Archiv

 
 

Základní organizace

 

Federace strojvůdců ČR DKV Praha

 

a

 

Závodní výbor OSŽ Praha

 

 

Vás srdečně zvou

 

Dne 25.5. 2014 VE 14 : 30 HODIN do PJ Vršovice

 

na obnovenou historickou tradiční akci :

 

"Poslední točení"

 

kolegů strojvůdců ČD a ČD Cargo,

 

kteří odcházejí do zaslouženého odpočinku

 

Program :

Uvítání

Poděkování ze strany zástupců zaměstnavatelů a odborů

Poslední točení

Předání upomínkových předmětů

Doprava motorovým vozem na ONJ

Pohoštění ve společenské místnosti DKV Praha-ONJ

 

————————————————————————————————————————

Během celého aktu v PJ Vršovice bude připraveno malé pohoštění

při poslechu reprodukované hudby

————————————————————————————————————————

 

ZO FS Praha a ZV OSŽ Praha

 
 

vloženo 24. ledna 2015

 

Vážený pane Bakaláři,

přečetl jsem si Váš dopis S-32/2015-O10 ze dne 15.1.2015 a překvapilo mne, že personální ředitel čte nástěnky strojvůdců na šatnách.

Co mne ale velmi rozlítilo, je fakt, že jste opomněl přiložit popisovaný dopis, na který Vám prezident Federace strojvůdců ČR Jindřih Hlas odpovídal.

Shodou okolností je Váš dopis spolu s odpovědí prezidenta FS ČR vyvěšen na naší nástěnce vedle oficiálního dopisu od JUDr M.Kováře, který se věnuje problematice pracovních smluv.

Zrovna v době kdy se předkládají nové pracovní smlouvy.

Máme to chápat jako náhodu? Omyl? Či záměr? Nebo dokonce zastrašování zaměstnanců??! Doufám, že je to jen omyl.

Dosud jsem Vás měl za solidního chlapa. Doufám, že se k tomu jako chlap postavíte a celou, velmi nepříjemnou věc uvedete velmi rychle na pravou míru.

Nejlépe vydáním nového dopisu s kopií popisovaného dopisu a vhodná by též byla omluva prezidentu Federace strojvůdců v časopise Zájmy strojvůdce.

Zatím ještě s úctou

Miloš Brunner

předseda

ZO Federace strojvůdců ČR

Cargo Praha

725543508

 
vloženo 19. ledna 2015

ZO Federace strojvůdců ČR

Cargo Praha

Českomoravská 316

Praha 9

 

Ředitel PJ Praha

Českomoravská 316

Praha 9

 

Věc: Předkládání nových pracovních smluv

Vážený pane řediteli,

způsob, jakým jsou nové pracovní smlouvy předkládány a nemožnost si pracovní smlouvu v klidu prostudovat, případně ji předložit k posouzení třetí osobě, nás velmi znepokojuje.

Takový postup v nás vyvolává dojem, že zaměstnavatel předkládá pro zaměstnance nevýhodné smlouvy a domníváme se, že je proti pravidlům otevřeného jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Naše doporučení členům Federace strojvůdců je smlouvy za stávajících podmínek nepodepisovat.

Požadujeme, aby způsob předkládání nových pracovních smluv byl změněn a zaměstnanec dostal možnost si novou pracovní smlouvu odnést a poradit se s třetí osobou.

 

Za výbor

ZO Federace strojvůdců ČR

Cargo Praha

Miloš Brunner

 

Na vědomí:

Prezidium Federace strojvůdců ČR

Personální ředitel ČD Cargo

 

Vážení členové ZO FS ČR DKV Praha,

  v Cargu se snaží vnucovat k podpisu nové pracovní smlouvy, které mohou být pro zaměstnance velmi nevýhodné !!! (viz předešlý dokument M. Brunnera)

Věnujte proto velkou pozornost dokumentům, které Vám zaměstnavatel předkládá k podpisu, případně si vyžádejte čas k možnosti posouzení další osobou (právníkem a pod.), protože po Vašem podepsání dokumentu s tím nelze většinou již nic dělat !!!

předseda

ZO FS ČR DKV Praha

Roman Kraus

 

 

                                   Předseda a výbor

                                 Základní organizace

                    Federace strojvůdců ČR DKV Praha

zve tímto členy koaličních

ZO FS DKV Praha, Praha TGM, Praha Vršovice, Praha ONJ a Cargo Praha

na

 

Členskou schůzi

 

spojenou se setkáním s důchodci.

 

Členská schůze se koná 26. listopadu 2014

v sále žst Praha Smíchov.

 

Začátek schůze byl stanoven na 14.30 hodin s níže uvedeným programem.

 

 1. Informace výboru pražských koaličních ZO FS

 2. Řešení, náměty, dotazy a problémy členů k činnosti ZO FS

 3. Uvítání a diskuse s pozvanými hosty z P – FS ČR

 4. Řešení, náměty, dotazy a problémy členů k činnosti celé FS ČR

 5. Uvítání a diskuse s pozvanými hosty z DKV Praha a Cargo – PJ Praha.

(k výše uvedeným bodům bude probíhat i diskuse)

6. V 17 hodin Setkání s důchodci

7. Volná zábava

Občerstvení zajištěno !!!

                                                                

                                                                          Za výbor ZO FS ČR DKV Praha

předseda

Roman Kraus

 


Vzhledem k dotazům na rozdělení a využítí členských příspěvků jsem připravil níže uvedený graf. Z tohoto grafu si lehce každý může spočítat kolik na kterou položku přispívá.

