat strojvedoucí, zda nejezdí příliš dlouho

 

 

18. července 2016

Strojvedoucí budou od příštího roku pod větší kontrolou podobné té, jako mají řidiči kamionů. Drážní úřad a Správa železniční dopravní cesty chtějí zavést nový systém, podle kterého budou vědět, kdo řídí lokomotivu a zda splnil potřebné normy pro odpočinek a nejezdil ve svém volnu pro konkurenci.
Strojvedoucí nesmí mít směnu delší než 13 hodin.
Celé opatření, které by mělo začít platit od začátku příštího roku, bude poměrně jednoduché: dopravci budou muset do systému ZDE SŽDC, kam zapisují například údaje o délce vlaku či jeho hmotnosti, uvádět ještě číslo licence strojvedoucího.
„Díky této navrhované úpravě se může kdykoliv vyhodnotit to, zda nedochází k časovému přetěžování strojvedoucích a tedy zda mají dostatek odpočinku mezi jednotlivými směnami. Povede to k eliminaci případných chyb ze strany lidského faktoru,“ řekl mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

Jedna práce nestačí. Strojvůdci jsou muži se dvěma směnami denně. (Článek o tom ZDE)

Opatření ovšem neřeší, zda skutečně strojvedoucí přijde do práce odpočatý. Kontrolovat zaměstnance v době jejich odpočinku však není možné.
Chyb strojvedoucích podle statistik přibývá. Veřejným tajemstvím totiž je, že řada strojvedoucích jezdí kvůli lepším výdělkům u více dopravců, ale nehlásí jim to. Počet nedovolených jízd posledních pět let stoupá, v polovině roku již Drážní inspekce eviduje dvě třetiny všech případů roku 2015. A jen za první pololetí stoupl počet projetí návěstidel ve chvíli, kdy zakazovala jízdu, o 42 %.
Prezident Federace strojvedoucích Jindřich Hlas takové opatření vítá. „Je to určitě krok k lepší bezpečnosti,“ míní Hlas. Podle něj by to mohlo vést i k většímu růstu mezd než dosud. Ukáže se totiž podle něj, že strojvedoucích je větší nedostatek, než se zdá. „Chceme k tomu už letos přihlédnout v kolektivním vyjednávání,“ řekl Hlas. Podle statistik spolku IODA, který sleduje různá data v dopravě, loni průměrná mzda strojvedoucích přesáhla 35 tisíc korun. Odboráři ale tvrdí, že je to za ceny extrémního množství přesčasů.

  Alespoň 11 hodin pauza

Drážní úřad eviduje celkem 8831 licencí pro strojvedoucí, dalších osm tisíc jsou ti, kteří mohou jezdit jen na vlečkách. Zákon stanoví, že strojvedoucí nesmí mít směnu delší než 13 hodin. V případě, že součástí směny je režijní jízda, může délka směny činit nejvýše 15 hodin.

České dráhy nakoupí tisíce tabletů pro strojvedoucí. Nahradí papíry viz ZDE 

Doba odpočinku je stanovena tak, že mezi směnami musí být alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Odpočinek může být zaměstnanci drážní dopravy zkrácen až na 6 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích za předpokladu, že zaměstnavatel zajistí zaměstnanci možnost spánku na lůžku.
Na problém s „melouchy“ strojvedoucích upozorňují hlavně České dráhy a ČD Cargo. „Zjistili jsme, že hlavně malé firmy zneužívají strojvedoucí na jízdy bez přestávky, například že skončí noční u jednoho dopravce a přejdou na denní směnu u jiného dopravce,“ řekl loni na podzim šéf Drážního úřadu Jiří Kolář.
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/stat-zacne-kontrolovat-strojvedouci-zda-nejezdi-prilis-dlouho-pse-/eko-doprava.aspx?c=A160715_130910_eko-doprava_suj

foto: Rosťa Jančar, Technet.cz <http://technet.idnes.cz/>

 

 
Naděje, že zvítězí rozum? Musíme však zůstat ve střehu!

 

Dne 26. května jednala v Poslanecké sněmovně delegace Federace strojvůdců České republiky vedená prezidentem FSČR Jindřichem Hlasem. Setkání s předsedou Ústavně právního výboru Jeronýmem Tejcem byli za naši profesní odborovou organizaci přítomni rovněž viceprezident FSČR Jaroslav Vincour a člen prezidia Vladislav Pouzar.

Poslanec Tejc byl informován o snaze ČMKOS prosadit v rámci připravované novelizace zákoníku práce (ZP) i změnu jeho paragrafu 24. V případě, že by se taková legislativní změna opravdu uskutečnila, došlo by tím k přímému ohrožení existence nejen menších, ale také významných profesních odborových organizací, k nimž patří taktéž Federace strojvůdců. Předseda ústavně právního výboru pochopil naše obavy, označil je za oprávněné a přislíbil, že problematiku co nejdříve projedná s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou. Rovněž tak deklaroval, že v případě, že změnu § 24 ZP dostane k posouzení a vyjádření jeho sněmovní výbor, takové jednání se uskuteční za přímé účasti zástupců FSČR.

Již druhého dne se Jeroným Tejc telefonicky spojil s ministryní Marksovou, s níž o problematice diskutoval. Prezidenta Federace strojvůdců Jindřicha Hlase poté zpravil o tom, že pro nás nejvíce problematický a velmi konfliktní paragraf 24 se do návrhu změny ZP předložené do sněmovny nakonec pravděpodobně vůbec nedostane. Zdůraznil ovšem zároveň, že tuto informaci je nutno považovat za předběžnou a neoficiální.

V případě, že v této zásadní věci dojde k jakémukoliv posunu, předseda ústavně právního výboru přislíbil, že o ní bude kolegu Hlase informovat. Prezident FSČR mu za tuto vstřícnost a pochopení poděkoval a zároveň zdůraznil, že naše samostatná profesní odborová organizace musí za této situace i nadále zůstat ve střehu a pozorně sledovat všechny pozměňovací návrhy, které se k připravované změně zákoníku práce budou vázat.

 

Libor Poláček

 

Poznámka: Podle sdělení ředitele Odboru pracovněprávní legislativy MPSV ČR Petra Hůrky se na tomto ministerstvu již v závěru května konala porada, jejíž účastníci se dohodli, že z novely zákoníku práce bude vypuštěn návrh sporného ustanovení § 24 zákoníku práce. Pokud se týká úpravy pravidel kolektivního vyjednávání v případě, kdy u zaměstnavatele působí více odborových organizací a v rámci tohoto vyjednávání se nedohodnou, měl by tedy v této oblasti zůstat stávající stav. Zároveň však ani on nevyloučil, že do budoucna se bude opět hledat řešení celé záležitosti. 

 

 
Nakladatelství ANAG

Pracovní doba podle zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů

Autoři:

Mgr.Radana Gogová

doc. Judr. Petr Hůrka, Phd.,

Judr. Helena Úlehlová

Práce přesčas

I.Obecně

Jak již vyplývá z uvedených pravidel týkajících se pracovní doby, je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci v pracovní době.

Rozsah práce, resp. délka pracovní doby zaměstnance je právním předpisem omezena z důvodů ochrany zaměstnance, což vyplývá rovněž ze zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance a zásady uspokojivých pracovních podmínek (§ 1a ZP). Právní předpisy se tak snaží omezit množství hodin výkonu práce zaměstnance v pracovním poměru z důvodů ochrany zdraví zaměstnance , stejně jako jeho mimopracovních aktivit.

Zaměstnavatel by tak měl přidělovat práci toliko v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby zaměstnance a v rámci rozvržených pracovních směn.

Z pohledu naplňování pracovního závazku a smyslu pracovního poměru vůbec je však třeba umožnit zaměstnavateli, aby reagoval na výjimečné provozní situace, kdy je potřeba mimořádně konat práci ve větším rozsahu, nad rámec stanovené pracovní doby a mimo rozsah pracovních směn, a mohl zaměstnanci uložit práci přesčas.

 

II.Vymezení práce přesčas

Za práci přesčas se podle § 78 odst.1 písm. i) ZP (…prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn….) považuje práce ,kterou koná zaměstnanec na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu a mimo rámec rozvrhu pracovních směn.

Ustanovení § 93 odst. 1 a 2 ZP (..(1)práci přesčas je možné konat jen výjimečně..(2)Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných
provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi směnami,popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce…) doplňuje, že se musí jednat o práci
výjimečnou, kterou může zaměstnavatel nařídit jen z vážných provozních důvodů. Práce přesčas se tak vyznačuje těmito znaky:

 •  výjimečnost a mimořádnost
 •  vážné provozní důvody
 •  na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem
 •  nad stanovenou týdenní pracovní dobu
 •  mimo rozvrh pracovních směn

 

1. Vyjímečnost, mimořádnost a vážné provozní důvody

Práce přesčas musí být prací náhlou, mimořádnou a neočekávanou.

Realizuje se v případě, kdy zaměstnavatel na základě provozní situace zjistí, že není možné optimálně zajistit plnění svých úkolů pouhým výkonem práce v pracovních směnách, podle plánovaného rozvržení, ale je třeba konat práci déle, mimo rozvrh těchto směn.
Práci přesčas tak není možné v harmonogramu plánovat ani rozvrhovat. Pojem „přesčasová směna „ je nesmyslný. Přesčas může být z provozních důvodů realizován, zejména pokud je třeba konat práce vevětším časovém rozsahu, dokončit rozdělanou práci, provést neodkladné práce, práce opravné, inventuru, uzávěrku apod.

Jedná se o výňatek z jinak velmi zajímavé publikace.

VIN
INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR
ČÍSLO  10/2016  ZE DNE 25.5.2016: 

Vážení kolegové,

    byli jsme vámi informováni, že v rámci přípravy následující změny GVD došlo při zpracování některých turnusů ke zkrácení dob mezi hranicemi depa a odjezdem/příjezdem vlaku. Podle zjištěných skutečností k tomu došlo na základě pokynu Odboru kolejových vozidel GŘ ČD, a to z důvodu snížení turnusové potřeby strojvedoucích. Za tímto krokem jednoznačně stojí snaha o eliminaci narůstající přesčasové práce a tím spojených vyšších mzdových nákladů, to vše zapříčiněné nedostatkem strojvedoucích.

    Zkrácení těchto dob není možné provést jednostranně a mělo by k němu dojít pouze v součinnosti zpracovatele turnusu a technologa příslušné železniční stanice, tak aby nedocházelo k porušení staničního řádu a nebyla ohrožena řádná příprava vlaku před odjezdem stanovená příslušnými předpisy.

    V případě, že i ve Vaší jednotce dojde ke zkrácení dob mezi odjezdem/příjezdem vlaku a hranicemi depa, posuďte, zda tím nedojde k omezení možnosti řádného provedení všech potřebných technologických úkonů a dále k porušení staničního řádu, zvláště potom ustanovení bodu 113 (Posun na kolejích určených pro jízdu vlaků) a 114 (Posun vzhledem k jízdám vlaků). Budou-li provedené změny v rozporu s výše uvedenými podmínkami, zašlete nesouhlasné stanovisko (s odůvodněním) odpovědným zaměstnancům DKV, které v kopii též zašlete na e-mailovou adresu: analytik@fscr.cd.cz.

    Nebude-li Vaše připomínka ke zkrácení těchto dob zohledněna, žádáme Vás o striktní dodržování stanovených časů.

S pozdravem 

Jindřich Hlas,v.r.

prezident FSČR

 
Volby do dozorčí rady ČD – nastal čas pro změnu!

 

Měsíc duben je nejen ve znamení kulatého jubilea naší profesní odborové organizace, ale přináší také další významnou událost, kterou jsou volby do dozorčí rady akciové společnosti České dráhy. Ve volbách zástupců zaměstnanců do tohoto devítičlenného orgánu máte opět možnost dát hlas svému kandidátu, kterým je člen prezidia Federace strojvůdců České republiky Jaroslav Vondrovic.

Proč je důležité, aby mezi třemi zástupci zaměstnanců nebyli jako doposud pouze představitelé OSŽ? Zástupce FSČR jako druhé největší odborové centrály prozatím bohužel nikdy nedostal příležitost v tomto orgánu pracovat. Bylo tomu tak ke škodě akciové společnosti ČD, jež tak při svém řízení, kdy se rozhoduje o zásadních problémech a strategii svého dalšího vývoje, nemohla čerpat z bohatých zkušeností své nosné provozní profese.

Přitom návrhy a poznatky strojvedoucích přímo z provozu, stejně jako informace o potřebách všech zaměstnanců, které zastupujeme, mohou být pro racionální chod firmy obrovským přínosem!

Jde nám ale také o přístup k informacím, od nichž díky dosavadnímu monopolu členství v dozorčí radě toliko pro jedinou odborovou organizaci zůstávají kolegové, jež zastupuje Federace strojvůdců, odstaveni. Není to demokratické, ale ani racionální!

Klademe důraz i na otázku odpovědnosti. Federace strojvůdců si uvědomuje, že právě zvolením svého zástupce do dozorčí rady ČD ponese napříště i ona velký díl odpovědnosti za vedení akciové společnosti, zájmy jejíchž zaměstnanců hájíme. K tomuto kroku jsme ale připraveni a této odpovědnosti se rozhodně nebojíme! A bude jistě jenom fér, když se za svůj podíl na rozhodování budou zaměstnancům zodpovídat zástupci nikoliv jedné, ale napříště hned dvou největších odborových svazů, tedy i Federace strojvůdců!

Vážené kolegyně, vážení kolegové, když se na železnici děje cokoliv podstatného, média se s žádostmi o kvalifikovaná stanoviska již po mnoho let obracejí právě na naši samostatnou profesní odborovou organizaci. Je zarážející, že stejnou příležitost vyjádřit svůj názor Federace strojvůdců prozatím nedostává i v dozorčí radě Českých drah. Ve dnech 25. až 28. dubna 2016 máme velkou příležitost tento stav změnit! Neváhejte tedy a přijďte k volbám podpořit svého kandidáta, dejte svůj hlas zástupci Federace strojvůdců, kolegovi Jaroslavu Vondrovicovi!

 
Informační servis P-FSČR číslo 7/2016  pro všechny ZO FSČR ze dne 15.4.2016:

Vážení kolegové,

         dne 6. 4. 2016  se konalo v pořadí druhé jednání k návrhu 5. změny Katalogu prací ČD,a.s.

 

         Na základě připomínek odborových organizací rozhodl zaměstnavatel o nezařazení nově navržených zaměstnání „člen představenstva“, „člen výboru pro audit“ a „člen dozorčí rady“ do Katalogu prací. Tyto funkce budou začleněny do struktury ČD jiným způsobem.

 

         V průběhu diskuze upozornili zástupci FSČR na skutečnost, že zaměstnanci některých profesí jsou odměňováni jiným tarifním stupněm, než stanovuje Katalog prací, což bude nutno v každém případě vyřešit. Nadále též požadovali oficiální stanovení smluvní mzdy v charakteristice příslušných zaměstnání, v nichž se v rámci odměňování uplatňuje mimo tarifní stupně i smluvní mzda, a to pouze na základě rozhodnutí vedoucího zaměstnance. Zaměstnavatel přislíbil, že do příštího jednání vypracuje kompletní seznam těchto profesí. Určitou časovou komplikací se též jeví velký počet zaměstnání, které požadují jednotlivé odborové organizace v rámci této změny Katalogu prací projednat.

 

         Další jednání proběhne v měsíci květnu tohoto roku. Konkrétní termín ještě nebyl stanoven.

 

         Opětovně upozorňujeme, že úpravy u zaměstnání, jež budou mít dopad do tarifního zařazení (kam spadají naše požadavky), budou řešeny následně po dokončení výše uvedených změn, tedy až v etapě třetí Katalogu prací. Z toho vyplývá, že nadále platí výzva prezentovaná v „Informačním servisu P-FSČR číslo 4/2016  ze dne 15.2.2016“.

 

S pozdravem

Jindřich Hlas,v.r.

prezident

 
Informační servis P-FSČR číslo 6/2016  pro všechny ZO FSČR ze dne 8.4.2016:

Vážení kolegové,

         na jednání Celostátní rady předsedů ZO FSČR konaném dne 31.3.2016 byl odsouhlasen úkol s názvem „Návrh na zahájení prací souvisejících s celkovou změnou stávajících Stanov FSČR, a to včetně souvisejících dokumentů“. 

 

         P-FSČR tímto vyzývá všechny kolegy, kteří mají zájem na změně stávajících Stanov FSČR a souvisejících dokumentů, ať se nejdéle do 31.5.2016 přihlásí na emailovou adresu analytik@fscr.cd.cz  na P-FSČR (!).

 

         P-FSČR následně z navržených zájemců ustanoví v souladu s ustanovením článku I. Části D Stanov FSČR příslušnou komisi.

 

         Pouze upozorňujeme na skutečnost, že účast na jednání této komise nebude refundována.

 

 

S pozdravem

Jindřich Hlas,v.r.

prezident

 
Informační servis P-FSČR číslo 5/2016  pro všechny ZO FSČR ze dne 14.3.2016:

Vážení kolegové,

         dne 10. března tohoto roku proběhlo avizované jednání o změně „Katalogu prací“ firmy ČD,a.s., za účasti představitelů téměř všech odborových svazů a zástupců zaměstnavatele.

 

         S ohledem na skutečnost, že z již uskutečněných jednání vyplynulo, že projednání všech navržených změn najednou by bylo příliš komplikované, předložil zaměstnavatel návrh projednávat tyto změny postupně ve třech etapách. Nejdříve navrhl zrušit řadu již nepoužívaných zaměstnání, následně provést textové úpravy u používaných povolání bez očekávaného dopadu do tarifního zařazení v rámci Katalogu prací“ a nakonec projednat závažnější textové úpravy a nově zaváděná povolání s předpokládaným dopadem do jejich tarifního zařazení.

 

         Zatímco zrušení již nepoužívaných povolání proběhlo bez jakýchkoliv námitek, u nově navrhovaných povolání jako je například člen dozorčí rady ČD, člen představenstva ČD nebo člen výboru pro audit, vznesli přítomní zástupci odborových svazů řadu oprávněných připomínek a dotazů. Je možné konstatovat, že prozatím tedy nedošlo k dohodě o zařazení těchto povolání do „Katalogu prací“. Vzhledem k tomu, že se dále objevilo mnoho nesouhlasných názorů a postojů obou smluvních stran na změnu již používaných povolání, bylo toto jednání nakonec přerušeno  s tím, že další termín byl stanoven na 6. dubna 2016.

 

Vážení kolegové,

         Vaši „vstřícnost v podobě výkonu přesčasové práce“ proto používejte i nadále v souladu s výzvou P-FSČR obsaženou v „Informačním servisu P-FSČR číslo 4/2016 ze dne 15.2.2016“.  Zkrátka chovejte se tak, jak se vedení Vaší jednotky chová k Vám.

 

S pozdravem

Jindřich Hlas,v.r.

prezident 

 
Informační servis P-FSČR číslo 4/2016  pro všechny ZO FSČR ze dne 15.2.2016:

Vážení kolegové,

         oznamujeme Vám, že na 10. března tohoto roku svolal zaměstnavatel ČD první, určitě z mnoha, jednání o Katalogu prací.

 

         Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel reagoval na naše žádosti o jednání, doporučujeme Vám, pokud budete osloveni s žádostí o vykonání práce přesčas na jednotlivou směnu, potom je možné v rámci dobré vůle případně  tento přesčas vykonat.  

 

         V žádném případě však nepodepisujte „Dohody o přesčasové práci“ na 150 hodin za rok.  

 

         Tato akce nadále pokračuje. 

 

S pozdravem

Jindřich Hlas,v.r.

prezident 

 
Informační servis P-FSČR číslo 2/2016 pro všechny ZO FSČR ze dne 15.1.2016:

Vážení kolegové,

začínají se v rámci DKV objevovat případy, kdy zaměstnavatel předkládá zaměstnancům k podpisu „Dohody o přesčasové práci“ na 150 hodin !!!

Je to reakce zaměstnavatele na naší akci nepodepisovat „Dohody o přesčasové práci“. Z Vašich údajů vychází, že 80,5 % našich členů tyto „Dohody“ nepodepsalo (!). Stále nám ale chybí údaje z několika základních organizací, které tímto žádáme o okamžité zaslání informací !

Zaměstnavatel začíná tlačit na strojvedoucí, aby podepsali pouze těchto 150 hodin, když je zaměstnavatel v souladu se Zákoníkem práce stejně může nařídit.

Upozorňujeme na skutečnost, že je to past (!). V případě, že podepíšete, může Vám zaměstnavatel nařídit 8 hodin přesčasové práce týdně v průměru. Pokud ale nepodepíšete, potom Vám zaměstnavatel může nařídit maximálně 8 hodin týdně, žádné v průměru (!).

!!! A to je veliký rozdíl !!!

Vlastní silou, vlastním rozumem.

Vyvěste tento „Informační servis P-FSČR“ na nástěnkách a se seznamte s ním členskou základnu FSČR

S pozdravem

Jindřich Hlas,v.r.

prezident
 

Informační servis P-FSČR číslo 1/2016  pro všechny ZO FSČR ze dne 4.1.2016:

Vážení kolegové,

         Prezídium FSČR přeje všem členům úspěšný nový rok 2016 a děkuje kolegům, kteří podporují výzvu k omezení přesčasové práce u společnosti ČD,a.s.

 

         Ačkoliv se v rámci kolektivního vyjednávání o podobě PKS ČD,a.s., na rok 2016  podařilo dohodnout u profese strojvedoucí vyšší nárůst mzdy než u ostatních profesí, jsme přesvědčeni o tom, že si naše profese zasluhuje navíc jak morální, tak i finanční ocenění formou změny zatřídění v Katalogu prací. K dosažení tohoto cíle je však třeba masivní podpory všech strojvedoucích pracujících u ČD,a.s. Proto vás žádáme, abyste vytrvali v široké a aktivní podpoře kampaně za omezení přesčasové práce. Na ní bude záviset vyjednávací pozice FSČR při projednávání plánované změny Katalogu prací.

 

         Zároveň Vás žádáme o urychlené zaslání informace kolik strojvedoucích ve Vaší  PJ nebo PP se připojilo k naší výzvě nepodepsat „Dohodu o přesčasové práci“. Vaše zjištění a informace zasílejte obratem na adresu: analytik@fscr.cd.cz.

 

         Dále Vás chceme požádat o nahlášení případných neadekvátních kroků ze strany zaměstnavatele zapříčiněných Vaším aktivním přístupem k výše uvedené výzvě.  Pokud by zaměstnavatel například reagoval na stávající situaci snahou o změnu současně platných rozvrhů směn, upozorňujeme na nutnost zachování ustanovení článků 12 a 13 přílohy číslo 1 PKS ČD na rok 2016, které stanoví jednoznačná pravidla pro tuto změnu.  

 

S pozdravem

Jindřich Hlas,v.r.

prezident
INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

ČÍSLO 6/2015 ZE DNE 19.3.2015:

Vážení kolegové,

předpokládáme, že jste již byli v uplynulých dnech informováni v jednotlivých DKV, o realizaci pravidelného přezkoušení, které proběhne v rámci povinného školení ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

Přezkoušení probíhá na základě § 46 bodu k), zákona 266/1994 Sb. Provádí se v rozsahu vydaného osvědčení strojvedoucímu, ve lhůtě maximálně do 3 let od jeho vydání. Zaměstnavatel tímto jednotným termínem přezkoušení v průběhu pravidelného školení sjednocuje v minulosti postupné vydávání osvědčení jednotlivým kolegům, tak jak byly individuálně vyřizovány na základě podaných žádostí o licencí.

Rozsah písemné části se zaměřením na infrastrukturu SŽDC a ČD bude v první části obsahovat 35 otázek, zde očekáváme otázky použité již při minulém přezkoušení, které budou doplněné o změny předpisu SŽDC D1 či předpisu dopravce ČD D2. Otázky z D1 lze formou zkušebních testů procvičit např. na adrese http.//cekuj.net/test/index.php nebo na stránkách www.depoureky.cz. Zde je nutno se zaregistrovat, správce webu poté povolí všem zájemcům vstup na tyto stránky.

Druhá část písemného testu bude obsahovat 15 resp. 30 otázek technického zaměření, podle znalosti druhu vozidel uvedených v osvědčení konkrétního strojvedoucího. (Je-li strojvedoucí znalý pouze M nebo E druhu zodpoví 15 otázek, v případě znalosti E + M bude otázek celkem 30.) Testové otázky byly vybrány z návrhů vytvořených v jednotlivých DKV ,zejména s použitím interních předpisů ČD a to V2, T 108, Z 11 či V 15/1.Rovněž se v testech mohou vyskytnout otázky z obecné znalosti drážních vozidel.

 Přezkoušení rozhodně nemůžeme považovat pouze za formální, nepředpokládáme ovšem jakýkoliv likvidační charakter zkoušky (!).

Jaroslav Vincour,v.r.

viceprezident FSČR

V Praze 19.března 2015
INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

ČÍSLO 5/2015 ZE DNE 10.3.2015:

Vážení kolegové,

dne 4.března se konalo jednání iniciované Federací strojvůdců s vedením ČD Carga. Jednání se zúčastnili ředitelé O10 Mojmír Bakalář, O13 Hana Zdechovanová a ředitel O14 Šmelko Vítězslav a zástupci jednotlivých odborových centrál působících u ČDC.

Prvním tématem bylo předkládání dohod o změně pracovní smlouvy. FSČR vyslovilo zásadní nesouhlas se způsobem předkládání těchto smluv a poukázalo na příklady hrubého nátlaku činěného na zaměstnance kteří nesouhlasí s navrženou změnou. Dále jsme deklarovali, že i nadále trváme na nesouhlasném stanovisku k místu výkonu práce, které je dle našeho názoru definováno velmi nepřesně ( požadujeme adresu služebny/pracoviště LČ na které je také vázána systemizace, tak jak je popsáno v IS EGJE) a také určení místa výkonu práce pro určení cestovních náhrad určit tak, aby odpovídalo většině dosud platných pracovních smluv tj na konkrétní pracoviště. Navržené změny pracovních smluv toto nesplňují a tím zhoršují situaci strojvedoucích v několika ohledech. Zaměstnavatel nás seznámil s tím, že v současné době nepodepsalo navrženou změnu takřka 400 strojvedoucích. Oznámil také, že v druhé polovině března bude pokračovat v nastaveném způsobu předkládání smluv a od svých podmínek nehodlá ustoupit. My jsme pouze opakovali již dříve známý postoj, že pracovní smlouva je dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a pokud navržená změna přinese pro zaměstnance zhoršení podmínek není potřeba ji měnit.

Je s podivem, že v situaci, kdy se zaměstnavatel snaží doplnit nedostatečné stavy strojvedoucích, další desítky budou odcházet do starobního důchodu a nabídky od ostatních dopravců jak v ČR tak i v Evropě se jen hrnou, činí zaměstnavatel takové kroky, které těmto potřebám neodpovídají. Jen pro připomenutí, v prvním návrhu PKS na rok 2015 zaměstnavatel požadoval: „Celková doba od plánovaného nástupu do plánovaného ukončení směny nesmí přesáhnout 24 hodin 58 minut…………….“ po dvou měsících vyjednávání jsme dosáhli současného znění, dnes jsou zase na řadě změny pracovních smluv a co přijde příště opravdu nelze odhadnout. Sociální neklid, vzniklý takto se opakujícími ataky vůči profesi strojvedoucích ke stabilizaci počtu kvalitních zaměstnanců v této profesi rozhodně nepřispěje.

Části jednání se zúčastnil i předseda představenstva Ivan Bednárik spolu s finančním ředitelem Petrem Mayem. Byli jsme podrobně seznámeni s prezentací za rok 2014 a částí podnikatelského plánu na rok 2015 s tím, že i v tomto roce je jednoznačně plánován zisk. Dementovány byly poplašné zprávy o propouštění zaměstnanců v tomto roce a byli jsme také informování, že předpokládaný objem jednotlivých vozových zásilek pro tento rok odpovídá roku 2014. Pan předseda představenstva také přislíbil, že takováto setkání se budou pravidelně opakovat.

Dalším bodem jednání bylo Opatření č.0007/2015, které řeší zařazování a odměňování zaměstnanců.V této souvislosti jsme byli vyzváni, abychom pokud máme pochybnosti o správném zařazení do TS v souvislosti s nejasným posouzením zápisu v Provozním záznamu předložili konkrétní příklady, které budou posouzeny odborem 14 . Dále bylo řečeno, že jakékoli vlastní výklady na PJ nebudou odborem 14 akceptovány.Pokud tedy máte pochybnosti o správném posouzení vašeho provozního záznamu pošlete nám ho v naskenované podobě abychom ho mohli dát k vyhodnocení odboru 14 který je garantem tohoto opatření.

Předmětem jednání byla i dosud nevyjasněná odpovědnost Řízení provozu ke strojvedoucím ve vztahu k dodržování  jejich pracovní doby v závislosti na znění PKS 2015. Zde padl příslib odboru 10, že vypracuje opatření, které tuto problematiku ošetří.

Řešení jsme také požadovali u dosud používaného vymáhání náhrady za šetření MU na zaměstnancích, kteří MU zavinili. Tato Smlouva o spolupráci při šetření mimořádných událostí….. uzavřená mezi ČD Cargo,a.s. a SŽDC je uzavřena mezi těmito subjekty a nelze ji tedy přenášet na zaměstnance tak, jak je uvedeno v §346 b Zákoníku práce, ostatně na ČD Směrnicí ředitele O12č.2/2015 je toto vymáhání již zastaveno také. Výsledkem jednání bylo, že ředitelka O13 dá na základě našeho podnětu k novému posouzení toto vymáhání náhrady a do té doby bude také pozastaven případ kolegy Václava Koláře na kterém jsme celý problém prezentovali.

Mimořádným událostem jsme se věnovali i v další části jednání a to ve vztahu k převádění viníků MU do jiných zaměstnání. I když tato problematika není u ČDC takovým problémem jako u ČD (v loňském roce bylo převedeno z trestu na jinou práci 6 zaměstnanců) zavázal se zaměstnavatel, že vypracuje návrh opatření, které tento postup změní a které po projednání s OC následně vydá.

Součástí jednání bylo i schválení Sociálního fondu na rok 2015.

Následovalo seznámení se zahájením připomínkového řízení s 1. Změnou IN PERS28-B-2009 Zkušební a výcvikový řád, ke kterému se máme možnost vyjádřit v řádném termínu.

V reakci na naše na upozornění na nevhodný způsob informování o změnách v TTP bylo reagováno příslibem, že v jednotlivých PJ budou určeni zaměstnanci, kteří „odfiltrují potřebné informace pro strojvedoucí a s těmito budou přednostně seznamováni.

Přednesen byl i požadavek na nedostatečné svícení reflektorů na některých řadách lok. ve vztahu k návěstidlům pro el. provoz. Světlomety svítí cca 200m před lok. na kolejnice.

Připomenuto bylo i nevhodné přechovávání vlakové dokumentace v papírových obálkách, které nejsou odolné proti povětrnostním vlivům.

Závěrem takřka sedmihodinového vyjednávacího maratonu byl také požadavek na posouzení postavení strojvůdců vykonávajících svou profesi se na územích cizích států ve vztahu tamější legislativě. I zde bylo přislíbeno řešení.

Jan Zahula

člen prezídia FSČR

V Praze 10.března 2015
Strojvedoucí – do budoucna sice vzácný, ale přesto nechráněný druh?

To, že se v naší profesi dějí v poslední době dost zásadní věci, cítíme ve většině destinací sami. Léta opomíjená personální politika, v mnoha případech nevhodné pracovní podmínky a taky jistá neatraktivnost vlastně nepřetržitého výkonu tohoto povolání se začíná pomalu projevovat v provozu.

Výsledky průměrných mezd u ČD, jak byly zveřejněny naším zaměstnavatelem za leden 2015, sice ukazují na meziroční nárůst o 1 153 Kč, tedy celkově průměrně na zaměstnance na 28 951 Kč, tento výsledek je ovšem do jisté míry ovlivněn i nárůstem přesčasové práce. Naše profese (strojvedoucí) to v meziročním porovnání samozřejmě pocítila dost významně, když průměrná přesčasová práce ve srovnání měsíce ledna 2014 s lednem tohoto roku vzrostla cca o 85 procent!

Všech pět dep kolejových vozidel zaznamenalo výrazný nárůst přesčasové práce hned v začátku letošního roku, kdy se meziročně průměrný přesčas na jednoho strojvedoucího navýšil z loňských 3,63 na 6,74 hod. Průměrná mzda strojvedoucího tedy sice dosáhla rozdílu + 4 590 Kč oproti průměrné mzdě zaměstnance ČD, ovšem za jakou cenu?!

Meziroční úbytek strojvedoucích v tzv. stopstavech, čili fyzických počtech k poslednímu dni v měsíci, ve srovnání loňského a letošního ledna, znamenal pokles o 106 kolegů v naší profesi!

V jednotlivých depech kolejových vozidel to potom vypadalo následovně: DKV Brno – 17, DKV Olomouc – 38, DKV Plzeň – 22, DKV Praha – 16 a DKV Česká Třebová – 13 kolegů strojvedoucích.

Přidáme-li k těmto číslům aktuální stav strojvedoucích k 31. lednu tohoto roku, kteří jsou starší 62 let věku, tedy nejbližších adeptů na odchod do starobního důchodu, či již starodůchodců sloužících přes hranici odchodu do penze, jsou čísla ještě hrozivější. V současné chvíli je ve všech depech celkem 177 (!) strojvedoucích, ať už ve starobním důchodu či jen pár měsíců těsně před ním. Podle jednotlivých DKV to vypadá takto: DKV Brno 15, DKV Olomouc 37, DKV Plzeň 36, DKV Praha 67 a DKV Česká Třebová 22 kolegů. Zaměstnavatel sice může argumentovat současnými 164 strojvedoucími v přípravě, ale sami dobře víme, jak trnitá je cesta ke konečnému jmenování do funkce strojvedoucího a jistě existují i předpokládané či dokonce kvalifikované odhady „úbytků“, tedy procenta, kolik z těchto zácvikářů do cíle prostě nedojde.

Už zde vidíme nepoměr těchto čísel. Přidáme-li k tomu ovšem počet současných 61letých kolegů (v síti celkem 168) či 60letých strojvedoucích (opět za celé ČD 204), potom současný stav je opravdu velmi alarmující. Dávno už tedy neplatí to, čím někteří naši vedoucí pracovníci stále ještě žijí, a to že za branami čekají stovky nadšenců na tento „kšeft“.

Získat nové strojvedoucí, udržet ty stávající a motivovat všechny ostatní určitě nebude jen formou vysoké přesčasové práce. Chybí-li cokoliv na trhu čehokoliv, odrazí se to zákonitě v ceně tohoto žádaného artiklu. To si bohužel naše vedení stále neuvědomuje a je asi přesvědčeno, že na trhu práce je největší poptávka právě po jeho práci. A tak zatímco manažeři sami svou cenu uměle navyšují, pro tuto firmu zabývající vozbou vlaků se tak děje na úkor toho jinak tolik potřebného. Ostatně ani situace v dceřiné společnosti ČD Cargo není o mnoho lepší.

Po setkání strojvedoucích v rámci zúžené skupiny evropského sdružení ALE už víme, jak katastrofální je situace na Slovensku, ale stejně tak v Polsku či Maďarsku. Snad jen Řecko se této situaci vymyká, v současné době ale jen díky celkové situaci v této zemi. Stav železnice je tam obecně velmi špatný, a to nejen na úrovni personální.

A tak pokud by naše vedení opět napadla „spásná“ myšlenka v doplnění stavů některými kolegy ze zahraničí, jak už jsme tomu byli v minulosti svědky, těžko bude mít kde vybírat.

Vážení kolegové, nedělám si iluze, že přesčasovou prací opět nenahradíme spousty nemocných či zdravotně nezpůsobilých. Přesčas nám ale v provozu v naprosté většině nikdo nenařizuje, a tak je do jisté míry také na nás jednotlivcích, abychom dokazovali opravdovou vzácnou hodnotu naší vysoce zodpovědné, avšak rozhodně ne kvalitně zaplacené práce.

 Jaroslav Vincour

viceprezident FSČR
Konec národního dopravce ČD, a.s. v Jihočeském kraji?

Vzhledem k situaci, která nastala 5. března 2015 rozhodnutím Jihočeského kraje, že soutěž o provozování osobní železniční dopravy na třech pošumavských lokálkách vyhrála společnost GW Train Regio ……

nyní běží 15denní lhůta pro podání námitek, sešli se 9. 3. k projednání tak závažné problematiky zástupci Federace strojvůdců ČR a OSŽ. K řešení tohoto stavu byla na schůzce dohodnuta spolupráce mezi oběma odborovými svazy. Jejich společnou výzvou byl osloven předseda představenstva ČD Pavel Krtek s žádostí o urychlené setkání představenstva ČD se zástupci FSČR a OSŽ. Ještě 9. března prezident FSČR Jindřich Hlas a člen prezídia Vladislav Pouzar jednali o této problematice také na úřadu vlády ČR.

Tiskové centrum FSČR

vloženo 25. února 2015

Průlom v přístupu zaměstnavatele!

Došlo ke změně přežitého způsobu postihování strojvedoucích

Dne 12. února 2015 byla ředitelem odboru kolejových vozidel GŘ ČD podepsána Směrnice ředitele O12 č. 2/2015 – Vykonávání mimořádného ověření znalostí strojvedoucích po mimořádných událostech, která vstoupí v účinnost 1. března 2015.

Tento dokument mění po desítky let zažitou praxi v postihování strojvedoucích za způsobení mimořádné události zapříčiněné projetím hlavního návěstidla v poloze zakazující jízdu vlaku nebo posunového dílu. Nová směrnice je skutečným průlomem v přístupu zaměstnavatele k profesi strojvedoucí, která jako jediná byla v případě svého pracovního selhání trestána exemplárně a v případech, kdy se mimořádná událost obešla bez následků, zcela nepřiměřeně.

Zatímco ostatní provozní zaměstnanci jsou za případný pracovní zmetek postihováni nepřiznáním výkonové odměny v maximální výši 4 procent příslušného tarifního stupně, zaměstnanci pracující v profesi strojvedoucí byli pod pláštíkem dobrovolnosti stvrzené podpisem dohody navíc potrestáni převedením na jinou práci. V nejmírnější variantě, což v praxi znamenalo tři měsíce v šestém tarifním stupni, to však v součtu za celou dobu převedení představovalo finanční postih ve výši 75 procent tarifního stupě, v němž je strojvedoucí zařazen! Jako vedlejší produkt postihu byla ještě takovému zaměstnanci při návratu do původní profese předložena nová pracovní smlouva s mnohem širším určením jak místa výkonu práce, tak i místa pravidelného pracoviště pro určení cestovních náhrad, než obsahovala smlouva původní. Morální újmu způsobenou takovým „převedením“ není třeba zmiňovat. Tzv. stahování strojvedoucích bylo o to nepochopitelnější, že i zaměstnavateli přinášelo více ztrát než prospěchu, neboť stovky hodin přesčasové práce, které museli z toho důvodu odpracovat ostatní strojvedoucí, jen zvyšovaly cenu práce na realizovaných provozních výkonech.

Prezídium Federace strojvůdců se dlouhodobě snažilo tento zkostnatělý a přežitý způsob postihování strojvedoucích změnit. Zvláště pak v posledních dvou letech se podařilo rozvinout širokou diskuzi na toto téma jak na úrovni státních institucí, jako je Drážní úřad, Drážní inspekce a SŽDC, prezidentem FSČR Jindřichem Hlasem, tak ve spolupráci všech členů prezídia působících u ČD především na úrovni představenstva a příslušných odborných útvarů Českých drah. Díky těmto aktivitám se podařilo v druhé polovině loňského roku dospět ke shodě na potřebě změny stávajícího systému.

Návrh vypracovaný Jaroslavem Vondrovicem byl po schválení prezídiem FSČR předložen začátkem měsíce října všem odpovědným složkám Českých drah. Na základě tohoto návrhu byla zpracována a vydána nová směrnice. Ta stanovuje jednotný postup a organizaci provádění mimořádného ověření znalostí a vymezuje okruh kategorií mimořádných událostí, po kterých je nutno toto ověření znalostí vykonat. Nedílnou součástí směrnice je i tabulka, v níž je přehledným způsobem vydefinován rozsah přijatých opatření vzhledem ke kategorii následků mimořádných událostí (MU).