Roman Kraus       

 

7. srpna 2014

Vážení členové ZO,

 

 1. července 2014 jsem diskutoval na základě našeho sjednaného pojištění právní ochrany

  u firmy D.A.S. s právníkem Mgr. Otakarem Janebou na téma cestovní náhrady,

  místo výkonu práce a co je to Praha. Zda se jedná o obec nebo sdružení obcí (Praha 1,

  Praha 2, Praha 3 atd.)

————————————————————————————————————————

vyjádření Mgr. O. Janeby :

k Vašemu dotazu ve věci cestovních náhrad Vám sděluji následující skutečnosti.

Je-li ve Vaší pracovní smlouvě uvedeno jako místo výkonu práce město Praha, rozumí se pravidelným pracovištěm pro účely cestovních náhrad město Praha. Právě pojem pravidelné pracoviště je klíčový pro posouzení případných nároků na cestovné náhrady. Dle § 156 a násl. zákoníku práce vzniká zaměstnanci nárok na cestovné náhrady jen v případě pracovní cesty nebo cesty mimo pravidelné pracoviště. Z tohoto důvodu by pro Vás bylo nejvýhodnější, kdybyste se se zaměstnavatelem dohodl na změně pracovní smlouvy, ve které byste si sjednali pravidelné pracoviště konkrétně (přesnou adresou) a cestování po Praze by Vám zaměstnavatel proplácel. Otázkou ovšem je, zda by na takovou dohodu zaměstnavatel přistoupil.

Pojem pravidelného pracoviště je používán výhradně pro účely poskytování cestovních náhrad, zaměstnavatel má možnosti, nikoliv však povinnost, je se zaměstnanec sjednat. Jedná se o konkrétní dohodu zaměstnance a zaměstnavatele, která nemůže být nahrazena ani ujednáním v kolektivní smlouvě, ani stanovením ve vnitřním předpisu nebo jiným jednostranně učiněným opatřením zaměstnavatele. Pravidelné pracoviště musí být sjednáno
výhradně v pracovní smlouvě, což je splnění i v případě její změny. Zaměstnavatel ani zaměstnanec nemají povinnost pravidelné pracoviště v pracovní smlouvě sjednávat a proto § 34a upravuje postup pro případ jeho nesjednání. Dle ustanovení § 34a zákoníku práce platí, že není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, platí, že pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce. Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec. Místo výkonu práce může být určeno velmi úzce, stejně jako může být určeno velmi široce. Zákoník práce sám neurčuje, jakým způsobem má být místo výkonu práce vymezeno a nechává to na smluvním ujednání stran pracovního poměru. Jako místo výkonu práce tak může být sjednáno konkrétní pracoviště, sídlo zaměstnavatele, obec, kraj, území ČR apod Místo výkonu práce by mělo odpovídat potřebě zaměstnavatele a být přiměřené povaze práce. V rámci sjednaného místa výkonu práce či míst výkonu práce je zaměstnavatel oprávněn práci zaměstnanci přidělovat. Mimo sjednané místo výkonu práce je zaměstnanec povinen konat práci jen v případě pracovní cesty. Pokud nebudete mít v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce úžeji než Praha, znamená to, že nárok na cestovné náhrady za cestování po Praze Vám nevzniká. Zároveň je Praha – jako obec identifikována i v příslušném katastru nemovitostí a jednotlivé části Prahy jsou v katastru nemovitostí uvedeny jako části obce. Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady, se rozumí výdaje, které vzniknou zaměstnanci nejen při pracovní cestě, ale i cestě mimo pravidelné pracoviště, mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, přeložení, dočasném přidělení, přijetí do zaměstnání v pracovním poměru a k výkonu práce v zahraničí. Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí předem písemně zaměstnavatel; přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance. Jestliže jsou vzhledem k okolnostem práva zaměstnance na cestovní náhrady a jejich výši nezpochybnitelné, předchozí písemná forma určení podmínek se nevyžaduje, netrvá-li na ní zaměstnanec. V případě Hlavního města Praha se tak zákonná úprava jeví pro zaměstnance jako méně příznivá.

—————————————————————————————————————–

R. Kraus :

Pokud jsem to tedy správně pochopil tak platí, že je na každém zaměstnanci, aby si ohlídal co zaměstnavatel do pracovní smlouvy nebo její změny uvádí a v případě nesouhlasu tuto pracovní smlouvu, případně její změnu nepodepsat a požadovat opravu příslušného znění. V našem případě místa výkonu práce. Čili na místo PRAHA budeme požadovat příslušné pracoviště, případně sídlo DKV Praha s adresou. Např. DKV Praha – PJ Praha Vršovice nebo DKV Praha Chodovská 1476 / 3b Praha 4. Pokud pak místem pro cestovní náhrady bude zaměstnavatelem uvedena PRAHA jako obec, není nutno toto zaměstnavateli podepisovat a můžeme požadovat opravu na bližší specifikaci pracoviště, např. DKV Praha – PJ Praha Vršovice. V případě, že zaměstnavatel nebude ochoten opravu místa pro cestovní náhrady změnit, není třeba toto sjednávat a cestovní náhrady se počítají dle místa výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě, případně její změně.

—————————————————————————————————————–

Mgr. O. Janeba :

Potvrzuji Vám Váš výklad, s tím ale, jak jsem již upozorňoval, jedná se o možnost,

nikoliv povinnost zaměstnavatele.

Jedná se o konkrétní dohodu zaměstnance a zaměstnavatele, jejíchž změna není právně vynutitelná a ve věci by tak mělo dojít k vyvolání jednání mezi Vaší organizací, příp. dalšími organizacemi a zaměstnavatelem. Nedovedu si dost dobře představit, že toto budou dohadovat se zaměstnavatelem přímo jednotlivý zaměstnanci.

—————————————————————————————————————–

s právníkem Mgr. Otakarem Janebou diskutoval R. Kraus.

 


9. června 2014

Vážení kolegové,

na základě stížností na neutěšený stav funkčnosti klimatizací jednotek 814 jsem 7. června 2014 jednal s vedoucím oprav PJ Libeň Ing. J. Konopíkem, který mi přislíbil URYCHLENÉ  řešení situace a následně i rychlé a důsledné provedení oprav klimatizací. Též jsem ho požádal, aby při současném stavu nefukčních klimatizací strojvedoucí dostávali balenou vodu, s čímž souhlasil.

V této souvislosti jsem ihned též požádal přednostu PJ Vršovice J. Střelku, kterého jsem o celé věci informoval, aby zajistil možnost odběru balené vody nejen v PJ Vršovice, ale i v PJ Libeň pro strojvedoucí, kteří tam na směny nastupují.

Takže v současnosti by měla být i v Libni k dispozici balená voda. Klimatizaci stanovišť jednotek 814 to sice nenahradí, ale alespoň něco do doby než se klimatizace opraví a plně zfunkční.

předseda

ZO FS ČR DKV Praha

Roman Kraus

 


Praha 29. června 2014

Na základě červnového jednání výboru ZO FS ČR DKV Praha byl poslán prezidentovi FS ČR následující dopis

 

Vážený pane prezidente,

z jednání posledního výboru ZO FS ČR DKV Praha konaného 23. června 2014 vyplynuly níže uvedené požadavky do PKS 2015, na kterých se shodli přítomní členové výboru.

Řádné a spravedlivé ohodnocení práce strovedoucího.

Již několik let je postupně strojvedoucímu přidávána práce, kterou konali zaměstnanci v jiných profesích. Jako příklad uvádím prakticky plošné zrušení posunovačů ve stanicích (tedy až vzácné vyjímky). Dále převedení odpovědnosti prakticky vždy a za vše. Příkladem jsou různá ustanovení v současnosti platných předpisů D1, D2 a D3, včetně různých nařízení vydaných O-12 GŘ. Jako příklad mohu uvést nařízení poslední – a to je povinnost dávání výzvy k pohotovosti, čímž opět je přededena odpovědnost a povinnost z členů obsluhy vlaku na strojvedoucího. Zkrátka lze konstatovat, že ČD a.s. ušetřili značné mzdové prostředky (za posunovače a vozmistry) a jejich práce přešla na strojvedoucího aniž by tuto profesi někdo odměnil alespoň částečně z ušetřených mzdových prostředků. Dále lze konstatovat, že navýšení odpovědnosti, kterou dříve měly jiné profese (obsluha vlaku, výpravčí apod.) se též obešla bez patřičného ohodnocení. Tak nějak potichu, postupně a plynule je strojvedoucí odpovědný prakticky za vše. Členové obsluhy vlaku si oddychli, že se zbavili spoustu věcí a částky na výplatní pásce se přitom nezměnili. Bohužel se nezměnili ani u strojvedoucích. Nyní použiji Vaše rčení, které je více než výstižné – Pokud dokážeme strojvedoucího příkladně potrestat za nedodržení čehosi, tak je nutné umět ho také příkladně odměnit za bezproblémový výkon práce !!!

S tímto odstavcem souvisí i zrušení rozdílu v tarifních třídách na traťových výkonech (tř. 10 a 11), který vyvolal mezi DKV, PJ i jednotlivými strojvedoucími, značnou řevnivost, nesnášenlivost a nebojím se říci i jistý druh korupce a to jenom proto, aby DKV, PJ i jistým strojvedoucím byly přidělovány výkony hodnocené v 11 tar. třídě. Traťový strojvedoucí by měl podle našeho názoru mít odpovídající jednotný základní plat a k tomu příplatky. Jedná se např. o jazykové znalosti pro provoz v zahraničí, zkoušky z předpisů zahraničních železnic, za provoz na tratích dle D3, za provoz na tratích z komerčním odbavením apod. Dodnes málokdo z nás chápe v čem je strojvedoucí na Pendolínu (dnes i RailJetech) nebo vezoucí vlak SC, EC, IC a NC rychlostí 160 Km/h na koridoru, když má postavenu „zelenou ulici“ trať je moderně zabezpečená a návěsti se zobrazují na opakovači a navíc před jízdou dostane denní tisk, kávu a bagetu vyjímečnější než strojvedoucí na nějaké lokálce jedoucí rychlostí 50 Km/h, kde musí předpokládat, že na každém přejezdu může „sebrat“ silniční vozidlo, na podzim se „klouže“ a má velké starosti někam vyjet a nebo zastavit na určeném místě mizerně nebo vůbec ne osvětlené zastávce, v mlze „hledá“ návěsti, které i za normální viditelnosti jsou buď zarostlé a nebo jinak skryté, na poslední chvíli zahlédne „mžourající návěst návěstidla, které z dálky prakticky není vidět, místo novin, kávy a bagety musí hnací vozidlo odvěsit a po objetí opět svěsit, umýt si čelní okna od much a pak za jízdy rycle zhltout kus chleba z domova a vysrknout kávu, kterou si uvařil jen díky tomu, že si vodu postavil ještě před příjezdem do vratné stanice. O tratích D3 a o komerčním odbavování se radši ani zmiňovat nebudu.

Závěrem k tomuto bodu bych rád konstatoval, že již nadešel čas provést přehodnocení finančního ohodnocení profesí a to včetně úřednických u ČD a.s. V případě, že nebude vůle strojvedoucí patřičně finančně ohodnotit (tím není myšleno o pár stovek navýšený základní plat, tak jako doposud), tak žádáme o převedení povinností a odpovědností zpět na jiné profese.