Zásadním výstupem z tohoto materiálu je tato skutečnost: Pakliže do šetření mimořádné události nezasáhnou státní orgány, tedy Drážní inspekce nebo Drážní úřad, měl by být případný postih strojvedoucího řešen podle závažnosti finančně (nepřiznáním určené části výkonové odměny, popř. příslušného příplatku), dále pak mimořádným ověřením znalostí stanoveného rozsahu, případně písemným upozorněním na možnost výpovědi (tzv. žlutou kartou). Dobrou zprávou je rovněž i to, že by při náhradě škody způsobené v souvislosti s mimořádnou událostí nemělo docházet ze strany zaměstnavatele k vymáhání úhrady nákladů za náhradní autobusovou dopravu, za šetření MU, za smluvní sankce objednavatelů, jakož i nákladů spojených se zpožděním vlaků.   

V souvislosti s těmito změnami je nutno poděkovat všem členům představenstva ČD, v čele s jeho předsedou Pavlem Krtkem, a také odpovědným vedoucím zaměstnancům O10 a O12 GŘ ČD za jejich vstřícný přístup k řešení problematiky, která profesi strojvedoucí trápila dlouhá léta.

Nezbývá než věřit, že obdobný materiál se podaří uvést v život i u dceřiné společnosti ČD Cargo, která dnes již jako poslední firma provozující drážní dopravu v ČR při sankcionování strojvedoucích za zavinění mimořádné události systém převedení na jinou práci využívá.   

Jaroslav Vondrovic

člen prezídia FSČR
 

INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

ČÍSLO 2/2015 ZE DNE 20.1.2015:

Vážení kolegové,

v současné době jsou Vám předkládány „Dohody o změně pracovní smlouvy“ ze strany ČD Cargo, a to na základě Opatření Ředitele O 10 GŘ ČD Cargo č. 0002/2015 ze dne 12.1.2015. Ať Vám bude zaměstnavatel tvrdit, že musíte „Dohodu“ o změně pracovní smlouvy podepsat na místě a nesmíte si ji ani odnést k prostudování, není taková informace zaměstnavatele pravdivá (!!!). Vždy máte možnost si každý svůj úkon promyslet (tedy i změnu pracovní smlouvy), máte možnost jej projednat jak se svými kolegy, odborovými zástupci nebo příslušnými odborníky (např. právníky, advokáty apod.).

Proto pokud si nebudete jisti podpisem „Dohody o změně pracovní smlouvy“, žádejte o poskytnutí této „Dohody“ k prostudování a nic (kromě toho, že jste si převzali výtisk „Dohody“ k prostudování) nepodepisujte (!!!). V případě nejasností ohledně postupu volejte své odborové zástupce z P-FSČR nebo mne na telefon 605 923 076.

V příloze Vám zasílám kopii dopisu, který byl včerejšího dne odeslán předsedovi Představenstva ČD Cargo Ivanovi Bednárikovi.

S pozdravem

Mgr. Gustav Valenz,v.r.

smluvní advokát FSČR
FEDERACE STROJVŮDCŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

Prezídium

Jana Želivského 2 200

130 00 Praha 3

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka V Praze, dne

14/2015-FSČR

Dr.M.Pykal, 602 454 732

J.Zahula, 732 902 701

Mgr.G.Valenz,605923076

19.1.2015

Věc: Stanovisko

Vážený pane předsedo,

oznamujeme Vám, že nesouhlasíme s postupem zaměstnavatele při uzavírání dohod o změně pracovní smlouvy na základě „Opatření Ředitele O 10 GŘ ČD Cargo č. 0002/2015 ze dne 12.1.2015“ (dále jen opatření).

Toto „Opatření“ bylo vydáno i přes naše připomínky, které jsme přednesli v rámci projednacího řízení a stále obsahuje závažné nedostatky. Zásadně nesouhlasíme s čl. 10 tohoto „Opatření“, protože v právním státě je zcela nepřípustné, aby zaměstnavatel požadoval po zaměstnanci podpis „Dohody o změně pracovní smlouvy“ (dále jen Dohody) na místě bez možnosti jeho řádného prostudování a konzultace se svými odborovými zástupci nebo jinými odborníky. Takový postup společně s pohrůžkou individuálního projednání v případě nepodepsání Dohody vytváří na zaměstnance nepřípustný nátlak a navíc znemožňuje výkon práv zaměstnance a jeho odborové organizace ve smyslu §286 zákoníku práce, navíc je vzhledem k okolnostem zřejmé, že zaměstnanec bude podepisovat Dohodu pod nátlakem, což je v rozporu s ust. §1728 obč. zák., podle kterého může každý vést jednání o smlouvě svobodně.

S ohledem na výše uvedené lze považovat všechny Dohody uzavřené na základě Opatření za neplatné. Žádáme Vás proto o prověření výše uvedené situace a přijetí nezbytných opatření, které by zabránily porušování platných právních předpisů.

S pozdravem

Jan Zahula,v.r.

člen P-FSČR

  

Zvláštní Informační servis prezídia FSČR ze dne 18. 12. 2014!

 

 Dne 18. prosince byla podepsána PKS 2015 pro ČD Cargo, a.s.

 

Dne 18. prosince v dopoledních hodinách byla za účasti předsedy představenstva Ivana Bednárika podepsána Podniková kolektivní smlouva 2015 pro ČD Cargo, a.s. Spolu s ní vstoupí v platnost i nový Katalog zaměstnání a významnou úpravu doznají i Zásady pro poskytování osobního ohodnocení.

Znění Katalogu zaměstnání znamená pro většinu strojvůdců zařazení o jeden tarifní stupeň výše. TS 10 budou mít strojvůdci na posunu a manipulačních vlacích v rámci PJ, TS 11 strojvůdci zajišťující převážně traťové výkony a strojvůdci zajišťující traťové výkony na území jiného státu ve spojení s jazykovou zkouškou B1 a znalostí předpisů příslušného státu budou mít smluvní mzdu. To je navýšení o 1490, respektive 1300 Kč ještě před započtením dohodnutého 3% navýšení mzdových tarifů.

V Zásadách pro poskytování osobního ohodnocení bylo zhodnocení kvalifikace (Udržování kvalifikace – 500 Kč) přetransformováno do motivačních složek, doplňkové činnosti byly zrušeny ve vazbě na nový Katalog zaměstnání a vznikly další dvě nové motivační složky. Pro zaměstnance letmo 200 Kč za měsíc (platí i pro zaměstnance s informativním přehledem směn) a 150 Kč měsíčně pro zaměstnance ve specifikovaných zaměstnáních řídící služební auto. Mzdový výměr s novým zařazením do TS a přiznanými motivačními složkami obdrží každý zaměstnanec vždy do konce každého kalendářního měsíce, ve kterém dojde ke změně zařazení.

Změny v PKS ČDC na rok 2015:

● Mzdové tarify byly navýšeny o 3 %.

● Příplatek za práci v noci byl navýšen z 11 % na 12 %.

● Odměna pro zaměstnance letmo v čase zpravení od 0 do 3 hodin je nově stanovena na 750 Kč s tím, že za změnu se započítává již 1 hodina změny na začátku či konci směny.

● Hodnota stravenek bude od 1. 4. 2015 změněna z 60 na 80 Kč.

● V příloze 1 bodu 2.5 základních pojmů bylo nově definováno, že: Celková doba od začátku do ukončení výkonu je součet na sebe navazujících dob naplánované délky směny, dob rozdělení směny a dohodnuté nebo nařízené práce přesčas.

K tomu je v bodu 4.3. nově uvedeno: U zaměstnanců ve specifikovaných zaměstnáních nesmí doba výkonu přesáhnout 13 hodin. V případě, že součástí doby výkonu je režijní jízda na konci směny, může doba výkonu činit nevýše 15 hodin.

S ostatními méně významnými změnami oproti nyní platné PKS 2014 budete průběžně seznamováni.

Jan Zahula

vedoucí týmu FSČR pro kolektivní vyjednávání u ČD Cargo, a.s.
 

V úterý 16. prosince 2014 byla předsedou představenstva akciové společnosti České dráhy Pavlem Krtkem a zástupci všech odborových centrál podepsána podniková kolektivní smlouva ČD na rok 2015.

Podpisu PKS předcházelo jednání o posledních sporných bodech, a to o výši tarifních mezd a o „zvýšené výkonové odměně pro vybrané skupiny zaměstnanců“. Po dlouhé diskuzi na uvedená témata se podařilo najít u sporných bodů shodu v této podobě: 

U tarifních mezd dojde k jejich navýšení o 2,9 %.

Výkonová odměna bude zvýšena:

–    o 0,8 % u profesí dozorce depa, vozmistr, vedoucí posunu, posunovač, signalista, výhybkář a u vlakových čet (za směny, v kterých vykonávají službu v čele sunutého vlaku a v případech, kdy vykonávají funkci vedoucího posunu),

 

–   o 1,5 % u profesí strojvedoucí a výpravčí.

Podpisem PKS byly stvrzeny i již dříve dohodnuté pasáže:

 

–    úprava článku 2.2.5, která umožňuje zlepšení podmínek pro odpočinek před nástupem na směnu (samostatná místnost, pokud to místní podmínky dovolují);

 

–   změna v dikci bodu 3.2.3. d) a e), kdy již toto odstupné nebude podléhat odvodům na sociální pojištění;

 

–   úpravou bodu 4.2.2 bude dána možnost poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy za poskytování první pomoci po mimořádné události zaměstnancem, i když nebyl jejím přímým účastníkem;

 

–   v příloze č. 1, článku 3, bodu 5 byla stanovena vyrovnávací období dispečerského aparátu, kterých je možno (je-li to vhodné) využít i pro potřeby lokomotivních a vlakových čet;

 

–   v příloze č. 2, článku 20, bodu 3 došlo ke zvýšení odměny na 15.000 Kč a v bodu 4 téhož článku pak na zvýšení odměny na 40.000 Kč;

 

–    v příloze č 2.1 u příplatku za dělenou směnu byl prodloužen interval, za který náleží 50 % průměrného výdělku od 1 do 145 minut

 

–   v příloze č. 2.1 u příspěvku na udržení zdravotní a odborné způsobilosti došlo k přeřazení profese kontrolor vozby z kategorie B do kategorie A;

 

–   v příloze č. 3, článku 1, bodu 2 byla navýšena hodnota stravenky na 70 Kč a v bodu 6 téhož článku na 90 Kč

 

–    v příloze č. 6, článku 4, bodu 4 došlo k navýšení odměny pro strojvedoucí, kteří provádí komerční odbavení cestujících na 7 Kč (tzn. navýšení o 2 Kč);

 

–    ve mzdě za měsíc prosinec 2014 bude všem zaměstnancům ČD vyplacen benefit na pokrytí zvýšených nákladů spojených s inflací.

Ostatní neuvedené pasáže zůstávají v podobě, jak byly v PKS na rok 2014.  

Jaroslav Vondrovic, vedoucí týmu FSČR

pro kolektivní vyjednávání u ČD, a.s.
 

Vážení kolegové, dnes, tedy dne 16.12.2014, byla v dopoledních  hodinách podepsána Podniková kolektivní smlouva ČD, a.s., na rok 2015. 

Nejdůležitější rozdíly proti PKS ČD na rok 2014 jsou:

 

1) Nárůst tarifních stupňů o 2,9 %

 

2) Zvýšení výkonové odměny pro strojvedoucí proti ostatním profesím o 1,5 %

 

3) Navýšení odměny v režimu 0-0-S (tzv. „rohlíkové“)

z 5,- Kč na 7,- Kč

 

4) Jednorázová odměna ve výši 1 000,- Kč na zvýšené náklady spojené s inflací.

 

Podrobnější  informace obdržíte v nejbližších dnech.

 

Se srdečným pozdravem dr.Miloslav Pykal    
 

Informační servis P-FSČR číslo 6/2014 pro všechny ZO FSČR ze dne 5.12.2014:

Vážení kolegové,

jak jsme již avizovali, proběhlo dne 24. listopadu 2014 první konferenční jednání o podobě PKS ČD,a.s. na rok 2015. Na něm se obě smluvní strany vzájemně seznamovaly se svými primárními stanovisky k jednotlivým rozporovaným bodům oponentního návrhu předloženého odborovými centrálami. V průběhu tohoto jednání byly řešeny změny textu technického a legislativního charakteru. Rovněž byla nalezena shoda na úpravě znění článků v části „Pracovní podmínky“, která umožňuje zlepšení podmínek pro odpočinek před nástupem na směnu (samostatná místnost, pokud to místní podmínky dovolují) a dále pak v části „Důležité překážky v práci“ (možnost poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy za poskytování první pomoci po mimořádné události zaměstnancem, i když nebyl jejím přímým účastníkem). Další změna se týká úpravy vyrovnávacích období dispečerského aparátu, kdy je možno (je-li to vhodné) takto stanovená vyrovnávací období využít i pro potřeby lokomotivních a vlakových čet.

 

Ve dnech 2. a 4. prosince 2014 se konala další dvě jednání. V jejich průběhu se podařilo dohodnout zachování stanovených podmínek pro vyplácení „Příspěvku na udržení zdravotní a odborné způsobilosti“ v podobě letošní PKS, jakož i zařazení kontrolorů vozby u tohoto příspěvku do kategorie A.

U ostatních sporných bodů zatím shoda nalezena nebyla.

Další jednání se uskuteční 8. prosince 2014. O jeho výsledku a výsledcích případných dalších jednání vás budeme opět informovat.

 

S pozdravem

Jaroslav Vondrovic,v.r.

vedoucí týmu FSČR pro kolektivní vyjednávání

k uzavření PKS ČD na rok 2015
 

Zaměstnavatel dostal společný oponentní návrh odborů na ČD a.s.

Jak jsme vás již dříve informovali, předložil zaměstnavatel 30. října 2014 návrh Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah, a.s. na rok 2015 (PKS). Po zapracování požadavků vzešlých z Rad předsedů základních organizací všech tří oblastí se zástupci prezídia Federace strojvůdců České republiky sešli se zástupci ostatních odborových centrál za účelem vytvoření společného oponentního návrhu PKS.

Nalezení společného průsečíku zde bylo problematické, zvláště pak v kapitolách, kterým přikládaly jednotlivé odborové svazy rozdílnou prioritu. Nakonec byla nalezena velmi křehká jednota na verzi protinávrhu, který byl 7. listopadu odeslán k posouzení zaměstnavateli. Ten stanovil termín jeho prvního konferenčního projednání na den 24. 11. 2014.

S ohledem na průběh přípravy oponentního návrhu PKS a stanoviska podnikového výboru Odborového sdružení železničářů (OSŽ) i zástupců zaměstnavatele zveřejněné v týdeníku Obzor očekáváme, že následná jednání budou velmi složitá. O jejich průběhu budete pravidelně seznamováni formou informačních servisů, případně na webových stránkách FSČR (www.fscr.cz).

Jaroslav Vondrovic

vedoucí týmu FSČR

pro kolektivní vyjednávání u ČD, a.s
 

Pokračovalo kolektivní vyjednávání u společnosti ČD Cargo na rok 2015

Na jednání, které se konalo 20. listopadu, zaměstnavatel připravil několik nových návrhů do textu PKS týkající se výše a způsobu vyplácení odstupného, nově také definoval některé základní pojmy v oblasti pracovní doby. Stále se ovšem nešťastně vyhýbá určení celkové doby výkonu zaměstnanců pracujících podle Nařízení vlády 589/2006 Sb., kde je ošetřena pracovní doba a doba odpočinku zaměstnanců v dopravě, a to je po letošních zkušenostech pro nás stěžejní záležitost.

 

Další návrhy se týkaly rozvržení pracovní doby v jednotlivých měsících v rámci vyrovnávacího období jak u zaměstnanců s pevným rozvržením pracovní doby, tak u zaměstnanců letmo. Zaměstnavatel ve svém návrhu reagoval i na naše požadavky týkající se práce v noci, odpočinku ve vratných stanicích, zařazování do tarifních stupňů a s ohledem na nově vznikající Katalog zaměstnání a také určení procentní výše pro zhodnocení osobních předpokladů. Reagoval rovněž na náš požadavek na vytvoření nového pásma týkající se vyrozumění v čase pro zaměstnance letmo. Ovšem stěžejním tématem našeho jednání bylo konečné schvalování Katalogu zaměstnání, ke kterému se vyjádřili jak jednotliví vedoucí delegaci odborových centrál, tak i zaměstnavatel.

 

Části jednání se zúčastnil i předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik, který nás informoval, že konečná verze Katalogu zaměstnání bude spolu s naším vyjádřením ještě 27. 11. projednána představenstvem společnosti. Dále nás seznámil s tím, že podnikatelský plán pro následující rok bude projednán 12. prosince a tím bude také vydefinován objem mzdových prostředků na rok 2015 s tím, že pokud se naše požadavky dostanou nad plánovaný objem, mohlo by dojít i k opatřením týkajícím se požadavků na zvýšení produktivity práce s dopadem do zaměstnanosti.

 

Na tato témata navázalo projednání konečné verze „Opatření k výplatě cílové odměny zaměstnancům společnosti“, které bylo po několika drobných změnách schváleno a umožní tak vyplacení této odměny spolu s výplatou za měsíc listopad.

 

Na žádost zaměstnavatele byl po schválení zástupci OC zrušen i Etický kodex společnosti ČD Cargo s tím, že jeho podstatné pasáže budou zařazeny do pracovního řádu.

 

Obsáhlá diskuze byla vedena i k Zásadám pro poskytování osobního ohodnocení, jež musí doznat zásadní změny s ohledem na nový Katalog zaměstnání, ve kterém byly vypuštěny doplňkové činnosti. FSČR předložila zaměstnavateli i odborovým centrálám „Návrh pro vytvoření kritérií ke snížení či nepřiznání osobního ohodnocení v rámci zásad interní normy společnosti IN PERs-42-B-2011 – Zásady pro poskytování osobního ohodnocení“ tak, aby už nedocházelo po MU zaviněných strojvedoucími k jejich převádění na jinou práci, ale byli „pouze” postihováni v rámci osobního ohodnocení. Dále jsme vyslovili nesouhlas se způsobem vyšetřování MU a vyčíslením jejich nákladů a zároveň jsme požádali o svolání jednání kompetentních zástupců , kteří by se tímto tématem zabývali.

 

Další jednání o podobě PKS na rok 2015 a s tím spojených interních norem bylo naplánováno na 1. až 5. prosince tohoto roku.

 

Jan Zahula vedoucí týmu FSČR pro kolektivní vyjednávání u ČD Cargo, a.s.
 

vloženo : 10. listopadu 2014

Informační servis P-FSČR číslo 4/2014 pro všechny ZO FSČR ze dne 31.10.2014:

 

Vážení kolegové,

Na 30. října 2014 bylo svoláno společné jednání zástupců zaměstnavatele a odborových centrál za účelem projednání návrhu rozpočtu a „Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČD, a.s. na rok 2015“.

Předložený návrh zásad hospodaření byl zcela totožný se současně platnými „Zásadami“ a jelikož se v letošním roce neprojevily žádné závažné problémy s jejich aplikací v praxi, byl návrh všemi odborovými centrálami schválen.

Stejně tak návrh rozpočtu Sociálního fondu ČD na příští rok vychází z rozpočtu letošního a výše finančních prostředků v jednotlivých sledovaných položkách byla zachována. Výjimkou je příděl prostředků pro organizační složky, kde se vytvořil prostor pro jeho navýšení. Proto bychom chtěli apelovat na všechny základní organizace, aby v posledním čtvrtletí využily tyto finanční prostředky v maximální míře, neboť některé organizační složky, zvláště pak DKV, mají na účtech ještě značnou část nevyčerpaného přídělu. Můžeme vás však ujistit, že případné zůstatky budou převedeny do příštího roku, tedy roku 2015, v plné výši.

 

V průběhu jednání byl odborovým svazům působícím u ČD předložen zaměstnavatelem rovněž návrh PKS ČD, a.s. na rok 2015.