Dále bych se rád zmínil i o strojmistrech a vedoucích strojmistrech, kteří (tedy alespoň u nás) jsou další profesí u ČD a.s., která je značně vytížená a zároveň finančně velmi podhocená. Strojmistr dnes provádí dokonce i hodnocení provozních záznamů strojvedoucích a to z důvodu, aby se ušetřili zaměstnanci, kteří jsou zbyteční !!! Ovšem technické vybavení tomu neodpovídá. Počítače jsou pomalé a zastaralé, tiskárny jsou prakticky jen pro domácí použití nikoliv pro nepřetržitý provoz, programy nestabilní (leckdy práce za polovinu směny zmizí bez náhrady a pak je nutno začít znovu – což je na „prášky“) a technická podpora odstarňující různé softwarové problémy minimální a nespolehlivá. Strojedoucí s 11 tar. třídou se pak může strojmistrům, kteří mají též 11 třídu smát.

Žádáme proto stejně jako u strojvedoucích přehodnocení finančního ohodnocení a návrh na patřičný nárůst mzdy.

Vážený pane prezidente, osobně si myslím, že již skutečně nadešel čas zaměstnavateli „bouchnout“ do stolu a i přes skutečnost, že v dozorčí radě sedí členové OSŽ požadovat spravedlivé rozdělení mzdových prostředků vzhledem k pracovní vytíženosti a odpovědnosti jednotlivých profesí. Též by bylo vhodné začít hledat úspory u vyšších úředníků na základě nezávislého personálního auditu a konečně ukázat na úřednické funkce i osoby ve vyšším úřednickém aparátu, keré není nutno zaměstnávat a zrušením jejich funkcí se ušetří značné finanční prostředky. U profesí v provozu již opravdu nelze nic ušetřit, aniž by to nenarušilo bezpečnost provozu a nebo nepopíralo běžné lidské potřeby jako například se v klidu a slušně najíst, mít nějaký ten odpočinek, mít nějaké slušné volno (úředníci mají každou sobotu a neděli a my…), abychom mohli být s rodinou apod. Též si myslím, že díky současnému finančnímu hodnocení musí někteří chodit pracovat ještě někam jinam, aby uživili rodinu z důvodu např. mateřské dovolené manželky, hypotéce na bydlení apod., pak chodí do zaměstnání neopočatí, čímž narůstá riziko nehodových událostí, projetí návěstidel apod. Pokud by finanční ohodnocení bylo adekvátní, tak většina (píšu většina, protože jsou mezi námi i „hamouni a lakomci“, kteří budou mít stále málo) by si nemusela někde přivydělávat a ti kteří musí stále hamounit (věřím, že se jedná o menšinu) by si postupně dříve, či později „naběhli“ sami.

 

No, asi jsem se již „vykecal“, ale vše co jsem na základě svého zjištění i zjištění a požadavků ostatních členů výboru a řadových členů naší ZO napsal myslím skutečně vážně a troufám si říci, že s tímto souvisí i bytí a nebytí celé FS ČR. Opravdu věřte mi, že členové potřebují vidět nějakou činnost a ne pouze poslouchat sliby, či nějaké řeči a už vůbec ne, že by měli být rozumní a soucítit s ČD. Vždyť ČD s námi také nesoucítí a jediné co by rády, abychom dělali, to co nám řeknou, nic nechtěli a byli zticha !!! Mě osobně také přestává bavit vše omlouvat a lidi chlácholit, protože vidím, že je to kontraproduktivní a nechci být hromosvodem nadávek za laksnost a nevšímavost někoho jiného. Všimněte si také, že v současnosti moc nových členů FS nemá. Mladí strojvůdci totiž nevidí smysl vstupovat do FS, protože pokud si přečtou PKS a trochu poslouchají ostatní starší strojvůdce, tak prakticky nemají potřebu se odborově sdružovat. Osobně se snažím přesvědčit mladé ke vstupu do FS, ale sebektritcky přiznávám, že moc oslňujících argumentů proč vstoupit do FS nemám. Možná, že svou funkci předsedy ZO vykonávám špatně, ale dělám to již 20 let, snažím se operativně přizpůsobit současným okolnostem, ovšem oproti minulým letům s minimální účinností, tak nevím. Obávám se doby, kdy starší strojvůdci opustí aktivní službu a naše nejen ZO, ale i celá FS bude organizací penzistů – hrozná představa !!!

Za řešení výše uvedeného předem velmi děkuje

Roman Kraus

předseda

ZO FS ČR DKV Praha

 


Ahojte,

byl jsem požádán o názor v souvislosti s plánovaným nákupem e-čteček, tudíž zkusím subjektivně posoudit užitné vlastnosti tabletu a čtečky. Předesílám, že nemám žádný patent na rozum. Nejprve krátké shrnutí – klady jsou plusové, zápory mínusové.

e-čtečka:
+ neunavuje oči,
+ pro svůj provoz potřebuje opravdu málo elektrické energie,
+ nízká pořizovací cena,
– pomalé překreslování dat na displeji,
– v základním provedení černobílé provedení,
– v základním provedení nepodsvícený displej *),
– v základním provedení neumožňuje změnu velikosti písma,
– (určení pouze pro zobrazování textu).

Tablet:
+ (všechny výše uvedené "mínusy" e-čteček se u tabletu neuplatňují),
+ libovolná konfigurovatelnost programového vybavení,
+ datové připojení (Wifi, GSM),
– vyšší pořizovací cena,
– nutnost zdroje vnějšího napájení (přítomnost 230 V není však absolutní; vybrané modely lze nabíjet přes USB, přičemž obyčejný TRACO DC/DC konvertor za 300 Kč umí stabilizovat 18-72 V na 5 V s dostatečným výkonem pro napájení tabletu).