Základní text PKS (Spolupráce s odborovými organizacemi, BOZP, Sociální oblast, Zaměstnanecké výhody, Zaměstnanost a mzdová politika, Pracovní doba a dovolená) zůstává beze změn.

Rovněž všechny příplatky a odměny stanovené mzdovým řádem zůstávají v nezměněné podobě s výjimkou „Příspěvku na udržení zdravotní a odborné způsobilosti“. Nemění se jeho výše, ale je navržena dosti zásadní změna v pravidlech pro jeho vyplácení.

Sazby mzdových tarifů a výkonových odměn jsou stanoveny na úrovni letošního roku, z čehož vyplývá, že zaměstnavatel navrhuje prakticky nulový nárůst mezd.

 

Ve stejné podobě zůstávají, opět s jedinou výjimkou, všechny ostatní přílohy (tedy i Příloha č. 4 – Poskytování KOP zaměstnancům). Zmíněnou výjimkou je Příloha č. 6 – Odměny za zabránění úniku tržeb, kde jsou navrženy významné změny ve vyplácení odměn.

Zaměstnavatel trvá na předložení jediného společného oponentního návrhu odborových centrál (na samostatné požadavky jednotlivých organizací nebude reagovat). Aby bylo možno předložit protinávrh v zákonné lhůtě, je naplánováno jednání zástupců odborových organizací již na úterý 4. listopadu 2014.

O dalším průběhu kolektivního vyjednávání vás budeme opět informovat.

 

S pozdravem

 

Jaroslav Vondrovic,v.r.

vedoucí týmu FSČR pro kolektivní vyjednávání

k uzavření PKS ČD na rok 2015
 

vloženo 9. 11. 2014

Vážení kolegové, V příloze Vám zasílám zmíněnou informaci, kterou zpracoval člen P-FSČR kolega Jan Zahula. Se srdečným pozdravem Míla

 

Pokračovalo vyjednávání o podobě PKS 2015 u ČD Cargo

Výjezdním zasedáním za přítomnosti zástupců zaměstnavatele a devíti odborových centrál pokračovalo v týdnu od 20. do 24. října jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy KS ČD Cargo, a.s. na rok 2015. Byly zde projednávány připomínky a podněty, které zpracovaly odborové centrály ve dvou oddělených pracovních skupinách (Federace strojvůdců ČR spolupracovala s Cechem strojvůdců ČR a OSŽ se zbylými OC) jak k návrhu PKS ČDC na rok 2015, tak i k interní normě (IN) PERs44-B-2014 Katalog zaměstnání.

Po dvou dnech jednání o IN PERs44-B-2014 Katalog zaměstnání vyslovil zaměstnavatel podmíněný souhlas s projednanými návrhy zástupců OC s tím, že konečné rozhodnutí zaujme až po analýze a vyhodnocení aktuálních dat.

V následných jednacích dnech byl postupně projednáván text návrhu PKS s tím, že uzavřeny byly pouze technické změny v textu a některé méně významné body. Zbylé návrhy byly po diskuzích odloženy na pozdější termíny.

Předložen byl i návrh IN Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. s účinností od 1. 1. 2015. Zaměstnavatel předložil návrh Zásad hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo s účinností od 1. 1. 2015 do odvolání. Zároveň předložil k projednání i návrh na zrušení IN PERs-20-2008 „Směrnice k postupu poskytování příspěvku ze SF ČD Cargo, a.s.“, která již neodráží současný stav administrace příspěvku ze sociálního fondu. OC vyslovily souhlas s předloženými návrhy zaměstnavatele a tím byla celá navrhovaná IN odsouhlasena.

Zaměstnavatel předložil také návrhy na změny IN PERs34-B-2009 Poskytování příspěvku na životní pojištění a IN PERs35-B-2009 poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům ČDC, které spočívaly v přenesení navrhovaného textu bodu 3.1.9 základního textu návrhu PKS a zároveň vypuštění znění tohoto bodu v základním textu návrhu PKS ČD Cargo, a.s. na rok 2015. Odborové centrály vyslovily souhlas s předloženými návrhy zaměstnavatele a tím byly celé navrhované interní normy odsouhlaseny společně s návrhem na vypuštění bodu 3.1.9 základního textu PKS.

Další termín jednání byl dohodnut na 20. listopadu tohoto roku.

Jan Zahula

vedoucí týmu FSČR pro kolektivní vyjednávání u ČD Cargo, a.s.
 

vloženo 22. září 2014

Kolik strojvedoucích dosáhne na starobní důchod?

V minulých dnech jsem sledoval v televizi jednoho z veřejných činitelů, kteří se vyjadřují k problematice důchodů. Podle jeho názoru by se věková hranice pro odchod do starobního důchodu měla sjednotit na věku 65 let. Platné právní normy však hovoří podstatně jinak. Tak například dnešní jedenatřicátníci (ročník 1983) odejdou do důchodu ve věku rovných 68 let. Důchodový věk se ovšem prodlužuje i pro narozené v roce 1984 a mladší, vždy o plus dva měsíce pro každý ročník…

Při argumentaci o zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu se mimo jiné uvádí údaj o zvyšujícím se průměrném věku. Statistika je ovšem věc věru ošidná a zavádějící. Máme velmi nízkou kojeneckou úmrtnost. Výborně! Máme mnoho devadesátníků a starších… Ti však vyrůstali sice ve skromných poměrech, avšak v životním prostředí nezničeném moderní civilizací. Také nejedli dnešní „chemickou“ potravu a obchody nebyly potravinovým smetištěm Evropy, jak lze označit některé naše prodejny.

Jiný pohled nabízí Společenská rubrika v Zájmech strojvůdce. V letech 2011, 2012 a 2013 zemřelo celkem 55 našich kolegů ve věku do 63 let. Jejich průměrný věk byl 58,6 roku. U jmen řady z nich je poznamenáno zemřel náhle“. A tato smutná statistika samozřejmě ani není úplná. Někteří kolegové nejsou členy FSČR a na některé se mohlo bohužel zapomenout. Řada oponentů jistě namítne, že i lidé v jiných profesích umírají v předdůchodovém věku. Ano, bohužel, umírají. Představte si však sedmitisícové maloměsto, kde se většina lidí alespoň od vidění zná, v němž během tří let zemře 55 mužů ve věku okolo 58 let!

V roce 2008 a 2009 se z podnětu Federace strojvůdců České republiky a na objednávku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR realizoval projekt pod názvem Studie šetření reálných pracovních podmínek a pracovního prostředí jako indikátoru poškození zdraví a časového zkrácení profesní schopnosti u specifických profesí v ČR. Realizace se zúčastnilo 203 strojvedoucích a 56 osob kontrolní skupiny. V závěrečné zprávě této studie se mimo jiné uvádí: … V posledních dvou desetiletích byly sneseny doklady o tom, že směnová práce je významným rizikovým faktorem kardiovaskulární choroby. Směnoví pracovníci mají o 40 % vyšší riziko kardiovaskulární nemoci v poměru k denním pracovníkům…“ 

K profesi strojvedoucího je zde dále uvedeno„… Práce je velmi náročná, vyčerpávající a stresující… I když nebyly k dispozici přesné údaje, je mnoho validních signálů, že mnoho strojvedoucích se důchodu nedožívá, umírají v předdůchodovém věku, popřípadě v poměrně krátké době po dosažení důchodu…“

Celá zpráva je přístupná na

www.mpsv.cz/files/clanky/9126/HR176_08-zaverecna_zprava.pdf.

Věřím, že řada lidí, kteří například od mládí makají v Poslanecké sněmovně anebo v jiné státní instituci s dobrým sociálním zázemím, teplou stravou a přiměřeným pitným režimem, mohou bez újmy na zdraví pracovat třeba do sedmdesátky. Nedovedu si však představit osmašedesátiletého strojvedoucího, který v hluboké noci vede rychlostí 160 km/h vlak plně obsazený lidmi, ve vratné stanici vyvěsí stroj, objede soupravu a znovu zavěsí a provede ostatní předepsané úkony. Po vyčerpání PDOJ v rámci dvanáctihodinové směny pak pokračuje za ranního rozbřesku s dalším vlakem…

Pro strojvedoucího v nepřetržitém pracovním režimu považuji za maximální únosnou věkovou hranici pro odchod do starobního důchodu 60 let. Práci za touto hranicí považuji za ohrožující nejen životy a zdraví samotných strojvedoucích, ale také za ohrožující bezpečnost cestujících a přepravovaných materiálních hodnot. Možný „únik“ strojvedoucího do předčasného důchodu a tak alespoň částečné snížení současné neúnosné věkové hranice považuji vůči strojvedoucím za zcela asociální: Krácení starobního důchodu o příslušná procenta je vzhledem k desítkám let poctivé práce v nepřetržitém provozu nedůstojné a je v podstatě trestem za to, že strojvůdce si zvolil nelehkou, ale společensky vysoce potřebou a odpovědnou práci.

Vladimír Selucký
 

vloženo 22. září 2014

Prezident Federace strojvůdců se v Trutnově setkal s premiérem Sobotkou

Druhý zářijový víkend byl ve znamení dalších regionálních oslav Dne železnice, které jsou letos navíc spojeny i s významným jubileem – již 175 let železniční dopravy v České republice. Mezi perfektně připravené akce patřily oslavy v Trutnově, zorganizované na neděli 14. září Českými drahami, ČD Cargo a Správou železniční dopravní cesty i v rámci právě probíhajících Dnů evropského dědictví. Uskutečnily se za podpory Královéhradeckého kraje, ČSSD Trutnov, města Trutnov a ve spolupráci se Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas.

Význam této akce pro naši profesní odborovou organizaci podtrhla skutečnost, že v jejím rámci se uskutečnilo setkání prezidenta Federace strojvůdců Jindřicha Hlase s předsedou vlády České republiky Bohuslavem Sobotkou. Na jednání, kterému byl přítomen také předseda OSŽ a člen dozorčí rady akciové společnosti ČD Jaroslav Pejša, byly diskutovány závažné problémy týkajících železniční dopravy, a zejména pak současného postavení Českých drah a její dceřiné společnosti ČD Cargo.

Představitelé obou největších odborových centrál působících na železnici v rámci diskuze s premiérem Sobotkou mimo jiné vyjádřili svoji podporu opatřením a záměrům připravovaným předsedou představenstva a generálním ředitelem ČD Danielem Kuruczem. V této souvislosti se zároveň kriticky vyjádřili k snaze ministra dopravy Antonína Prachaře ředitele Kurucze z jeho funkce odvolat. Podle názoru prezidenta FSČR Jindřicha Hlase stále probíhající personální změny v managementu národního dopravce rozhodně neprospívají k stabilitě firmy, natož k její větší prosperitě. Ve svém výsledku přinášejí jen komplikace pro její zaměstnance a logicky jsou tedy nepřijatelné pro odborové centrály, jež hájí jejich zájmy. Kolega Hlas zdůraznil, že v atmosféře nejistoty se obtížně pracuje, a to zvláště v období, kdy se blíží důležité kolektivní vyjednávání. A právě panu premiérovi a dalším zástupcům státu, který je jediným akcionářem Českých drah, by nemělo být lhostejné, v jaké atmosféře se nachází jeden z největších podniků v ČR.

Předseda vlády tyto názory nejen vyslechl, ale sám také konstatoval, že mnohé z kroků personální politiky zástupců hnutí ANO, neboť i ministr Prachař je jeho reprezentantem, jsou pro něho osobně jen těžko pochopitelné.

Na setkání se pak hovořilo také o stále masivnější liberalizaci trhu v oblasti osobní i nákladní železniční dopravy. Zástupci odborů premiérovi připomněli, že tento proces probíhá za podmínek, které jsou pro národního dopravce ve většině případů bohužel krajně nevýhodné. Je pak České dráhy smutnou realitou, že ve výběrových řízeních, která jsou vyhlašována kraji, anebo v případě dálkových vlakových spojů státem, mají jen minimální šance uspět.

Prezident Federace strojvůdců Jindřich Hlas v závěru jednání zmínil také žádost o pracovní schůzku delegace naší odborové organizace s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou. Jeho úřadu byla sice zaslána již zhruba před půlrokem, avšak dosud k ní ani přes opakované intervence nedošlo! Přitom detailnější projednání celé škály aktuálních otázek, spojených s železniční dopravou právě i s prezentací názorů naší profesní odborové organizace, by mohlo být pro obě strany přínosem. 

Libor Poláček
 

vloženo 10. září 2014

Trojice důležitých pracovních jednání

Ministr dopravy Antonín Prachař přijal 26. srpna delegaci Federace strojvůdců ČR. Byla to naše vůbec první schůzka od jmenování ministra do funkce. Již samotná příprava byla složitá, protože termín setkání byl několikrát změněn. Delegace byla vedena prezidentem Federace strojvůdců Jindřichem Hlasem a jejími členy byli členové prezídia Vladislav Pouzar a Jan Zahula. Hned v úvodu jsme probírali situaci u ČD, a to jak z pohledu personálního složení vedení této společnosti, tak i pokud jde o konkurenceschopnost na trhu, který se stále více otevírá. Hovořili jsme také o situaci na regionálních tratích, o vozidlovém parku, opravárenství a dalších oblastech. Pan ministr nám věnoval dvě hodiny svého času a v závěru vyjádřil přesvědčení, že se nevidíme naposledy a případnou další schůzku již nebudou provázet problémy s její přípravou.

Hned následující den se uskutečnilo naše pracovní jednání s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČD Danielem Kuruczem. Naší organizaci zastupovali prezident FSČR Jindřich Hlas a členové prezídia Jaroslav Vincour a Jaroslav Vondrovic. Zabývali jsme se blížícím se kolektivním vyjednáváním a k posouzení jsme předložili naše představy. Ty nebyly „smeteny ze stolu“, ale byli jsme naopak ujištěni, že jim pan generální ředitel bude věnovat náležitou pozornost.

Na podobné téma byla druhého září rovněž schůzka s vedením ČD Cargo. V čele pracovní skupiny zaměstnavatele byl předseda představenstva Oldřich Mazánek a za naši odborovou organizaci se jednání účastnili prezident FSČR Jindřich Hlas a členové prezídia Vladislav Pouzar, Jiří Šafařík a Jan Zahula. I na této schůzce bylo hlavním tématem blížící se kolektivní vyjednávání.

Jindřich Hlas

prezident Federace strojvůdců ČR

 

————————————————————————————————————————

Úvahy nejen o poznání tratí

Na nástupišti jedné ze zastávek modernizované trati čekám na příjezd osobního vlaku. Trať umožňuje jeho jízdu až rychlostí 120 km/h. Nákladní vlaky podle svého druhu mohou jet rychlostí až 100 km/h. Po první traťové koleji se blíží vlak. V jeho čele jsou dvě lokomotivy řady 740 soukromého dopravce. Osvědčené stroje vlečkové dopravy se tak po transformaci naší ekonomiky a krachu mnoha podnikových vleček dostaly i do traťové služby. Motory obou strojů „řvou“ ve vysokých otáčkách, i když trať zde přechází do dlouhého klesání. Vlaky vedené stroji ČD Cargo zde jezdí výběhem. Ekonomika provozu snad nutí každého dopravce využívat traťových poměrů k co neúspornějšímu způsobu jízdy. Nehledě k tomu, že jízda dálkového nákladního vlaku vedeného motorovými lokomotivami o maximální dovolené rychlosti 70 km/h na elektrizované trati není ani ekonomická, ani ekologická a také z hlediska propustnosti frekventované trati je problematická. A tak vedle naznačených výhrad si pokládám i otázku, zda strojvedoucí v čele tohoto vlaku zná zdejší traťové poměry, tedy zda má vůbec poznání trati? Tato otázka by však měla spíše zajímat Drážní inspekci nebo Drážní úřad, tedy instituce pověřené výkonem státního dozoru.

Co ale k této otázce říkají příslušné právní normy? Vyhláška č. 173/1995 Sb. v § 35 odst. 1 písmene a) stanoví, že „…Pro řízení drážního vozidla musí být zajištěno, aby osoba řídící drážní vozidlo byla seznámena s traťovými poměry na tratích a v dopravnách, kde řídí drážní vozidlo.“

Předpis SŽDC D 1 Dopravní a návěstní předpis, účinný od 1. července 2013 v článku 3 stanoví, že předpis stanovuje vzájemné povinnosti zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravců. V článku 4 stanoví, že předpis, včetně všech k němu vydaných souvisejících dokumentů, je závazný pro: d) právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu se SŽDC využívají jí provozovanou dopravní cestu k provozování drážní dopravy a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. Tedy je závazný i pro dopravce ČD, a.s.

Předpis SŽDC D 1 dále v článku č. 278 stanoví, že zaměstnanec, který nevykonával dopravní službu déle než 12 měsíců na pracovišti, na němž má dopravní službu vykonávat, se musí znovu seznámit s ustanoveními ZDD…popř. i  traťovými poměry. Navazující článek č. 284 opakuje, že znalost traťových a místních poměrů se musí opakovat u těch zaměstnanců, kteří nevykonávali na příslušné trati (ve stanici) dopravní službu déle než 12 měsíců.

S těmito články předpisu SŽDC D 1 je ovšem v rozporu Předpis pro lokomotivní čety ČD V 2, kde je v článku 37 stanoveno, že „…Potvrzení znalosti traťových a místních poměrů platí po dobu následujících 13 měsíců od vykonaného poznání traťových a místních poměrů nebo od posledního samostatného výkonu na příslušném traťovém úseku…“

          Předpis SŽDC D 1 je proti předpisu ČD V 2 v nadřazeném postavení. Zmíněný rozpor může být považován z hlediska ustanovení § 34 h  ( Osvědčení dopravce ) a  § 35 (Povinnosti dopravce) zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění za kolizi s těmito ustanoveními. Zde doporučuji k pozornosti i vyhlášku č. 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách. Zejména pak její přílohu č. 1, článek 2, písmene c), bod č. 3.

Ještě k předpisu ČD V 2. Je paradoxní, že tento předpis v části šesté – Přechodná ustanovení – v čl. 173 stanovil pro funkci „pomocník strojvedoucího“ platnost znalosti traťových a místních poměrů na dobu 12 měsíců…

          Je zarážející, že Odbor kolejových vozidel GŘ ČD za více než rok účinnosti předpisu SŽDC D 1 na tento rozpor nereagoval příslušnou změnou předpisu V 2. Jestliže se provozní zaměstnanec ČD dopustí jakéhokoliv porušení provozních předpisů, tak je bezodkladně a přísně potrestán. Strojvedoucí o tom ví své… A co řídící pracovníci ČD? Ti jsou zřejmě ve všech případech beztrestní. Jeden potištěný papír se hodí do koše a vytiskne se jiný! A je hotovo. Vydrží tento systém na věčné časy?

Z hlediska bezpečnosti železničního provozu si dovoluji vyslovit i pochybnost o správnosti stanovení lhůty 12 měsíců pro platnost poznání v předpise SŽDC D 1. Podle dřívějšího předpisu ČSD V 2 EM, účinného od 1. 1. 1977 platilo seznání trati pro strojvedoucího po dobu šesti měsíců. Stejná lhůta byla i v předpise ČSD D 2, který platil od 1. března 1962. Proč opouštíme staré a osvědčené? Nebo se snad zjednodušily provozní poměry na dráhách ? Opak je pravdou. Zvýšila se nejvyšší dovolená rychlost až na 160 km/h. Na kolejích ve správě SŽDC již působí kromě „národního“ dopravce celá řada dopravců soukromých. Konkurence v našich podmínkách vždy nepřispívá k větší kvalitě. Viz shora zmíněné používání původně vlečkových lokomotiv ř. 740 u dálkových nákladních vlaků na elektrizovaných koridorových tratích. Také uvádění našich právních norem do souladu s legislativou Evropské unie žádné zjednodušení nepřináší.

          Z tohoto hlediska tedy považuji dříve platnou lhůtu šesti měsíců pro platnost poznání tratí u strojvedoucích za optimální. Zvláště u strojvedoucích zařazených „letmo“ by tato změna nesporně přispěla k bezpečnějšímu provozu na našich kolejích. Také na tuto problematiku směřuji pozornost celostátní předpisové komise FSČR.

Vladimír Selucký

————————————————————————————————————————

 

Co věděli předkové, věda dnes pracně objevuje

Název tohoto příspěvku mne napadl naprosto jednoduše. Všichni z laskavých čtenářů mají jistě na paměti odchody do penze, které kdysi za první republiky měli zaměstnanci některých vytížených profesí u tehdejších Československých drah a snad i za časů jeho veličenstva, posledního rakousko-uherského císaře. Nejde o nic jiného než o ustanovení, které uznávalo nárok na důchod u strojvedoucích po odjezdění určitého počtu let. Jedním z důvodů byl také poznatek, že v této profesi se velké množství noční práce na zdravotním stavu projevuje více než negativně, a tedy znamená přímé ohrožení bezpečnosti provozu v drážní dopravě.

Každý z pamětníků vám řekne, že strojvedoucí, to byl tehdy někdo! To byli elitní zaměstnanci! A také bylo o ně dostatečně postaráno. Kam jsme se za ty roky bohužel dostali, ví každý z čtenářů těchto řádků sám. O elitě si můžeme nechat jen zdát. Elitní zaměstnanci jsou nyní ti, co se starají o naše postihy a o vše, co úroveň naší profese neustále sráží do dalších a větších hloubek. To, že se jim to daří více než dobře, i když si někdy říkáme, že hůř to snad pro nás už být nemůže, nás přesvědčuje tato elita velmi úspěšně. A vždy nás přesvědčí o tom, že hůř to opravdu ještě pro nás možné je. To by ovšem bylo téma k nějakému dalšímu zamyšlení.

          Rád bych nyní laskavého čtenáře seznámil s tím, proč tehdy kolegové do důchodu opravdu chodili do penze dříve než nyní. Do kterých studií a výzkumů dali tedy páni vědátoři nemalé prostředky, aby odhalili jako překvapivý vědecký objev to, o čem my víme už pěkně dávno?

          Nedávno jsem na stránkách aktualne.cz četl článek Nová studie: Práce v noci lidi pomalu zabíjí. Práce v noci lidem vážně škodí. Autor: Vladimír Bělohradský

Surrey – Práce v noci může člověka přivést do hrobu. Rozhodí totiž v těle přirozený biorytmus a vyvolaný chaos může vést k rozvoji rakovinycukrovky druhého typu nebo může vyvolat infarkt či mrtvici.

Fakt, že začínat s prací po setmění k pohodě člověka zrovna nepřispívá, lékaři vědí už dlouho. To, jak destruktivní mohou noční směny být, ale badatele ze spánkového centra univerzity v britském Surrey šokovalo. Přehozený spánkový režim se v lidském těle negativně podepisuje jednoduše na všem; od hladiny hormonů přes tělesnou teplotu a fyzickou výkonnost až po fungování mozku, včetně ovlivnění nálady.

          Studie spánkového centra v Surrey, publikovaná v odborném magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences, pracovala s dvaadvaceti dobrovolníky. Lékaři jim prohodili den s nocí a sledovali, co se s jejich organismem začne dít.

          Z krevních testů vyšlo najevo, že je šest procent genů naprogramováno k větší nebo menší aktivitě v různých částech dne a noci. Pokud je ale režim přehozen, toto genetické sladění se prokazatelně vytrácí. Noční směny rozhodí v těle přirozený biorytmus. Každá tkáň lidského těla má svůj vlastní denní režim, noční směny ale vedou například k rozladění spolupráce srdce s ledvinami, mozkem a dalšími orgány.

          „Přes 97 procent rytmických genů je spánkem desynchronizováno, což vysvětluje, proč se při pásmové nemoci (tzv. jet lag) cítíme tak špatně,“ řekl BBC jeden z výzkumníků Simon Archer.

          „Je to chrono-chaos. Je to, jako kdybyste měli dům a hodiny v každé místnosti by ukazovaly jiný čas,“ dodal jeho kolega Derk-Jan Dijk.

          Chronické následky, jako například už zmíněná cukrovka, se podle něj objeví již po několika letech, s přibývajícím časem se ale přidávají další. Lékaře překvapilo také to, jak vážné jsou akutní důsledky nočního bdění.

Jak jsem již podotknul, je zajímavé, že lékaře a vědce toto překvapuje. Jak je jednoduché se podívat do našeho časopisu na rubriku Společenská rubrika a počíst si, který kolega zemřel, aniž by se důchodu dožil. Zřejmě v Británii mají strojvedoucí poněkud jiné podmínky než u nás.

Netrvalo dlouho a do očí mi padl další článek, tentokrát na serveru Lidovky.cz. Dovolím si tedy při odhalení a uvedení zdroje i tento text vám předložit.

 Vědecká studie: spánek slouží mozku především k očistě

ŘÍM – Proč všichni živočichové bez výjimky spí? Ve spánku jsme sice bezbranní vůči vnějšímu nebezpečí, nicméně není možné přežít bez pravidelného dočasného „vypnutí“ mozku. Studie u člověka ukázaly, že odpočinek slouží kromě jiného k upevnění paměti a zlepšení učení, je zde však ještě něco důležitějšího pro naše fungování, co je primární a nezbytné jako jídlo nebo pití.

          O výzkumu píše italský deník Corriere della Sera. Autoři studie zveřejněné na stránkách časopisu Science vysvětlují, že zřejmě hlavním cílem spánku je umožnit mozku „očistu“, aby mohl eliminovat „odpad“ produkovaný mozkovými buňkami. Jinak řečeno, některé neurologické choroby mohou záviset právě na nedostatku „odplavování“ proteinových toxinů během noci.

          Při experimentech vědci sledovali aktivitu mozku myší, které byly v bdělém stavu, i myší, které spaly. Soustřeďovali se především na takzvaný glymfatický systém, který plní funkci očisty nervového systému a odvádí „metabolický odpad“ z mozku. Ten, byť je jedním z nejdůležitějších orgánů těla, nemá lymfatický systém, který v těle slouží k odbourávání odpadu.

          „Uvědomili jsme si, že glymfatický systém je desetkrát aktivnější, když myši spí,“ vysvětluje hlavní autorka studie a ředitelka Laboratoře pro studium gliálních chorob Rochesterské univerzity Maiken Nedergaardová. „Některé mozkové buňky, zřejmě gliální, které slouží k udržení životnosti neuronů, se během spánku zmenšují. Prostor mezi těmito buňkami se zvětšuje o 60 procent a to umožňuje přísun většího množství tekutin, které pomáhají odvádět toxické látky a odpad,“ vysvětluje.

         Pro neurony to je životně důležitá funkce, ale zřejmě není možná v době, kdy mozek bdí. „Zdá se, že pro pumpování tekutin do mozku a k jeho čištění je zapotřebí mnoho energie, a to je zjevně neslučitelné s normálními poznávacími aktivitami. Tyto dvě činnosti nemohou být prováděny zároveň: jako by si mozek musel vybrat mezi dvěma možnostmi,“ uvádí expertka a dodává, že potvrdit tyto výsledky u člověka bude poměrně snadné, půjde jen o to realizovat studie magnetické rezonance u dobrovolníků ve spánku a v bdělém stavu.

          Přínos tohoto výzkumu bude významný, protože snížená schopnost očisty mozku způsobená nedostatečným spánkem může přispívat ke vzniku neurologických chorob charakterizovaných nekontrolovatelným zvyšováním množství metabolického odpadu. Při některých chorobách, jako je Alzheimer nebo Parkinson, je produkováno mnoho toxinů, a když mechanismy očisty mozku nefungují dobře, může se stav nemocného nadále zhoršovat. Dosud to jsou jen předpoklady, které však otevírají nové směry výzkumu.

          Užitečnost odpočinku pro mozek potvrzuje i studie švédského Královského technologického institutu. Odpočívající mozek podle ní odvádí důležitou práci, protože uchovává data, která považuje za nezbytná, a odstraňuje to, co mu není k prospěchu. Problém tkví v tom, že jsme dnes nepřetržitě bombardováni informacemi, a to má podle experta Erika Franséna škodlivý vliv na naši kapacitu paměti. „Když komunikujeme, potřebujeme krátkodobou paměť; to je ta, která nám pomáhá filtrovat informace a rozhodovat, které z nich pro komunikaci použijeme, je to však omezený zdroj, který může uchovávat najednou jen málo údajů,“ vysvětluje.

          „Když navigujeme na internetu, přecpáváme krátkodobou paměť pojmy a zahlcujeme naši schopnost třídit je a vybírat z nich to, co je třeba uchovat. Tak začínáme chybovat. Jinak řečeno, když se snažíme toho do krátkodobé paměti dostat co nejvíce, připravujeme tím mozek o čas a zdroje, které potřebuje k očistě a k tomu, aby přenášel do dlouhodobé paměti to, co považuje za reálně významné. Trocha odpočinku od internetu je tedy prospěšná,“ říká Erik Fransén.

         Čas strávený odpočinkem nebo spánkem tedy vůbec není ztraceným. Mozek v té době pro nás přičinlivě a horlivě pracuje. Málo spánku a dlouhé hodiny strávené u internetu jsou zřejmě naopak cestou k tomu, jak se dostat do psychického napětí, kdy nejsme schopni racionálních rozhodnutí.

Tolik tedy citace z obou zdrojů, články lze samozřejmě na uvedených serverech najít.

Možná trochu zbytečné řádky, možná trochu zbytečný příspěvek. Ovšem ne zrovna malý argument nad tím, aby se naše vedení jak v Cargo, tak v DKV zamyslelo nad tím, za jakou cenu tuto profesi zvládáme a jak jsme za nevratné narušení našeho zdravotního stavu ohodnocení. Tohle není informace stylem „jedna paní povídala“. Autoři článků se opírají o seriózní vědecké výzkumy. Zdá se to někomu málo třeba i na rozvíření diskuze o platech strojvedoucích? Mílovými kroky se blíží doba dalšího kolektivního vyjednávání. Zde uvádím jen jeden z bodů, kterým by se mělo vyjednávání ubírat.

Tohle žádný NET nevyřeší, ať už má jakékoli číslo a je předložen třebas i na stříbrném podnose! Zkoušel si některý z autorů podobných opatření nějaké ty noční směny odjezdit, třebas jen i tím, že bude s fírou na mašině a bude sledovat, co dělá? Potom by ho zřejmě přestalo bavit vymýšlet nesmysly a snažil by se možná o zlepšení důstojnosti naší profese. Ale možná, že jen možná… Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. Kdo chce bít do strojvedoucích, nějaký NET si vždy vydá.

Stejně směšně tyto uvedené články vyznívají v souvislosti se snahou o další oddálení odchodů do důchodů. To si nikdo ve vládě odpovědný za toto dění neuvědomuje naprosté specifikum naší profese? Už nyní si mohou naši mladší kolegové jednoduše spočítat, že do důchodu půjdou skoro v sedmdesáti letech. Chcete, vážení zaměstnavatelé a odpovědní vládní činitelé, po strojvedoucích opravdu to, aby téměř se sedmým křížkem na zádech vedl vysokou rychlostí po kolejích rychlovlaky, které se plánují, nebo několikasettunové nákladní vlaky?

Jestli to odpovědné činitele nechává chladnými, potom tedy nevím, kdo nám přijde na pomoc.

Evžen Mikolajek

místopředseda RR
 

vloženo 14. července 2014

Roman Kraus

Vážení kolegové, zasílám Vám část vyjádření z našeho dopisu, který byl odeslán na OKV GŘ ČD. Se srdečným pozdravem Míla

 

Opatření NET k zlepšení pracovní pohody rozhodně nepřispělo! 

Federace strojvůdců ČR zpracovala své vyhodnocení a připomínky k NET č. 1/2013 –„Opatření k sestavě turnusů strojvedoucích v depech kolejových vozidel“. V dopise, který byl 11. července 2014 adresován řediteli odboru kolejových vozidel ing. Rostislavu Novákovi, viceprezident FSČR Jaroslav Vincour mimo jiné uvádí:

Musíme ještě jednou upozornit, že zřejmě hlavní smysl vydání tohoto opatření, tedy zlepšit celkovou pohodu strojvedoucího při výkonu povolání a zajistit tak i snížení nepříznivého vývoje v počtu mimořádných událostí, se zcela minul účinkem! Není to jen náš názor, ale stejného mínění jsou rovněž kolegové strojvedoucí napříč celou republikou. A stejně tak tyto názory zastávají i strojmistři zajišťující podmínky obsazování směn právě podle zmiňovaného opatření NET. Jasným důkazem jsou zcela jistě i připomínky ze samotných DKV (informace od Vám podřízených pracovníků), které snad, jak předpokládáme, budou rovněž podávány v připomínkovém řízení. Stejně tak i deklarovaný počet mimořádných událostí (MÚ) v letošním roce dokladuje, že o nějakém jejich výraznějším snížení se bohužel nedá hovořit.

Samotné plánování směn společně s dodržováním platných ustanovení letošní podnikové kolektivní smlouvy, navíc ještě „přitvrzené“ opatřením NET č. 1/2013, mnohokrát způsobovalo a i nadále způsobuje jen těžce zajistitelné obsazení směn, a to za cenu prohazování či výměny směn samotných turnusových zaměstnanců s nástupy letmo.

Máme informace i o nedodržování odpočinků stanovených zákonem či podnikovou kolektivní smlouvou. A protože čerpáme z informací samotných plánovačů či strojmistrů, je evidentní, že došlo ještě k podstatnému zhoršení zvláště v poslední době již tolikrát zmiňované pracovní nepohody u mnoha strojvedoucích.

O dalších nepříznivých aspektech podporujících naše přesvědčení o tzv. nepohodě v práci“ jsme Vás, pane řediteli, informovali jak na našem nedávném společném jednání s generálním ředitelem ČD, tak i například e-maily, které poukazují na mnohdy neuspokojivý stav hnacích vozidel.

Přesto i nadále věříme, že vzájemnou spoluprací v oblasti eliminace nehodových událostí budou naše připomínky z provozu brány v potaz a Vaše rozhodnutí či opatření budou přispívat nejen ke zklidnění současné situace mezi strojvedoucími, ale i k snížení počtu mimořádných událostí.

tiskové centrum FS ČR
 

Vážení kolegové, zasílám Vám názory a postřehy viceprezidenta FSČR z uvedeného jednání. Srdečn pozdrav všem Míla

Nezbývá věřit, že tentokrát již opravdu nepůjde jen o sliby

Před pár chvílemi (svůj článek píši 30. června) skončilo společné jednání členů prezídia Federace strojvůdců s generálním ředitelem akciové společnosti České dráhy Danielem Kuruczem, kde jsme projednali čtyři témata, která doslova „hýbou“ členskou základnou.

Jedním z těchto hlavních témat je současný, právně sice nesprávný, ale přesto u ČD běžně zavedený systém trestání strojvedoucího za chyby, kterých se dopustí při výkonu služby. Mám na mysli jeho převedení na jinou práci. Dochází k němu formou DOHODY o změně pracovní smlouvy, na dobu určitou, případně i neurčitou, a náš kolega se tak dostává na pozici výrazně méně hodnocenou, než jak je hodnocena práce strojvedoucího.

Během psaní tohoto článku se na internetu objevila zpráva drážní inspekce o dalším selhání strojvedoucího, tentokrát na trati Opava–Ostrava, naštěstí s dobrým koncem, když strojvedoucí si vědom chyby vlak okamžitě zastavil a protijedoucí spěšný vlak byl podle dostupných zpráv zastaven výpravčím. Naštěstí se nikomu nic nestalo a nám nezbude než doufat, že příští případ nebude s koncem tragičtějším.

Sázkový kurz na to, že se opět něco semele, by asi ale byl velmi nízký, či spíše dokonce nulový, protože zabránit těmto pracovním zmetkům v podstatě dost dobře nejde. Není-li to dokonce nemožné. Nezabrání tomu ani opatření NET, ani represe ze strany zaměstnavatele ve formě stažení ze služby.

A tak jsem vlastně velmi krátce popsal hned dvě témata naší debaty. Ve věci převádění strojvedoucích na jinou práci požádal generální ředitel ČD ředitele odboru 12 o shovívavější formu rozlišování závažnosti pochybení čí snad dokonce stanovení pravidel při určení „trestu“ strojvedoucímu.

Kolektivní smlouva zná možnost ohodnocení nekvalitní práce, a to nejen u profese strojvedoucího. Proč se právě u naší profese používá jiný metr, i to byly otázky na ing. Kurucze. Stejně tak byl ředitel odboru kolejových vozidel požádán generálním ředitelem po vyslyšení našich argumentů o provedení rozboru dosažených výsledků opatření NET č. 1/2013, který podle našeho názoru kromě naštvání lidí povětšinou ke zmírnění počtu mimořádných událostí vůbec nepřispěl.

Velmi diskutovaným tématem byl i dopad dalšího opatření vydaného O12, a to NET č. 3/2014, který mimo jiné upřesňuje pravidla vyplácení cestovních náhrad vztažmo k určení místa výkonu práce, resp. k sjednanému místu pravidelného pracoviště v pracovní smlouvě konkrétního zaměstnance. Generální ředitel opět zadal úkol, a to prověřit, jak má současná situace vyplácení „stravného“ dopad do financí podniku a zda lze případně postupovat stejným způsobem jako před vydáním zmíněného opatření.

Posledním a určitě mimořádně důležitým tématem diskuze bylo současné ohodnocení strojvedoucích. Argumenty neustále předkládané zaměstnavateli, jakých změn doznala v posledních letech práce strojvedoucích, „dosažený“ meziroční nárůst naší profese, který i díky jiným vlivům dosahuje pouze cca 350 Kč, a tudíž v současné době neodpovídá ani dojednanému nárůstu v PKS ČD 2014, to všechno a spousta dalších argumentů zaznělo jako důvod očekávané zásadní změny v odměňování naší profese. Generální ředitel byl i seznámen s ohlasy našich kolegů napříč republikou, kdy členové požadují, a jistě zcela právem, otevření problematiky odstranění podle nás dnes již zcela nespravedlivého systému tzv. společných žaludků.

Musím přiznat, že bohužel už nejednou v minulosti jsem na prezídiu zažil souhlasné kývání hlavou o potřebnosti ohodnocení naší profese a až čas ukázal, jak příznačné bylo úsloví „slibem nezarmoutíš“. A tak snad jen nezbývá věřit, že tentokrát již opravdu nepůjde jen o sliby.

Jaroslav Vincour

viceprezident FSČR
 

Vážení kolegové, zasílám Vám zmíněný článek, který vyjde i v našem časopise. Se srdečným pozdravem Míla

 

Generální ředitel ČD Kurucz: „Tresty by měly být úměrné míře provinění a nebráním se i argumenty podložené revizi vydaných opatření“

Hned několik mimořádně důležitých jednacích bodů se dostalo na program schůze prezídia Federace strojvůdců, které se konala v poslední červnový den v Praze. Její význam podtrhla účast hned dvojice hostů. V první části jednání to byl ředitel odboru kolejových vozidel GŘ ČD ing. Rostislav Novák a po skončení zasedání představenstva ČD přijal pozvání FSČR rovněž generální ředitel Českých drah ing. Daniel Kurucz.

Lze říci, že se tak na nejvyšší úrovni mohlo navázat na předchozí jednání řídicího výkonného orgánu naší odborové organizace, které proběhlo 16. června za účasti člena představenstva a náměstka GŘ ČD pro ekonomiku a finance Pavla Krtka. Připomínáme, že jeho obsahu byl v minulém vydání našeho časopisu věnován článek prezidenta FSČR Jindřicha Hlase: Prezídium apeluje na vedení ČD: Odstraňte příčiny nepohody v práci strojvedoucích!

V diskuzi s ředitelem OKV Rostislavem Novákem nejprve opětovně zaznělo, že celý komplex dlouhodobě neřešených problémů se ukazuje jako zásadní zdroj nespokojenosti strojvedoucích, stává se příčinou jejich emotivního podráždění a stresových situací, které pak mohou v mnoha případech vyústit i v krizové situace ohrožující bezpečnost železničního provozu

Členové prezídia připomněli, že strojvedoucí v rámci restrukturalizačních změn a racionalizačních opatření u ČD nyní vykonávají spoustu činností navíc. Jsou to práce, které na železnici doposud zajištovali posunovači, průvodčí, vlakvedoucí a na mnoha tratích i výpravčí. Ten tlak na strojvedoucí, jako na pro dráhy zcela nosnou provozní profesi, je za těchto okolností obrovský. Jsou mimořádně vytíženi, musí si dále zvyšovat kvalifikaci, avšak přitom jejich finanční ocenění tomu dosud bohužel vůbec neodpovídá. Byť by se jako logické jevilo, aby na jejich lepší odměňování byla využita především alespoň část z takto dopravcem uspořených finančních prostředků. A ty jsou opravdu nemalé!