*) Rád bych zde podotknul, že na nových vozidlech máme více displejů, na kterých je mj. rychloměr, trakční veličiny apod. Tudíž argument, že tablet za tmy "svítí" je lichý. Svítí stejně tak, jako ostatní např. 2 + 1 displeje na lok. ř. 380. Mimochodem – EUDD (jednotné stanoviště strojvedoucího) vždy obsahuje displeje.

Pochopitelně při výčtu předchozích vlastností vždy záleží na typu a konfiguraci zařízení, tzn. nejedná se o "absolutní" pohled. Význam tabletu lze však spatřit v dalších oblastech, zejména v elektronickém přístupu ke:
+ služební korespondenci (e-mailu),
+ vyhláškám,
+ rozpisu směn,
+ Knize oprav,

+ portálu a dalším službám DKV, ČD i SŽDC.

V této souvislosti je však nutné zadat vývoj datové základny a interaktivního uživatelského prostředí, které v důsledku nebude vyžadovat uživatelskou znalost práce na PC (viz obranné mechanismy typu "nemám počítač", "neumím s počítačem", aj.). Pak je mj. možné plně využít přínos e-mailové korespondence ve služebních věcech či postupně odbourávat papírové formy zpravování (zde ekonomická návratnost).  

Dále spatřuji větší přínos tabletu při uvažování problematiky aktualizace dat (obecně TTP, SJŘ, aj.). Zatímco e-čtečka vyžaduje vypracovaní metodiky postupů aktualizací (při uvažování četnosti, přípravy dat, kondice počítače v nástupních místech strojvůdců, uživatelské dovednosti aj.) a dále nutnost fyzického propojení s počítačem pomocí datového kabelu, naopak bezdrátové datové připojení tabletu umožňuje on-line aktualizace v reálném čase (bez účasti uživatele).
 

Poznámka pod čarou – protože předpokládám, že limitem jsou peníze, bude nutné v souvislosti s takovou investicí vyjádřit/uvažovat ekonomickou návratnost. Kriticky je nutno uvážit cenu tabletu, případného datového připojení a technického zázemí. Zároveň není tablet jako tablet, na některé "čínské" se zkrátka nedá dívat. Ani já nejsem schopen vybrat konkrétní typ, protože nemám přehled, nicméně jsem schopen vidět pod prsty programátorům a tudíž i reálným možnostem, co jde a co nejde naprogramovat (na základě zkušeností s programováním datových přenosů).

 

Upřímně – pokud okolo této záležitosti bude probíhat diskuze ryze konfrontační (konfliktní, bojovná) a nikoliv konstruktivní, resp. tvůrčí, nemohu se jí účastnit. Nápady by byly, nikoliv však chuť zabřednout do dalších negativismů, kterých mám kolem sebe až až.

 

Ahoj, Mirek Svoboda


Stručná základní informace ze setkání se zástupci AŽD ze dne 26..š 2014

 

Na setkání se zúčastnli čtyři zástupci fy AŽD,p.Zamrazil za obchodní oddělení,p.Diviš za vývojové a a dva konkrétně zainteresovaní vývojoví pracovníci.Z naší strany se zúčastnil kolega Vebr,já,p.Vondrovic za Plzeň(kde mají dislokovány tři HV řady 362 s LS -06) a kolega z Přerova,který má zkušenosti s provozem prototypu LS-06 na HV 150 222.Role moderátora se zhostil p.Zahula.V prvním sledu byli osloveni zástupci firmy AŽD,aby prezentovali jejich postup od našeho posledního společného jednání a jakým způsobem naložili s našimi připomínkami z minula.

Poskytli tyto informace:

1)Zkušební provoz prototypu zařízení na HV 150 222 bude po ukončení ověřovacího zkušebního provozu uzavřen demontáží zařízení.

2)Upravené ,softwarově vylepšené verze na třech HV ř.362 DKV Plzeň zůstanou,o umístění na HV řady 363 u dopravce ČD Cargo se opětně bude jednat během dubna s p.Štěpánkem,původně uvažovaná instalace na 363 005 se nerealizuje.

3)Zkušební provoz začal oficiálně v listopadu,reálně během prosince až února,ukončení se předpokládá v červnu,červenci.

AŽD pro schvalovací režim musí deklarovat nezasahování do softwaru po dobu tří měsíců,nicméně všechny připomínky z praktického provozu na vozidlech i od strojvůdců budou po schválení reflektovány a pokud budou legislativně průchodné,nebudou konstrukčně neřešitelné-budou zapracovány.

4)Kontrolní den v Plzni v lednu –strojvůdci inicializovali větší benevolenci LS-06 vůči propadům kodu,zejména na zhlavích stanic,čímž se snížila frekvence obsluhování potvrzovacího tlačítka na únosnou míru při zachování bezpečnosti.

5)Svítivost LED diod není možné regulovat,je již na dolní hranici(u modré sníženo),bude možné naklopením zařízení a desingovým zlepšením ,které mají v další fázi v úmyslu pracovníci AŽD.

6)Zvuková signalizace regulovatelná 18 až 80 dcb,signalizace potvrzovacího tlačítka nepříjemná,v návrhu od nás vzrůstající intenzita nebo jiného zvukové melodičnosti

7)Při neoprávněném obsloužení tlačítka zabezpečovače nařizuje legislativa zvukové upozornění.Při vzniku oprávněnosti do 2 sec je to původní neoprávněné obsloužení vztaženo na toto,není opětná signalizace.

Po těchto informacích se dostalo sluchu jednotlivým připomínkám,které se týkali zejména Návodu na použití ,ovládací skřínky,definice provozních stavů a průběhu schvalovacího procesu.

Z připomínek vyplynula nutnost vypracovat nový Návod na použití se zapracovanými změnami.jež se týkají např.startu zařízení,stavu zařízení při ZBHV a stylistických úprav,které některé pojmy vysvětlují šířeji a podrobněji i s uvedením technologických prodlev a časů.