Samostatnou a velmi smutnou kapitolou bývají nevyhovující pracovní podmínky strojvedoucích. Jako zásadní problém se jeví především technický stav mnoha u ČD provozovaných hnacích kolejových vozidel. Strojvedoucí o něm samozřejmě dobře vědí, avšak v zájmu toho, aby vůbec mohly být zajištěny provozní výkony (loajalita vůči svému zaměstnavateli), s nimi vyjíždějí na trať, byť s tím sami podstupují nemalé riziko.

Zvláště u lokomotivních řad provozovaných již po několik desetiletí se tyto problémy projevují rovněž v nevybavenosti stanovišť strojvedoucího například funkční klimatizací (aktuální je to zvláště v extrémně horkých letních dnech), ale i v řadě dalších technických nedostatků a poruch, které sice strojvedoucí opakovaně zaznamenávají do tzv. knih oprav, málokdy se však také dočkají kompletního odstranění závad, na které takto dlouhodobě upozorňují.

Ukazuje se, že podmínky výkonu práce strojvedoucí navíc také značně komplikují mnohá na generálním ředitelství ČD vydaná opatření a nařízení. V této souvislosti členové P-FS uvedli jako příklad rozporuplná a ve svých konkrétních dopadech lze také říci, že i značně problematická nařízení NET č. 1/2013 anebo z poslední doby NET č. 3/2014. Zdůraznili, že na rozdíl od jiných odborů na GŘ, O12 zájmy strojvedoucích v tomto směru hájí zcela nedostatečně. Vyjádřili přesvědčení, že přitom mnohým negativním dopadům by se dalo předejít třeba i včasnou konzultací připravovaných opatření s naší odborovou organizací, stejně jako například také účastí zástupců FSČR na poradách managementu O12 s vrchními přednosty DKV. S takovým návrhem vyjádřil ředitel O12 ing. Novák souhlas.

Všechny tyto, ale i další podněty naší odborové organizace vyslechl rovněž generální ředitel ČD Daniel Kurucz. Ze svého pohledu se vyjádřil k možnostem jejich řešení, přičemž přiblížil některé aktuální záměry současného managementu Českých drah.

Stejně jako ředitel odboru kolejových vozidel se taktéž ing. Kurucz ztotožnil především s názorem, že je třeba změnit doposud „historicky“ zavedenou praxi zcela nepřiměřeně tvrdého potrestání strojvedoucích, k němuž nyní dochází třeba i za jen poměrně malé porušení platných předpisů a nařízení. Za takové lze označit například projetí návěsti Stůj jen o několik metrů (strojvedoucí si chybu sám uvědomí a své HKV zabrzdí třeba i jen několik málo metrů za návěstidlem). Je nepochybné, že tresty by měly být úměrné míře provinění,“ řekl k tomu generální ředitel.

Zareagoval i na připomínky naší odborové organizace k dosud vydaným opatřením NET. Podle názoru FSČR se totiž jednoznačně neprokázalo, že by na sklonku loňského roku vydané opatření NET č. 1/2013 významně přispělo k snížení počtu vznikajících mimořádných událostí. Zatímco při jeho zavedení se argumentovalo především tím, že přinese možnosti většího odpočinku strojvedoucích před jejich nástupem do výkonu služby, v praxi přineslo této profesi spíše jen další problémy, v DKV velké komplikace při sestavě turnusů. Známe případy, kdy komandující strojmistr nedokáže obsadit výkony, aniž by porušil NET č. 1/2013.

V příštích týdnech má dojít k vyhodnocení dopadů tohoto opatření, přičemž své připomínky k němu oficiálně předloží i Federace strojvůdců ČR. Generální ředitel Kurucz v této souvislosti uvedl, že pokud nebudou prokázány pozitivní efekty (například v ekonomických úsporách), bude doporučovat jeho revizi, včetně varianty možného zrušení. Zde se obáváme, že při vyhodnocení účinnosti NET č. 1/2013 nepřijdou z jednotlivých pracovišť kritické připomínky, neboť zúčastnění pracovníci se budou obávat následků této kritiky.

Na jednání s GŘ ČD se ovšem diskutovalo i o reálných negativních dopadech opatření NET č. 3/2014 k aplikaci uzavřených pracovních smluv při nasazování strojvedoucích na výkony. Toto se přitom týká opět pouze strojvedoucích a nikoliv například vlakových čet! A hlavní problém spočívá především v jeho praktické aplikaci v rámci jednotlivých dep kolejových vozidel a jejich provozních jednotek. Prezídium FSČR navrhuje, aby došlo k návratu praxe, jak byla zavedena před přijetím tohoto opatření. Ing. Kurucz také v tomto případě uložil řediteli odboru kolejových vozidel, aby vzniklou situaci zanalyzoval a zvážil možnosti realizace požadavku Federace strojvůdců.

Libor Poláček
 

Prezídium apeluje na vedení ČD: Odstraňte příčiny nepohody v práci strojvedoucích!

Hostem části jednání prezídia FSČR, které se konalo 16. června, byl člen představenstva a náměstek GŘ ČD pro ekonomiku a finance Pavel Krtek. Využil tak příležitosti, aby se seznámil s problémy a překážkami, které se v současné době vyskytují v práci strojvedoucích ČD a způsobují tak tzv. nepohodu v jejich práci. Členové prezídia zdůraznili, že mj. se jedná o následující hlavní problémy:

● Stávající nevyhovující pracovní a sociální podmínky pro výkon práce strojvedoucích, v současné době například pracovní prostředí na některých řadách HKV.

● Neustále „nabalování“ různých činností, které dosud vykonávali zaměstnanci jiných provozních profesí, na strojvedoucí. Tento trend pokračuje i přesto, že k tomu nejsou vytvořeny potřebné pracovní, technické a funkční podmínky.

● Pokračující rozšiřování odbavování cestujících systémem 0/0-S na další tratě.  

● Naprosto nedostatečné mzdové a finanční ohodnocení strojvedoucích. Jejich ocenění zaostává zvláště v souvislosti se zmíněným „nabalováním“ nových činností a ve srovnání s dalšími profesemi ČD. FSČR se vždy kriticky stavěla k dosavadní neochotě zaměstnavatele tento systém změnit.     

● Zásadní odpor „kolegů“ z ostatních odborových centrál působících u ČD k jakékoliv změně v oblasti stávajícího a pro FSČR nevyhovujícího systému odměňování zaměstnanců. Zástupci těchto OC nejsou ochotni akceptovat skutečnost, že strojvedoucí jsou jedinou profesí na železnici, jejíž výkon práce bezprostředně ovlivňují extrémní povětrnostní podmínky, počínaje mlhou či zimní vánicí, kdy se po trati řítí se svým vlakem až 160 km rychlostí a nevidí před sebe dále než na několik málo metrů, a konče do trati popadanými stromy, kde ho tato překážka může čekat prakticky za každým traťovým obloukem. Tyto situace svým stresem působí na organismus strojvedoucího tak, že si to ostatní zástupci odborových svazů ani nedokáží představit. Jejich neustále prosazovaný systém stejných žaludků nelze tolerovat do nekonečna. Tvrdíme, že nejsme lepší, ale jsme opravdu jiní. – V důsledku ale hlavně bohužel jen více nemocní.

● Zcela nepřiměřené trestání strojvedoucích, byť i za jen malé porušení platných předpisů a nařízení. Takovým příkladem může být i projetí návěstidla o 1,5 metru bez následků, kdy je strojvedoucí na půl roku zproštěn výkonu své funkce a je zařazen na práci v dílnách s nízkým mzdovým ohodnocením. Finanční postih je v takovém případě obrovský a absolutně neúnosný.   

● Vydávání různých opatření a nařízení, která neustále zhoršují podmínky výkonu práce strojvedoucích a způsobují nepohodu v práci. Patří k nim například „Opatření NET č. 1/2013 – Opatření k sestavě turnusů strojvedoucích v depech kolejových vozidel“, které bylo v roce 2013 schváleno a vydáno tehdejším náměstkem GŘ ČD pro ekonomiku a techniku Danielem Kuruczem. Dále je to „Opatření náměstka GŘ ČD pro techniku a ekonomiku (NET) č. 3/2014 – Opatření k aplikaci uzavřených pracovních smluv při nasazování strojvedoucích na výkony“ a jeho aplikaci v rámci jednotlivých DKV a jejich PJ“, které schválil a vydal přímo náměstek GŘ ČD Pavel Krtek. Podobně negativně se projevují ovšem i další různé vyhlášky, opatření a pokyny vydávané OKV GŘ ČD, například  „Opatření k zamezení prodlev při odjezdech vlaků“, stejně jako v jednotlivých DKV.

Tyto, ale i další problémy a komplikované pracovní podmínky vedou k tomu, že jsou lidé emotivně podráždění a naštvaní, přináší to jen další stres a nepohodu v práci. Členové prezídia FSČR ujistili náměstka Krtka, že v každém případě budou usilovat o změnu tohoto nepřijatelného stavu. Zároveň ho požádali o pomoc při řešení těchto problémů a nedostatků. 

Jindřich Hlas

prezident Federace strojvůdců ČR
 

vloženo 28.2.2014

Vážení kolegové, máme tu informaci z jednáním další rady. Srdečný pozdrav všem. Míla

Nehodovým událostem nelze předcházet jen tím, že si vytvoříme nějaký graf či tabulku

Za účasti prezidenta Federace strojvůdců ČR Jindřicha Hlase a členů prezídia Petra Čecháka, Jaroslava Vincoura, Jiřího Šafaříka a Jana Zahuly se na svém letošním prvním pravidelném jednání sešli 12. února předsedové základních organizací Olomoucké oblasti FS. Během rokování došlo i na očekávanou návštěvu náměstka pro ekonomiku a techniku GŘ ČD ing. Daniela Kurucze a manažera odboru 12 ing. Miloslava Kothery.

Nejprve bylo zhodnoceno plnění úkolů, jimiž bylo pověřeno prezídium FSČR, a zejména pak dvojice našich oblastních zástupců, na loňském podzimním jednání RPO. Hlavně bod týkající se jednání s ing. Kotherou ohledně situace v PJ Pardubice zůstává stále nevyřešen a pro pardubické kolegy tak tato důležitá jednání stále zůstávají neuzavřená.

Členové prezídia poté informovali o průběhu kolektivního vyjednávání jak na ČD, tak v ČD Cargo. U mateřské společnosti se zdá situace na tento rok vyřešená, u Carga tomu tak ale není. V kolektivní smlouvě je totiž klauzule, že podle výsledků hospodaření může být otevřeno další vyjednávání. Jak v dobrém, tedy pokud jde o možné navýšení mzdových prostředků, tak ve zlém, což by bylo v případě jejich dalšího omezení. Co bude, ukáže tedy hospodaření ČD Carga v těchto měsících.

Předsedové ZO byli informování o probíhajícím výběrovém řízení na čtečky, které ale momentálně uvízlo na mrtvém bodě. A jedním z důvodů tohoto stavu je obrovský technický pokrok, jímž tento sortiment právě prochází. Lidově řečeno, to, co bylo poptáváno, je již dávno překonáno, a tak se dolaďují nové specifikace.

Pro strojvedoucí „kasičkáře“ byl představen vzorek kasírtašky, která by jim v jejich práci mohla výrazně pomoci. Stejně tak jsme byli informováni o dalším postupu ohledně výstrojních součástí. V nejbližších dnech by měly dorazit na prezídium nové zkušební vzorky na posouzení před zadáním výroby.

Co se týká situace ČD Cargo, člen prezídia Jan Zahula informoval o jednáních s předsedou představenstva ČDC ing. Mazánkem. Z jednání údajně vyplynulo, že situace v této společnosti je lepší, než tomu bylo ještě koncem loňského roku, a firmu lze pokládat za stabilizovanou, i když do ideálního stavu je samozřejmě hodně daleko. Bohužel vstupy jsou stále vyšší než výstupy, což je pro hospodaření docela zásadní záležitost. ČD Cargo ale nyní získalo nové zakázky, a tak se z velké části daří úspěšně naplňovat plán přepravy.

Na to zareagoval předseda ZO Cargo Ostrava Robert Seidler, který naopak vyjádřil přesvědčení, že toto tvrzení ing. Mazánka není úplně přesné. Právě na začátku tohoto roku totiž konkurenční společnost AWT v Ostravě opět přebrala další výkony až dosud patřící Cargu. Podle jeho slov se jedná o čtyři až pět nástupů denně, což pro ostravské kolegy jistě je více než závažná situace.

Konkurenční boj je tvrdý a těžký, o čemž ostatně svědčí například i vypovězení smlouvy ze strany AWT, právě mezi AWT a ČDC o zajíždění vozidel ČD Cargo přes vlečky AWT na připojené vlečky dalších zákazníků, které ČDC obsluhuje. Jednání o tomto stavu v době uzávěrky tohoto vydání našeho časopisu ještě probíhala.

Co se týče situace v početních stavech a věkové struktury strojvedoucích ČD, během pěti let má do důchodu odejít přibližně osm až devět stovek našich kolegů, za něž je již nutné hledat náhradu! V současnosti prochází výcvikem 70 nových strojvedoucích.

Jak bylo možné tušit zejména vzhledem k přizvaným hostům, velkou část rovněž této oblastní rady ovládlo téma, které je v současnosti velmi emotivně přijímáno strojvedoucími ČD, tedy opatření NET č. 1/2013 a další připravované opatření pod pracovním názvem NET č. 1/2014. Mezi přítomnými předsedy se strhla ostrá diskuze o všech záležitostech, která toto opatření doprovázejí. Není zde prostor pro vyjmenování všech sporných bodů, ovšem už předem bylo nutné vše prodiskutovat a připravit se tak na příchod tvůrce právě tohoto opatření a následně si s ním vše vyříkat.

Po příchodu již úvodem zmíněných hostů se jako první ujal slova náměstek GŘ ČD ing. Daniel Kurucz, aby přítomné předsedy informoval o některých záležitostech týkajících se hospodaření Českých drah. V následné diskuzi se rozebíraly mimo jiné například i předražené náhradní díly, mnohdy cenově až několikanásobně dražší než stejné díly i mimo železnici běžně dostupné. Na dráze však bohužel (snad v tom není záměr!?) existují monopolní dodavatelé, kteří si téměř libovolně diktují ceny, protože jako jediní mají certifikát opravňující dodávat pro drážní dopravu. Tuto skutečnost značně ovlivňující hospodaření ČD hodlá ing. Kurucz co nejdříve změnit a vidí ji jako jednu ze svých priorit. Zde se dají ušetřit stovky milionů korun ročně. Předsedové byli informováni o mnohých skutečnostech ohledně materiálového zabezpečení a ostatních činností, které jsou pro mnohé naprosto nepochopitelné a i podle vyjádření ing. Kurucze často zralá až na trestní oznámení.

Debatu s ing. Kuruczem můžeme považovat za otevřenou, nezkreslující a i jeho přístup za odborný a nic nezakrývající. Co lze ocenit, to bylo jeho otevřené přiznání, že když něco neví, nehodlá to schovávat za nic neříkající fráze.

Rozhovor s ing. Miloslavem Kotherou z odboru kolejových vozidel oproti tomu mnohdy připomínal spíše hádku dvou znesvářených stran, jejichž stanoviska se jen těžko přiblíží. Ukázalo se, že nejde jen o zmíněný NET č. 1/2013, ale i o mnohé další problémy a záležitosti staršího data, jež zůstaly dodnes nevyřešené anebo dostatečně nevysvětlené. Nemohu popřít, že mnohé argumenty a odpovědi ing. Kothery měly reálný základ. Nelze nevidět, že opravdu ví, o čem mluví, ale pokud jde o NET, z naší strany převládá přesvědčení, že přece nelze nehodovým událostem předejít jen tím, že vytvořím nějaký graf či tabulku a na základě toho se pak budou řešit projetá návěstidla.

A to je právě věc přístupu, na kterém se s ing. Kotherou zřejmě nikdy nebudeme moci plně shodnout. Pro nás je jasným viníkem nehodových událostí především často až naprostá nepohoda na směně a v jejím průběhu. Také to, co všechno musí kolegové u ČD dělat v důsledku kumulace funkcí, například i neexistencí venkovních výpravčích, kteří by tak jako před lety na nástupištích vypravovali vlaky výpravkou. To jistě také byl veledůležitý bezpečnostní prvek.

Debata o pravých důvodech nehodových událostí tak do jisté míry vyšuměla do ztracena, za což může i již zmíněné nepochopení a neuznání našich argumentů. Bohužel v přístupu a z mnoha výroků během vystoupení tohoto vrcholného představitele OKV byla cítit až přílišná suverenita a mnoho přítomných proto mělo z této diskuze pocit více než rozpačitý. Byla to promarněná příležitost mnohé si vysvětlit a pochopit. Bohužel, ing. Kothera zřejmě žije v domnění, že nehodám zabrání jen tím, že vydá nějaký papír a už to je pro něj zárukou, že k mimořádným událostem nebude docházet.

Pokud se tak nyní skutečně stane a nehodových událostí po vydání tohoto opatření třeba na určitou dobu ubude (všichni si to samozřejmě velice přejeme), bude ing. Kothera tvrdit, že právě on vyřešil nehodovost na dráze. Ty pravé a již zmíněné důvody jsou ovšem nyní bohužel stále označovány za nepodstatné. Uvědomuje si však někdo z tvůrců podobných opatření, že žádný papír nám nezastaví vlak řítící se do mimořádné události, a to i kdyby byl podepsán americkým a ruským prezidentem současně a zlatým perem k tomu!?

Vášnivá debata se také strhla ohledně režijních jízd strojvedoucích. Mnozí předsedové zdůrazňovali skutečnost, že strojvedoucím je upírána rg. jízda ve směně. Potom nastává situace, kdy se v jednom vlaku potkává strojvedoucí se svojí vlakovou četou, kterou měl na předchozím výkonu. Zatímco četa jede na nové místo výkonu rg. jízdu, kolega strojvedoucí cestuje lidově řečeno „za svoje“. Přitom v místě určení se opět všichni setkají na dalším vlaku, který spolu povezou! Do debaty o tomto způsobu přepravy se zapojili oba přizvaní hosté, ovšem příslib, že se na to někdo „podívá“, je pro naši profesi jen velmi slabou útěchou.

Do celé situace bohužel vnese ještě pořádný zmatek nově připravované opatření s již zmíněným pracovním názvem NET č. 1/2014, které se mimo jiné zaměří i na sjednocení pracovních smluv a hlavně záležitostí týkajících se určení místa pro cestovní náhrady. Vše nasvědčuje tomu, že opět budeme tlačeni do toho, abychom podepsali nové smlouvy, kde místem pro náhrady bude jen obec a ne adresa depa či provozního pracoviště. To pak také v případě neuváženého podpisu pořádně zamíchá případy, kdy strojvedoucí bude mít nárok na pracovní cestu a kdy na rg. jízdu. Každopádně o hromadu zmatků bude v budoucnu opět postaráno s nebývalým přehledem.

Mnohá témata, připravená některými předsedy pro projednání záležitostí ČD Cargo, bohužel na této RPO nedostala náležitý prostor pro projednání. Proto byl do závěrečného usnesení zapracován požadavek pardubických kolegů z ČDC, aby příští rada předsedů Olomoucké oblasti FS byla uspořádána ve dvou dnech, kdy by jeden den byl věnován problematice ČD a druhý všem záležitostem týkajících se ČD Cargo. Další možností by mohlo být i souběžné rokování ve dvou jednacích místnostech.

A na závěr ještě poznámku. Jedním z bodů jednání byla i problematika našich pojistných smluv u HZP a s tím spojených záležitostí týkajících se řešení úhrad škod za vzniklé mimořádné události. O tom však bude pojednávat samostatný článek.