 

Při diskuzi jsme se několikrát dostali k závěru,že legislativní úprava norem(např.start více zabezpečeného stavu zařízení během jízdy nebo jeho opětné nastartování po zaúčinkování)a systematický tlak na hodnotitele z VÚŽ,aby některá stanoviska sladil s hodnotitelem zabezpečovače Mirel je nutný.

Podrobný zápis s přílohou připomínek jednotlivých přispěvatelů bude dodán po jeho vypracování.

 

Vypracoval Pavel Batelka


Níže uvedení členové nechť si vyzvednou průkazy členství ve

Federaci strojvůdců ČR.

Hanzlík Tomáš                    Jidovu Lukáš                    Kapsa František                  Klindera Ladislav

Kocián Tomáš                     Labský Lukáš                   Mareš Jakub                       Procházka Michal  

Prudič Jan                           Sejrek Radim                   Soukup Jakub                     Šedivý Matěj

Zdychynec Jan,Bc.

Průkazy jsou k vyzvednutí v hlavní kanceláři ZO FS ČR DKV Praha

 


Poděkování


27. února 2014

Vážení kolegové!

v níže uvedené tabulce jsou jmenováni strojvedoucí, kteří ještě nepožádali přes personální oddělení o licenci a jsou vedeni jako strojvedoucí bez licence. K prokázání oprávnění řídit drážní vozidlo předkládají řidičský průkaz na drážní vozidlo. Drážní úřad vydal Metodický pokyn pro získání licence strojvedoucího k řízení drážního vozidla. Tento metodický pokyn je určen pro držitele starých typů průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla, na kterých není fotografie a podpis držitele.

Níže uvedení strojvedoucí v seznamu, by si měli vyměnit starý typ průkazu způsobilosti k řízení DV za nový průkaz nebo si sami požádat DÚ o vydání licence.
Požádat o výměnu starého oprávnění lze pouze do 31.3.2014.

Je tedy bezpodmínečně nutné, aby se uvedení strojvedoucí v tabulce ozvali personálnímu strojmistrovi a dali zmíněnou okolnost dopořádku !!!


27. února 2014

Z důvodu nejednotného postupu při hodnocení směn školitele postupujte takto:

Příplatek za zaškolování náleží zaměstnancům dle přílohy č.2 PKS ČD na rok 2014

článek 11 str. 53 a metodického pokynu k PKS na str. 111

Strojvedoucímu, který zaškoluje dalšího strojvedoucího ( KZAM 83112 – zácvik na trakci )

náleží  6% mzdového tarifu.

Strojvedoucímu, který zaškoluje strojvedoucího v přípravě ( KZAM 83118 – kandidát )

náleží 20% mzdového tarifu.

Martin Houdek


16.1.2014

Vážení, návrh nových stanov…..můj hrubý návrh….a k tomu příslušné dokumenty

 

Stanovy odborové organizace Federace strojvůdců České republiky

 

 

Na základě zákona č. 83/90 Sb.

o sdružování občanů ve znění zákona

č. 300/90 Sb. a v souladu s platnými zákony České republiky v platném znění

jsou vydány tyto Stanovy odborové organizace

Federace strojvůdců ČR (dále jen FS ČR).

 

– I –

Poslání, postavení a cíle Federace strojvůdců ČR

 

FS ČR je právnickou osobou se sídlem v ČR, působící v organizacích,

které provozují drážní dopravu.

Při prosazování svých zájmů může spolupracovat s dalšími organizacemi, případně s jednotlivými sekcemi těchto organizací,

pokud nevyvíjejí činnost v rozporu s jejím posláním a cíli.

 

 

Federace strojvůdců je dobrovolnou odborovou organizací nezávislou na politických stranách, státních orgánech, hospodářských organizacích a společenských hnutích, občanských sdruženích, jakož i na ostatních odborových organizacích. Navazuje na tradici odborové organizace „ Spolek strojvůdců v Čechách “ založené v roce 1896 a „Federaci lokomotivních čet “ založenou v roce 1968, za jejichž nástupkyní se Federace strojvůdců ČR považuje.

 

Cílem FS ČR je zejména :

 1. hájit pracovní, ekonomické a sociální zájmy svých členů
 2. prosazovat zvýšenou ochranu života a zdraví svých členů
 3. plnění programu organizace

—————————————————————————————————————–

 

– II –

Struktura organizace

 

 1. Prezídium ( P – FS )
 1. Je výkonný orgán složený z pěti uvolněných zástupců
 2. Statutárním zástupcem je prezident
vVolba prezidenta a členů prezídia je řešena Volebním řádem FS

 

 1. Rada předsedů oblastí (RPO)
vJe tvořena zástupci jednotlivých oblastí
vJe vrcholovým orgánem reprezentujícím dané oblasti

Zástupce oblasti má velikost hlasu danou počtem členů daných ZO, jenž zastupuje

 1. Oblast
vJe tvořena zpravidla pěti základními organizacemi FS (výjimky povoluje RPO)
 1. Z těchto ZO se dle volebního řádu FS volí zástupce oblasti
 1. Základní organizace ( ZO )
 1. Je samostatnou právnickou osobou v oblasti nabývání a hospodaření s majetkem a finančními prostředky.
 1. Působí ve výkonných jednotkách, střediscích, případně jiných organizačních složkách zaměstnavatelů
 1. Nejvyšším orgánem je členská schůze
 1. Výkonným orgánem je výbor, který je tvořen nejméně předsedou a dvěma členy výboru z příslušné ZO.                                                                                        
 1. Statutárním zástupcem je předseda.
 1. Volba předsedy a členů výboru je řešena Volebním řádem FS.

—————————————————————————————————————–

 

 

 

– III –

Kontrolní činnost

 

 1. Ústřední revizní komise ( ÚRK )

vČinnost a počet členů určuje Organizační řád, popř. Směrnice o hospodaření.

 1. Volba předsedy a členů ÚRK je řešena Volebním řádem FS.

 

 1. Revizní orgány ZO ( RK ZO )
 1. Činnost určuje Organizační řád, popř. Směrnice o hospodaření
 1. Revizní komisi ZO tvoří minimálně předseda a dva členové příslušné ZO (výjimky povoluje P-FS)
 1. Volba předsedy a členů RK ZO je řešena Volebním řádem FS.

 

—————————————————————————————————————–

 

– IV –

Práva a povinnosti členů

 

 1. Členem s hlasem rozhodovacím se může stát zaměstnanec, který má 

      uzavřený pracovní poměr s provozovatelem drážní dopravy a to

      v těchto profesích :

 1. strojvedoucí
 2. strojmistr
 3. kontrolor vozby
 4. strojvedoucí v přípravě
 5. zaměstnanec jiné profese na základě rozhodnutí členské schůze příslušné ZO.

 

Pokud byli členové z těchto funkcí převedeni do jiné funkce ze zdravotních důvodů nebo organizačních změn, členství se jim zachovává.

 

2)  Vznik a zánik členství :

 1. členství vzniká na základě podané písemné přihlášky a :
 • schválením výborem ZO
 • ve zvláštních případech usnesením členské schůze (např. o toto požádá výbor ZO)

Při odchodu do starobního (i předčasného) nebo plně invalidního důchodu může zůstat člen členem s hlasem poradním.

 

 1. členství zaniká :
 • vystoupením člena z FS
 • při neplacení členských příspěvků déle než tři měsíce po sobě
 • úmrtím člena
 • ukončením pracovního poměru u organizace provozující železniční dopravu
 • vyloučením člena z FS

Vyloučit člena může jen výbor příslušné ZO hlasováním, přičemž k vyloučení je třeba 2/3 většiny všech členů výboru.

 

Ostatní práva a povinnosti členů řeší Organizační řád FS, Volební řád FS, popř. Směrnice o hospodaření FS.

—————————————————————————————————————–

 

 

– V –

Finanční prostředky a hospodaření

 

Finanční prostředky FS ČR získává :

 

 1. Především z členských příspěvků, případně darů nebo jiných zdrojů. Hospodaří s nimi dle schválené Směrnice o hospodaření.
 2. Podnikatelskou činností
 3. Příjmem z kapitálového majetku
 4. Z ostatních příjmů

 

Bližší specifikace je uvedena ve Směrnici o hospodaření FS ČR.

—————————————————————————————————————–

 

– VI –

Společná a závěrečná ustanovení

 

 Tiskovým a informačním orgánem je časopis „Zájmy strojvůdce“, který řídí redakční rada. Činnost redakční rady stanoví Organizační řád. Volbu členů redakční rady upravuje Volební řád FS.

 

Zánik organizace je uskutečněn na základě rozhodnutí členské základny. Vlastní provedení se pak řídí podle platných zákonných norem.

—————————————————————————————————————–

 

– VII –

Samostatné Řády a směrnice, kterými se řídí činnost FS ČR jsou :

 

A.        Organizační řád FS ČR

obsahující:

 1. Struktura FS ČR
 2. Směrnice pro činnost prezídia FS ČR
 3. Směrnice pro činnost ÚRK FS ČR
 4. Směrnice pro činnost právního oddělení FS ČR
 5. Směrnice pro činnost analytického oddělení FS ČR
 6. Směrnice pro činnost hospodářského oddělení P-FS ČR
 7. Směrnice pro činnost oddělení BOZP za FS ČR
 8. Směrnice pro činnost tiskového centra FS ČR
 9. Směrnice pro činnost ZO FS ČR
 10. Směrnice pro činnost RK ZO FS ČR
 11. Jednací směrnice RP DKV
 12. Stávková směrnice FS ČR
 1.        Volební řád FS ČR

 obsahující volbu:

 1. prezidenta FS ČR
 2. zástupce prezidenta FS ČR
 3. členů prezídia FS ČR
 4. členů ÚRK FS ČR
 5. předsedy ÚRK FS ČR
 6. redakční rady tiskového centra FS ČR
 7. zástupců oblastí
 8. výboru a RK ZO
 9. nových členů FS
 10.  odvolání členů FS

 

 1. Směrnice o hospodaření FS ČR

obsahující:

 1. Směrnice o hospodaření s finančním a investičním majetkem organizace
 2. Mzdový řád uvolněných funkcionářů FS ČR
 3. Směrnice o cestovních náhradách pro uvolněné funkcionáře FS ČR
 4. Směrnice o inventarizaci majetku organizace
 5. Směrnice o archivaci ve FS ČR
 6. Směrnice o hospodaření v ZO FS ČR

              

 1. Směrnice o pracovně právních vztazích zaměstnanců FS ČR

obsahující:

 1. Směrnice o počtu zaměstnanců FS ČR, jejich právech a povinnostech
 2. Mzdový řád zaměstnanců FS ČR
 3. Směrnice o cestovních náhradách pro zaměstnance FS ČR

                   Organizační řád FS ČR

 

Organizační řád je souhrn práv a povinností volených funkcionářů a zaměstnanců v pracovním poměru u FS ČR.