Evžen Mikolajek místopředseda RR
 

vloženo 28.2.2014

Vážení kolegové, zasílám Vám informaci k danému jednání. Se srdečným pozdravem Míla

 Na permanentní stres a frustraci zaměstnavatel nebere zřetel!

Předsedové základních organizací Plzeňské oblasti FS se čtvrtého února sešli v budově bývalého OPŘ ČD v Plzni na své pravidelné radě. V druhé části rokování navštívil zástupce ředitele odboru kolejových vozidel GŘ ČD pro provoz ing. Miloslav Kothera. Přítomni byli rovněž prezident Federace strojvůdců ČR Jindřich Hlas a právník FSČR Mgr. Gustav Valenz.

Po odsouhlasení programu RPO byli schváleni zástupci Plzeňské oblasti v mandátové a návrhové komisi včetně ověřovatele zápisu na nadcházející Celostátní radě předsedů ZO FSČR, která se uskuteční v závěru měsíce března tohoto roku. Proběhla i kontrola zápisu z minulého jednání RPO ZO FSČR Plzeň, které se konalo v prvních dvou dnech měsíce října loňského roku v penzionu FSČR Real v Bedřichově. Rád bych se při této příležitosti omluvil všem, kteří pojali fikci o leteckém přesunu za reálnou, byť například schodiště k letadlu na fotce mohlo mnohé napovědět. Mělo to být „odlehčení“ v tehdejší napjaté situaci kolem podpisu PKS u obou společností a při všeobecně blbé náladě, viz „nářky strojvůdců“…

V dalším průběhu jednání dali předsedové mandát oblastním zástupcům k jednání s hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím Zimolou a s dalšími kompetentními orgány (JIKORD a jiné) s cílem zabránit další redukci železniční dopravy na jihu Čech. Poté byli předsedové seznámeni se zprávou o čerpání rozpočtu Plzeňské oblasti v roce 2013 a s návrhem rozpočtu na letošní rok.

Oblastním zástupcům Plzeňské oblasti FSČR předsedové uložili zasadit se o zakoupení licence na software pro sestavu grafikonů (turnusů). Dále o doplnění vlakové dokumentace u společnosti ČD Cargo tak, aby ve „Zprávě o vlaku“ byly uvedeny druhy normativů T, V a S. Stejně tak se mají zasadit o prosazení požadavků na stanovení prázdninových termínů pro konání KOP ve vybraných lokalitách u společnosti ČD Cargo.

          RPO Plzeň vzala na vědomí obsah vystoupení zástupce ředitele OKV GŘ ČD pro provoz ing. Miloslava Kothery k vydanému „Opatření náměstka GŘ ČD pro ekonomiku a techniku číslo 01/2013 – Opatření k sestavě turnusů strojvedoucích v depech kolejových vozidel“, a to včetně obsahu diskuzních příspěvků delegátů jednání. Dále informaci o redukci železniční dopravy v Jihočeském kraji, jakožto i informaci k aktuální situaci na úseku výstrojních součástí zaměstnanců ČD a ČD Cargo, a to včetně připravovaných novinek (například malé tašky na peníze pro strojvedoucí, konající své výkony v režimu 0-0-S). Vzaty na vědomí byly také aktuální informace o činnosti prezídia FSČR a v neposlední řadě také z předpisové oblasti.

V krátkosti se vrátím k hlavnímu bodu tohoto našeho jednání, jímž bylo bezesporu Opatření NET č. 01/2013 – Opatření k sestavě turnusů strojvedoucích v depech kolejových vozidel. Jeho zpracovatel ing. Kothera čelil doslova smršti komentující a odsuzující jednotlivé body tohoto kontroverzního opatření. Jediné, na čem jsme se dokázali shodnout, je jistá „ochrana mnohde zneužívaných leťáků“. Problematické však bude její naplnění, zvláště v menších PJ a PP. Jelikož je v řadách našich předsedů pár těch, kteří zaskakují za strojmistry, byla část této diskuze emočně vypjatá, a to z obou stran. Hlavní důvod vydání Opatření NET – sestava směn a pocit únavy jako jedna z příčin mimořádných událostí (MU) nebyla předsedy přijata. Z rozboru příčin MU nebyl nalezen parametr, jenž by výrazně dominoval. Pro úplnost uvádím, že se posuzovaly tyto parametry: počet strojvedoucích podle věku, doba od začátku směny, druh zabezpečovacího zařízení, délka odpočinku před směnou, délka praxe, typ vlakového zabezpečovače na HKV, členění vlak – posun, lokomotivní řada, počet a podíl MU typu C6 ve vztahu k věku a počtu strojvedoucích.

          Předsedové v diskuzi argumentovali vlastní skladbou směny – kumulace funkcí, ostré obraty, „skákání“ během jedné či dvou minut (balení se před zastavením) z jednoho na jiné hnací vozidlo, stále omílaný neuspokojivý stav HKV (viz také pozn. dílny: Závada se neprojevila. Jak by ale také mohla během šibeniční doby MO/EO. A ejhle, nám se projeví již po pár kilometrech.), nutnost hlídat zabezpečovací zařízení (namísto aby zařízení hlídalo nás), spaní dojíždějících před ranním nástupem v nevyhovujících podmínkách, nebezpečné zarostlé tratě a mizerná viditelnost návěstidel, neřešení nebo bagatelizování připomínek, strach z hrozby mimořádné zkoušky V-08, psychotestů a dramatického snížení platu na půl roku (může být likvidační), strach ze ztráty zaměstnání z důvodu „reorganizace“ či zdravotní způsobilosti, atd.

To vše je obsahem parametru, jenž nebyl zahrnut do možných příčin MU. Jde o souhrn těžko „uchopitelných“ a měřitelných pocitů, jenž prožívá strojvedoucí před směnou, v průběhu směny i po jejím ukončení. Odborníci to nazývají permanentním stresem a trvalou frustrací. Strojvedoucí již nejsou pro zaměstnavatele (včetně GŘ) mnohdy partnerem, ale pouhým pětimístným SAPovým číslem! Pro rozsah a souvislosti tohoto tématu se mu budu věnovat v některém z příštích čísel ZS.

Opakovaně vzpomínaná nepohoda v práci, spolu s přetrvávající nespokojeností ve společnosti při delší expozici, může být právě tím rozhodujícím faktorem, jenž je příčinou nárůstu MU. Jak vidno ze zvyšujícího se počtu MU, ani hrozba v podobě biče, který mají strojvedoucí každodenně nad hlavou, jako jsou mimořádné zkoušky V-08, psychotestů a převedení na půl roku na jinou práci s dramatickým snížením platu, nevedla ke snížení počtu MU, spíše naopak, takže se ve výsledku jeví jako kontraproduktivní. Heslo spokojený pracovník = dobrý pracovník, není výmysl chorých mozků a mnohokrát se osvědčilo!

V závěru diskuze připustil ing. Kothera jisté nedostatky Opatření NET č. 01/2013, zvláště při obsazování náhlých mimořádných změn u menších PJ a PP. Rovněž přítomným sdělil, že toto opatření, jež bude po připomínkách upraveno, budou následovat další opatření, neboť počet MU je alarmující a odbor 12 GŘ musí reagovat. Zároveň nevyloučil možné „oprášení“ bodového sytému. A právě v souvislosti s předchozím zavržením bodového systému a následných interních opatření O12 GŘ (u ostatních dopravců nemají obdoby), jež měly ve svém důsledku daleko tvrdší dopad, nezavrhla RPO ZO FSČR Plzeň Opatření NET č. 01/2013 jako celek. Letmo strojvedoucí by mohli při jeho zamítnutí přijít o jisté „vylepšení“ své někdy nezáviděníhodné situace, které NET č. 01/2013 přináší v době, kdy věk letmo strojvedoucích, a bohužel ne výjimečně, atakuje šedesátiletou hranici.

Ivo Vlachynský

předseda ZO FSČR Veselí nad Lužnicí
 

vloženo 28.2.2014

Vážení kolegové,

Na jednání RPO Praha konaném 22.1.2014 bylo mimo jiné uloženo oblastním zástupcům  usnesením, které bylo jednotně odhlasováno všemi zúčastněnými předsedy toto:

2. Oblastním zástupcům  Pražské oblasti FSČR iniciovat jednání se zástupci OKV GŘ ČD za účelem zrušení vydaného „Opatření náměstka GŘ ČD pro ekonomiku a techniku číslo 01/2013 – Opatření k sestavě turnusů strojvedoucích v depech kolejových vozidel“.

 

Pro zrušení zmíněného opatření  lze použít zejména tyto argumenty:

 

1.     Autor Opatření NET č. 01/2013 v úvodu obhajuje vznik tohoto NET tím že:

„ Protože při diskusi se strojvedoucími anebo členy odborových centrál, které je zastupují, se často argumentuje tím, že jednou z příčin tohoto negativního vývoje může být i sestava směn, díky které pociťují zaměstnanci únavu, stanovuji následující pravidla pro sestavu turnusu a rozvrhu směn strojvedoucích, která jsou závazná i pro přípravu plánu pro strojvedoucí letmo.“

Je potřeba se proti této argumentaci rázně ohradit, protože je lživá a účelově zkreslená. Ostatně autor sám na posledním vystoupení na RPO Praha již nově uváděl ,  že nejčastější příčinou  MU je věk strojvedoucích blížící se důchodovému a dokladoval to graficky znázorněnou statistikou, kde sloupec znázorňující tuto skupinu na jím uváděném grafu významně převyšoval ostatní skupiny zaměstnanců  a o sestavách směn již nepadlo ani slovo. 

Námi – myšleno odborovými centrálami, bylo naopak argumentováno

„ chybějící pohodou v práci“ týkající se stanovišť hnacích vozidel, technickým stavem HV, obratů, PDOJ, krácení přípravných a odstavných dob,  tím se však toto Opatření NET č. 01/2013 nezabývá.

 

 

2. opatření Opatření NET č. 01/2013 bod 4. j e v rozporu s 

Nařízením Vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

Bodem: c  Základní pojmy: c) zaměstnancem pracujícím letmo je zaměstnanec drážní dopravy, jemuž zaměstnavatel nemůže, vzhledem k podmínkám provozu, vypracovat v rámci nerovnoměrně rozvržené pracovní doby písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději dva týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena. – Proč  tedy nejsou všechny směny zapracovány v turnusech , ale jen ty kratší 6 hodin 30 minut?

 

 

3.Pracovní doba  všech  zaměstnanců ČD je po dohodě upravena platnou PKS na rok 2014  v příloze č.1 , pokud však  má zaměstnavatel v úmyslu tuto přílohu pro některou skupinu zaměstnanců  změnit je potřeba zahájit jednání o změně  dohodnuté a platné PKS. Lze i sjednat  separátní PKS, která se bude týkat pouze vymezené skupiny zaměstnanců, ovšem tento krok má řadu podmínek, které zatím nebyly naplněny.To hlavní je, že musí být sjednána po dohodě se všemi uzúčastněnými stranami.

 

4. Čerpání dovolené  –bod 5. upravuje jak Zákoník práce, tak I platná PKS na rok 2014, ustanovení  uvedené v Opatření NET č. 01/2013 je v rozporu s těmito normami.

 

5. Autor Opatření NET č. 01/2013 se detailně zabývá odpočinky ve směně a  mezi směnami, zcela však pomíjí pracovní cesty před a po směnách na více míst výkonu práce, která mají mnozí strojvedoucí ve svých pracovních smlouvách sjednána a která významnou měrou zkracují možnost čerpání odpočinku mezi směnami.

 

6.Proti realizaci tohoto  Opatření NET č. 01/2013 hovoří i reakce  některých zaměstnanců O 12  zpochybňující reálné možnosti aplikace  tohoto výnosu a to včetně  zvýšení nákladů. Viz. příloha

Ostatně autor sám již připouští možnosti výjimek, vědom si nereálných požadavků   tohoto opatření  v kombinaci  s PKS a dalšími zákonnými  ustanoveními.

 

7. Opatření NET č. 01/2013 je řadovými strojvůdci a členy FSČR v převážné míře chápáno   jako snaha o neodůvodněné  zhoršení sestav směn  ,  s negativními  dopady na rodinný život.  Směnáře,  kde má strojvedoucí jednou za čtvrt roku  TV v sobotu a neděli  jsou také  výsledkem této „snahy“ o zamezení příčin vzniku MU.   Např. Turnusová skupina 841

Člen  prezidia FSČR Zahula
 

vloženo : 28.2.2014

S dodržením termínů stanovených pro režim projednávání v případě opatření NET si zaměstnavatel hlavu nelámal

Rád bych se alespoň krátce vyjádřil k opatření NET č. 1/2013 vydanému náměstkem GŘ pro provoz a techniku ing. Danielem Kuruczem, MBA. Soudě podle reakcí některých našich kolegů, mnohde vyvolalo velké rozhořčení a u leckoho tak mohlo způsobit i další již tak zvýšenou hladinu cholesterolu či jiné pro zdraví škodlivé látky v organismu.

To, že je připravován materiál tohoto charakteru, se zástupci P-FSČR dozvěděli koncem listopadu při kolektivním vyjednávání, kterého se zúčastnil zástupce ředitele Odboru 12 GŘ ČD ing. Miloslav Kothera. Zde bylo zaměstnavatelem zásadně odmítnuto zapracovat jeden z požadavků FS (konkrétně bod č. 8 NET č. 1/2013) do textu PKS s tím, že to do kolektivní smlouvy nepatří (?!) a namísto toho bude Federaci strojvůdců zasláno připravované opatření k připomínkování. Zástupci FSČR dostali příslib, že do tohoto materiálu bude náš požadavek vložen, k čemuž také skutečně došlo. Následně, jen několik dnů nato, mělo prezídium ve dvou zcela šibeničních termínech možnost se k tomuto materiálu vyjádřit. Stanovisko k druhému návrhu opatření bylo od Federace strojvůdců požadováno do dvou pracovních dnů. Poté byl materiál náměstkem Kuruczem 10. prosince 2013 v 10.00 hod. podepsán. S dodržením termínů stanovených PKS pro režim projednávání si, jak vidno, nikdo hlavu nelámal. Protože při projednávání předložených materiálů nebylo možno u kolizních bodů sjednat dohodu, vybírám z dopisu, který naše odborová organizace zaslala Odboru 12 GŘ ČD 9. prosince 2013:

          Vážený pane zástupče ředitele, vnímáme rozhodnutí zaměstnavatele řešit neuspokojivý stav v oblasti bezpečného provozování drážní dopravy, mezi které spadá i zvýšený počet mimořádných událostí, zejména v kategorii nedovolená jízda drážního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu, formou úpravy pravidel pro sestavování turnusů a rozvrhů směn strojvedoucích. Jsme ale přesvědčeni, že ani toto řešení není samospasitelné, neboť podmínky pro řádný výkon služby strojvedoucího ovlivňuje i řada dalších faktorů. Na jedné straně kvitujeme snahu zaměstnavatele odstranit například závady hnacích vozidel, na které jsme v minulosti vícekrát upozorňovali (pozn. dodnes není vše splněno), na druhé straně ovšem soustředěnosti našich kolegů určitě neprospěje např. návrh zaměstnavatele na změnu „Pracovních smluv“s dovětkem vedoucího pracovníka ve smyslu „Když to nepodepíšete, tak v nejbližším kole budete propuštěni.“(pozn. Zde je rovněž nutno v rámci objektivity dodat, že i v tomto případě došlo k nápravě)…

Náš dopis končil dovětkem: Vámi navrženou 2. verzi opatření v předložené podobě i bez zapracování našich připomínek respektujeme. Pouze praxe ukáže, zda přijatá opatření budou aplikovatelná ve složitém systému plánování rozvrhů směn a zda přinesou očekávaný efekt ve snaze snížit počet mimořádných událostí zaviněných strojvedoucími.“

Tolik ve zkratce ke vzniku tohoto opatření, kde je dle nejen mého názoru nejdiskutabilnější pouze bod č. 3, který jistým způsobem omezuje sestavu turnusů. Ten patrně vychází z rozborů mimořádných událostí loňského roku, z nichž lze doložit vznik dvou mimořádných událostí v jedné turnusové skupině, u stejné směny a v téměř stejném čase. Zda se jednalo o následek „nesprávně“ sestaveného turnusu či prostou náhodu, podle mne spolehlivě doložit nejde.

V naprosté většině prozatím vyjádřených nesouhlasných názorů našich členů nelze doložit, zda a jak bude podle zmiňovaného „Opatření“ opravdu změněn ten či onen turnus a zda opravdu případně dojde ke zhoršení podmínek výkonu služby. Prozatím proto doporučuji každému projednat možné změny turnusu se zástupcem konkrétní turnusové skupiny a poté, ať už přímo s předsedou místní ZO nebo se zástupcem příslušné oblasti FSČR, konkrétně označit důvody zhoršení kvality turnusu.

Předsedové ZO FS budou mít potom možnost prostřednictvím nejbližších RPO jednotlivých oblastí konzultovat záměr náměstka přímo s odpovědným zaměstnancem a v podstatě tak i připravit podklady pro případné další jednání s kompetentními zaměstnanci GŘ ČD k uvedeným problémům.

Jaroslav Vincour
 

vloženo 28.2.2014

Bezpečnost a ochrana zdraví ve světle jednání komise v Bedřichově

V tomto článku navazujeme na informace, které jsme o jednání celostátní komise BOZP Federace strojvůdců ČR, konaném na sklonku loňského roku v penzionu Reál v Bedřichově, přinesli již v Zájmech strojvůdce č. 1/2014. Tentokrát se vrátíme k vlastnímu průběhu rokování zabývajícího se aktuálními problémy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

Členové komise se seznámili se statistikami týkajícími se úrazovosti a vzniku mimořádných událostí u akciových společností České dráhy a ČD Cargo. Bylo mimo jiné konstatováno, že bohužel i nadále až v příliš časté míře přetrvávají MU „střety na přejezdu“ se silničním vozidlem.

Projednána byla stížnost na hluk v kabině strojvůdce u motorového vozu řady 854, a to za běžné jízdy dle grafikonu. Naměřeno bylo v průměru 91,2 decibelu (dB), celosměnově 88,6 dB. Nařízení vlády č. 148/2006 stanovuje hladinu základního akustického tlaku 85 dB. Přípustná je špičkově a krátkodobě 120 dB. U MV ř. 854 bylo však takto špičkově naměřeno až 128,8 dB.

Přeměřeny byly taktéž vibrace u lokomotivní řady 754 (Brejlovec). Zatímco hygienické limity jsou 110 dB, u měřené lokomotivy na kontroléru činily získané hodnoty 122 dB, na sedáku 100 dB a na podlaze 111 dB.

Pokud jde o stromy, keře a další rozbujelou zelení zarostlé tratě, členové komise a oddělení BOZP sepsali nejhorší úseky a na zjištěné zkutečnosti upozornili GŘ s výzvou k urychlenému řešení a odstranění nedostatků. Odpověď zněla, že stav se zlepší po zásazích v období vegetačního klidu, to znamená do 30. března 2014.

Obsáhle byla projednávána otázka bezpečnosti strojvedoucího ve vlacích 0-0S. Nehorázná, vulgární a často až fyzická napadání našich kolegů se stále opakují a jejich četnost se v podstatě stále zvyšuje. Účastníkům jednání komise BOZP byla předvedena osobní minikamera, která ve sporných případech zaznamená skutečný stav a prokáže jednání strojvedoucího. Komise BOZP doporučuje prezídiu FSČR touto závažnou problematikou se i nadále zabývat.

Rozsáhlá diskuze proběhla na téma práce přesčas, a to nařízené nebo nenařízené (časy 12 hodin a déle). Stejně tak se velmi živě diskutovalo na téma OOPP. Zvláště kritizovány byly velikosti nabízených oděvů, jejich barvy, výrobní materiál a celkově nabízený sortiment. Zvláštní pozornost byla věnována obuvi, mj. plastovým sandálům apod. Uvedené OOPP neodpovídají běžným požadavkům strojvedoucích, a proto členové komise požadují, aby se prezídium FSČR předmětnou záležitostí opakovaně a především účinně zabývalo. Stejně tak požadují, aby v rámci možností byla batohy a tašky sjednoceny u ČD a ČD Cargo a pokud možno zařazeny do bodového systému.

Projednána byla i připomínka kolegů ze základní organizace Federace strojvůdců Ústí nad Labem na nadměrnou prašnost u pískovacího zařízení v SOKV Ústí n. L.

Značná pozornost byla věnována upozornění kolegů ze základní organizace Veselí nad Lužnicí na obsazování motorových vozů řady 814 osobami na zadním stanovišti, kdy neoprávněnou manipulací s přepínači pak mohou vzniknout až fatální následky. Situací se již zabývalo prezídium FS ve spolupráci s odborem kolejových vozidel GŘ ČD.

Na jednání komise byla podána rovněž informace o současném stavu nocležen a opakujících se stížnostech. Tento stav bud ekomise i nadále ověřovat, pravidelně sledovat a vyhodnocovat, včetně předkládání návrhů na řešení zjištěných problémů.

Obsáhlá diskuze proběhla na téma délka zacvičování nových strojvedoucích, zejména pokud jde o způsoby, délku zkoušek, platný zkušební řád a vlastní praxi (například v Olomouci). Celkově nejsou se zavedeným zpúsobem kladné poznatky.

Z předpisové oblasti byl projednán například článek 1104 D2 – posun, vozidlo nepřivěšeno, návěst k zastavení vlaku. Diskutovalo se ale také o článku 761 D2 – návěsti „Souhlas k posunu“ – nepotvrzování návěstí a rozjezd – řešení.

Na jednání zazněly taktéž informace o přeúčtování nákladů na náhradní autobusovou dopravu při mimořádných událostech na zaměstnance. Komise s touto praxí zásadně nesouhlasí, neboť jde o evidentní snahu GŘ přenášet provozní rizika na zaměstnance a dále je zde rozpor s předpisem ČD OP 21.

Stejně tak kolegové působící v předpisové komisi nesouhlasí s materiálem ČD 0595/2013-09 k zákazu používání alkoholických nápojů. V textu není konkrétně stanoven počet svědků ke zkoušce. Daná problematika je mimo jiné popsána v čl. 4, kap. 10 Pracovního řádu ČD.

Prodiskutována byla rovněž otázka příčin zvýšeného výskytu jednoho typu mimořádných událostí – projetá návěstidla bez následků. Pokud jde o vhodnost využití čteček pro strojvedoucí (typ Pocket Box Color Lux), komise doporučuje vrátit se k původním, vhodnějším, ale s černobílým displejem.

Účastníci jednání komise BOZP byli také upozorněni na nový předpis SŽDC Bpl o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který nabyl účinnosti od 1. října 2013. Následovalo i seznámení s programem prověrek bezpečnosti práce v roce 2014, včetně předání vzorových otázek, na které je vhodné se zaměřit v návaznosti na pracovní podmínky a stav pracoviště strojvedoucího. S konkrétními požadavky v rámci letošních prověrek BOZP budete seznámeni rovněž v příštím vydání tohoto časopisu.

Dr. Ing. Karel Hais, CSc. vedoucí oddělení BOZP FSČR
 

INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

ČÍSLO 7/2013 ZE DNE 6.9.2013:

 

 

Kolegové,

jak jsem Vás již informovali v minulém „Infoservisu“ z 26. srpna tohoto roku bylo významně pozměněno složení Představenstva společnosti ČD Cargo, a.s. Tento týden jsme se s novým předsedou Představenstva Ing. Oldřichem Mazánkem a všemi dalšími členy Představenstva setkali. Na této schůzce nám byly předloženy informace o aktuálním stavu společnosti a představy jak stabilizovat současný tristní stav ČD Cargo. Předkládáme Vám k posouzení tiskovou zprávu předsedy Představenstva Mazánka:

Vážená paní, vážený pane,

 

po svém jmenování do čela společnosti ČD Cargo jsem považoval za nezbytné seznámit se s aktuálním stavem společnosti. V této souvislosti jsem zadal spolu s kolegy z představenstva za úkol zpracovat analýzy ekonomických výsledků, obchodní strategie a efektivity provozu. Z těchto analýz budeme dále vycházet při našem rozhodování v ČD Cargo.

Mým primárním cílem je stabilizovat firmu a upevnit její místo na přepravním trhu v ČR i v Evropě. Docílit toho v ČD Cargo chceme následujícími kroky:

1) V co nejkratší době se chci osobně setkat se zástupci významných zákazníků a obnovit důvěru v ČD Cargo, udržet, resp. obnovit korektní vztahy se zákazníky na vysoké úrovni a nabídnout jim dlouhodobou perspektivu spolupráce;

 

2) Musíme důsledně oddělit ekonomiku jednotlivých segmentů našich služeb, konkrétně přepravy ucelených vlaků, intermodální dopravy a přepravy jednotlivých vozových zásilek tak, abychom byli konkurenceschopní především v oblasti ucelených vlaků. V této oblasti dnes zákazníci využívají systém elektronických aukcí s cílem dosáhnout co nejnižší cenu. Zároveň nám toto oddělení umožní efektivně řešit ztrátovou přepravu jednotlivých kusových zásilek;

 

3) Ztrátový segment jednotlivých vozových zásilek musí projít důkladným ozdravným procesem, který bychom chtěli realizovat v součinnosti se státem a v souladu s jeho dopravní politikou, ovšem přirozeně za dodržení zákonných podmínek, tedy aby např. nedošlo k nepovolené státní podpoře. Naším primárním cílem není opouštět nakládací místa a likvidovat síťový efekt této služby, ale systém optimalizovat a zefektivnit.

 

O tom, že je u jednotlivých vozových zásilek nutno najít systémové řešení svědčí fakt, že se touto službou dnes kvůli ztrátovosti nezabývají ostatní privátní železniční dopravci, na druhou stranu její zrušení by znamenalo přesun značného množství přeprav z železnice na silnici se silně negativním dopadem na životní prostředí a stav pozemních komunikací (značný nárůst kamionů – nárůst exhalací, hluku, poškození pozemních komunikací, riziko nárůstu nehodovosti…).

 

4) Trh železniční nákladní dopravy se v posledních letech velmi silně internacionalizoval, v ČR tak dnes působí mnoho zahraničních společností např. z Polska, Rakouska a sami zde zajišťují přepravy. Proto i my se nesmíme uzavírat v ČR, ale musíme se více zaměřit na mezinárodní trhy a více využívat naše dceřiné společnosti a majetkové účasti v zahraničí.

 

Za perspektivní vidíme trh v Polsku a přepravní směr na Balkán. Přitom chceme zachovat korektní vztahy se zahraničními železnicemi, které nejsou vždy konkurenty, ale stále patří mezi naše významné partnery.

Jak víte, v uplynulé době přišlo ČD Cargo o některé důležité přepravy, např. přepravy energetického uhlí do Chvaletic nebo přepravy Škodovek z Mladé Boleslavi do Polska. Takové kontrakty se připravují dlouhodobě, proto i úspěch našich aktuálních kroků bude možné hodnotit až s určitým časovým odstupem a mohou se pozitivně projevit až v průběhu roku 2014.

Ing. Oldřich Mazánek, předseda představenstva ČD Cargo, a.s.

Je na Vás, abyste si vytvořili vlastní závěry na předchozí text. Vaše případné reakce můžeme uplatňovat při jednání odborových centrál působících u ČD Cargo, které se uskuteční v týdnu po 16.září tohoto roku, aby bylo vytvořeno společné stanovisko a strategie jak dále reagovat na opakující se neschopnost stále se měnících řídících orgánů ČD Cargo zachovat či získávat výkony a tím i pracovní místa a mzdy zaměstnanců tohoto dopravce.

S pozdravem

 

Jan Zahula, v.r.

 

člen prezídia FSČR

 

 

V Praze dne 6.září 2013
INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

ČÍSLO 6/2013 ZE DNE 21.8.2013:

 

 

Aktuální změny ve společnosti ČD Cargo

 

Nové vedení Českých drah nepřestává s personálními změnami ve společnosti a pokračuje v nich i v její dceřiné společnosti ČD Cargo. Nově opustili Dozorčí radu Carga Zdeněk Prosek a Milan Špaček, místo kterých nastoupí šéf Českých drah Dalibor Zelený, předseda Dozorčí rady drah Zdeněk Žemlička a Dušan Svoboda. V původně tříčlenném představenstvu Carga, ve kterém dosud působili pouze dva členové – Pavel Lamacz a Petr May, nově zasednou provozní ředitel ČD Cargo Zdeněk Meidl, Oldřich Mazánek a Václav Andrýsek, tedy „tváře“, které se již na řízení této společnosti podílely. Zda po odmlce přinesou něco nového, nebo kolik času budou na svá rozhodnutí mít , je v nynější nestabilní politické situaci velká neznámá.

 

Přestože rozhodování těchto osob může významně ovlivnit naše pracovní i životní podmínky nesmíme zapomínat, že změny které probíhají i v úpravách technologií či interních normách společnosti jsou pro nás mnohdy daleko nebezpečnější.

 

Opatření k činnostem strojvedoucího“ které bylo vydáno 25.7.2013, je pouze „kuchařkou“ k tvorbě TDPP technologům v jednotlivých PJ společnosti a vzniklo na základě nesouhlasu FSČR s technologiemi TDPP k provádění JZB pouze strojvedoucím, která vznikla v dnes již neexistujících PJ Nymburk a Olomouc. Tato „opatření“ byla provozní ředitelkou zrušena a následně po projednání bylo vydáno výše uvedené „Opatření k činnostem strojvedoucího“ doplněné o naše požadavky. Předkládáme Vám část zápisu, které uvádí naše připomínky k tomuto textu:

KAPITOLA 1: Úvod:

Doplnění textu článku 1.3 ve znění: Opatření lze realizovat pouze v případech, kdy technologické postupy (TDPP) pro činnost strojvedoucího jsou vymezeny v rámci pojmu vzdálení se ze stanoviště strojvedoucího (viz článek l.3.5.1.1 IN PTs10-B-2011)

KAPITOLA 4:

Doplnění textu ve znění: Opatření k TDPP budou sestavena v rozsahu výkladu pojmu vzdálení se ze stanoviště strojvedoucího (viz článek 1.3.5.1.1 IN PTs10-B-2011)

Pro upřesnění uvádíme text článku l.3.5.1.1 IN PTs10-B-2011:

3.5.1.1 vzdálení se ze stanoviště strojvedoucího, kdy strojvedoucí provádí nutné činnosti spojené s výkonem činnosti, ale jen pokud mu nic nebrání v bezodkladném návratu na HV a pokud má HV a vstup na jeho stanoviště strojvedoucího stále pod dohledem a je zajištěno napájení hlavních vzduchojemů HV . Pokud nelze tyto podmínky zajistit, považují se činnosti za „vzdálení se od hnacího vozidla“. Strojvedoucí musí před vzdálením se ze stanoviště HV vykonat tyto zajišťovací úkony:

■ zajistit HV proti samovolnému pohybu, (článek 4.1.1.11 IN KVs3-B-2010),

 zabrzdit soupravu průběžnou brzdou snížením tlaku v hlavním potrubí na hodnotu 4,5 baru,

Při striktním naplnění tohoto ustanovení je ovšem celé opatření neralizovatelné a je tedy na tvůrci této IN zda ji nechá v původním stavu a tím zastaví možné použití citovaného “Opatření”. Bez změny IN PTs10-B-2011 tedy nelze sestavit TDPP, která by výše uvedené opatření dokázala zcela naplnit.

Dalším závažným problémem je Opatření k zavedení dopravního a návěstního předpisu SŽDC a Předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy SŽDC D3, které v článku 2.6 řeší postup při poruše VZ. Tento článek umožňuje a v některých případech i nařizuje jet samotnému strojvedoucímu s porouchanou VZ bez kontroly bělosti až do rychlosti 100kmh-1 nejen do nejbližší stanice, ale následně po sepsání PV rozkazu v podstatě kamkoli v síti. Text tohoto bodu je podle našeho názoru v rozporu s Vyhláškou Ministerstva dopravy číslo 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah v platném znění. Upozornili jsme na tento rozpor zaměstnavatele a požadovali jsme přepracování tohoto bodu alespoň do dikce textu ČD D2, bod 322, která tuto situaci řeší tak, jak bylo do ukončení platnosti dnes již neplatné ČD D2 běžné. Vedení ČD Cargo toto řešení odmítlo s tím, že text sporného bodu je přeci ukončen větou: „jen pokud tím není ohroženo bezpečné provozování drážní dopravy“ a je tedy jen na strojvedoucím jak se zachová a jakou rychlostí pojede. Snaha povýšit ekonomické zájmy firmy nad bezpečností železničního provozu a zaštítit se větou: „jen pokud tím není ohroženo bezpečné provozování drážní dopravy“ považujeme za zvlášť nezodpovědný hazard.

 

Apelujeme tedy na Vás, abyste velmi pečlivě zvážili jak se v takové situaci zachovat vždy se zřetelem na větu: „jen pokud tím není ohroženo bezpečné provozování drážní dopravy“ do doby, než dostaneme výklad z Ministerstva dopravy ČR, který by upřesnil dikci ustanovení § 34, část II. Vyhlášky Ministerstva dopravy 173/1995 Sb. o který jsme požádali, nebo do doby, než vstoupí v platnost novelizovaný předpis T108 SŽDC, který ve svém návrhu řeší tento problém daleko citlivěji.

S pozdravem

 

 

Jan Zahula,v.r.

 

člen Prezídia FSČR

 

 

 

 

V Praze dne 21.8.2013
INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

ČÍSLO 5/2013 ZE DNE 10.7.2013:

 

 

Vážení kolegové,

 

vzhledem k tomu, že se z Vaší strany množí otázky týkající se výroků stínového ministra dopravy za ČSSD Milana Chovance otištěných dne 29.6.2013 v deníku Právo považuji za potřebné seznámit Vás s informacemi, které jsme získali na jednáních předcházejících tomuto datu.

 

Hospodářská situace národního železničního dopravce ČD Cargo se po loňské dvoumiliardové ztrátě nelepší ani letos. Novinářům to dnes řekl stínový ministr dopravy za ČSSD a hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec. Podnik sice za prvních pět měsíců vykázal zisk zhruba 200 milionů korun, nejde však o zisk z přeprav, ale z prodeje majetku. Řešením by podle něj byl program podpory, podobný modelu navrhovanému železničními odbory. Podle jejich výpočtů by státní investice ve výši pěti miliard korun národnímu dopravci zaručila udržení zaměstnanosti. Poloviční částka poskytnutá státem by znamenala propuštění více než 2 000 lidí. Pokud stát neposkytne Cargu žádnou pomoc, společnost převážení jednotlivých zásilek ukončí a propustí zhruba 5000 zaměstnanců, předpokládají odbory. Celkem Cargo zaměstnává zhruba 9500 lidí. Citovaly tiskoviny 29.6.Chovance

 

Podobnou informaci jsme Vám předali již v „Zájmech strojvůdců“ číslo 22 v listopadu loňského roku. Tedy nic nového. V loňském roce byl také vytvořen vedením společnosti Cargo „Postup restrukturalizace společnosti ČD Cargo,a.s., v letech 2014-2017.“ V závěru tohoto dokumentu jsou definovány varianty A; B; C; které počítají s podporou státu ve variantě A- období roků 2013-2017 – podpora ve výši 5 miliard Kč – zachování JVZ v plném rozsahu bez propouštění zaměstnanců; B – podpora státu ve výši 2,3 miliard Kč – vyrovnaný hospodářský výsledek, omezení provozování JVZ a propuštění cca 2 300 zaměstnanců; C- opuštění provozování ztrátových JVZ a propuštění cca 5 000 zaměstnanců.

 

Situaci ve společnosti ČD Cargo v současné době ještě zhoršuje rozhodnutí Drážního úřadu o pozastavení platnosti slevy za použití železniční dopravní cesty zavedené v dubnu letošního roku po stížnosti společnosti AWT.

 

 

Na jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD (Malá tripartita) konaném dne 25.6. 2013 s ministrem dopravy v demisi Ing.Z.Stanjurou a následně na jednání Představenstva ČD Carga s odborovými zástupci konaném 27.6.2013 jsme byli informováni, že vedení společnosti Cargo po vyhodnocení hospodářských výsledků za 1.pololetí tohoto roku je připraveno od září roku 2013 přistoupit ke druhé fázi restrukturalizace při tvorbě „Podnikatelského plánu společnosti na rok 2014“ a použít některou z variant „Postupu restrukturalizace společnosti ČD Cargo,a.s. v letech 2014-2017“. Pokud ovšem do této doby nebudou realizovány některým z dalších ministrů dopravy kroky vedoucí k podpoře železniční dopravy tak, jak to činí i některé sousední země.

 

Již více než rok oslovujeme jednotlivé po sobě jdoucí ministry dopravy na jednáních „Tripartity“ a upozorňujeme je na stále se prohlubující problémy v nákladní železniční dopravě, které se nejmarkantněji projevují v přepravě jednotlivých kusových zásilek. Doloženy byly i studie dokladující dopady jak na životní prostředí, tak i na neúnosný provoz na silnicích v případě, že stát nepodpoří železniční dopravu tak, jak to činí i některé sousední státy. Byly zpracovány i dopady do zaměstnanosti v jednotlivých krajích v případě požití zmíněných variant „B“ či „C“. Přes všechna ujišťování o všemožné podpoře železniční dopravy vyřčené ústy oslovených ministrů a jejich náměstků se nezměnilo takřka nic (mimo nepovedené snahy o poskytnutí slevy na železniční dopravní cestu u JVZ) a výhledy ČD Cargo se stále zhoršují. Současná politická situace vybízí politiky k používání této argumentace jako nástroje politického boje, ovšem ani jeden z kritiků zatím nedošel dál než ke konstatování současného tristního stavu. Plán realizovatelné podpory zatím nepředložil žádný z nich.

 

S pozdravem

 

 

Jan Zahula,v.r.

 

člen prezídia FSČR

 

 

 

 

 

V Praze dne 10.7.2013
 

INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

ČÍSLO 1/2013 ZE DNE 22.4.2013 – doplnění:

 

Vážení kolegové,

 

jak jste byli informováni v minulém vydání našeho časopisu „Zájmy strojvůdce“, Prezídium FSČR se rozhodlo zřídit dvě e-mailové schránky, které budou sloužit k rychlejšímu informačnímu toku od Vás, a sice ve věcech, které nám neustále vytvářejí onu tak často zmiňovanou „NEPOHODU V PRÁCI“.

První schránka s názvem opravylokomotiv@fscr.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny slouží k nahlášení opakovaně neprovedené opravy na hnacím vozidle, která podle Vás má i vliv na celkový průběh směny či dokonce na bezpečnost provozu. Může se jednat i o ofocenou stránku „Knihy oprav“, respektive o doslovné znění požadované opravy a i o případné odpovědi dílny. Pošta bude pravidelně, patrně jednou za měsíc, předávána Odboru kolejových vozidel GŘ ČD a Odboru údržby a oprav kolejových vozidel GŘ ČD Cargo. Z naší strany bude vyžadována náprava stavu. O výsledku Vás budeme informovat.

Druhá e-mailová schránka má název nerealneturnusy@fscr.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny a měla by nás upozornit na špatnou anebo nereálnou sestavu jednotlivých směn či turnusů (čerpání PDOJ, obratové časy a podobně). Zde chceme pouze upozornit na skutečnost, že nahlášená závada bude následně konzultována s příslušným turnusovým důvěrníkem či zpracovatelem turnusu. Pokud bude konstatována nemožnost nápravy na tomto stupni řízení, bude o pomoc opět požádán příslušný odbor GŘ ČD a GŘ ČD Cargo.

Zřízení těchto dvou adres je reakcí na neustálé, ve většině případů ale bohužel ne zcela konkrétní stížnosti zde uvedeného charakteru předkládané členy FSČR, samozřejmě především se snahou o zlepšení výše popsaných skutečností. Provoz těchto dvou schránek bude zkušební, a to po dobu šesti měsíců. Případná následná další funkčnost těchto dvou schránek bude vyhodnocena Prezídiem FSČR.

 

Závěrečná poznámka: Výše uvedené adresy jsou aktivní již od 29. dubna tohoto roku.!

 

Jaroslav Vincour,v.r.

viceprezident FSČR

 

V Praze dne 23.4.2013