 

Obsah :

 

 1.   Struktura FS ČR
 2.   Směrnice pro činnost prezídia a prezidenta
 3.   Směrnice pro činnost ÚRK
 4.   Směrnice pro činnost právního oddělení
 5.   Směrnice pro činnost analytického oddělení
 6.   Směrnice pro činnost hospodářského oddělení
 7.   Směrnice pro činnost oddělení BOZP
 8.   Směrnice pro činnost tiskového centra
 9.   Směrnice pro činnost ZO
 10. Směrnice pro činnost RK ZO
 11. Jednací směrnice RZ DKV
 12. Stávková směrnice

          

 1. Organizační struktura FS ČR

 

 

 

—————————————————————————————————————–

 

 1. Směrnice pro činnost prezídia FS ČR

 

 1. Uvolnění zástupci :

 

2.1.1. Specifikace :

 1. Uvolnění zástupci jsou voleni podle platného Volebního řádu.
 2. Volební období je čtyřleté, přičemž kandidát může být zvolen maximálně dvě volební období za sebou.   
 3. Počet volených uvolněných zástupců je zobrazen v bodě 1) Organizační struktura FS ČR.
 4. Zvolení zástupci tvoří prezídium.
 5. Za svou činnost jsou uvolnění zástupci (členové prezídia) odpovědni prezidentovi a celé prezídium pak všem členům prostřednictvím Rady předsedů oblastí (RPO).
 6. Odvolat člena prezídia či prezidenta může na návrh kteréhokoliv člena FS s rozhodovacím hlasem RPO minimálně nadpoloviční většinou všech předsedů oblastí

—————————————————————————————————————–

 

2.1.2. Práva uvolněných zástupců :

 1. Uvolnění zástupci mají právo se účastnit jednání na úrovni ZO i členských chůzí ZO.
 2. Mají právo být seznámeni s výsledky jednání, kterých se neúčastnili, s výsledky všech revizí provedených na prezídiu.
 3. Navrhovat pro potřeby FS odborné komise i jejich členy a též mohou navrhnout jejich zrušení nebo odvolání jejich členů.
 4. Vypracovávat návrhy změn v Sociálním programu, Stanovách, Jednacím, Volebním i Mzdovém řádě a ty pak předložit RPO k posouzení, případně ke schválení.
 1. Jsou oprávněni podávat návrhy na možné řešení vzniklých situací, případně doporučení vedoucí ke zlepšení funkčnosti, úspory finančních prostředků nebo návrh na zrušení organizace apod.   

—————————————————————————————————————–

 

2.1.3. Povinnosti uvolněných zástupců :

 1. Uvolnění zástupci jsou především povinni vždy jednat tak, aby hájili, prosazovali, podporovali a za žádných okolností svým jednáním nepoškozovali zájmy členů FS ČR a image odborové organizace Federace strojvůdců. Při jednáních nesmí proto nikdy postupovat ve svém osobním zájmu, ale vždy v zájmu všech členů bez rozdílu a v zájmu celé FS ČR
 2. Uvolnění zástupci jsou dále povinni respektovat názory ostatních zástupců i členů FS ČR.
 3. Jsou též povinni předávat veškeré informace ostatním, bez zamlčování, či zkreslování výsledků a skutečností.
 4. Povinni jsou také dodržovat určenou pracovní dobu, plnit úkoly a účastnit se určeného jednání, kterými jsou pověřeni prezidentem FS ČR.
 5. Účast kteréhokoliv uvolněného zástupce na jednání musí být vždy zajištěna a o výsledcích jednání podá zprávu na nejbližším zasedání prezídia a jednotlivým zástupcům oblastí (např. emailem)
 6. Vyjadřují se k návrhům na změnu předpisů, k problémům okolo bezpečnosti, ke mzdové politice, apod. V případě potřeby iniciují úpravy k projednávaným tématům.
 7. Vyjadřují se k návrhům Podnikových kolektivních smluv, popřípadě vypracovávají návrhy těchto smluv.
 8. Organizačně zajišťují jednání Rady předsedů oblastí (RPO).
 9. Prokazatelně seznámí jednotlivé členy RPO s programem a s obsahem projednávaných témat pro následující jednání rady.
 10. Předkládají RPO návrhy na změnu Stanov, Mzdového, Jednacího a Volebního řádu, případně návrh na zánik organizace, též předkládají případné změny Programu.
 11. Předkládají RPO návrh na vyhlášení stávky.
 12. Vytvářejí a poté předkládají RPO ke schválení rozpočet FS na příslušný rok a pravidla čerpání sociálního programu.
 13. Mezi povinnosti uvolněných zástupců (členů prezídia) patří i zajišťování informačního styku se členy RPO i jednotlivými ZO.

—————————————————————————————————————–

 

2.2.Prezident FS ČR :

 

2.2.1. Specifikace

 1. Je statutárním zástupcem Federace strojvůdců ČR, jedná jejím jménem. Stojí v čele prezídia a je vrcholově odpovědný za činnost organizace.

—————————————————————————————————————–

 

2.2.2. Práva a povinnosti prezidenta FS ČR :

 1. Vrcholově odpovídá za hospodaření, činnost organizace a za zaměstnance v pracovním poměru ve FS.
 2. Je volen přímou volbou členskou základnou podle platného Volebního řádu.
 3. Určuje činnost členů prezídia i jejich účast na jednotlivých jednáních na základě schopností a znalostí jednotlivých členů.
 4. Pro dobu nepřítomnosti vykonává pravomoci prezidenta volený zástupce.
 5. Svolává jednání RPO, minimálně jednou za tři měsíce.
 6. Po projednání s ostatními členy prezídia uzavírá a rozvazuje pracovní poměry se zaměstnanci FS.
 7. Uzavírá smlouvy, případně od nich odstupuje.
 8. Má právo odmítnout podepsat jakoukoliv smlouvu, je-li pro členy Federace nevýhodná.
 9. Řídí a kontroluje práci zaměstnanců.
 10. Zabezpečuje a řídí činnost hospodářské správy.
 1. Podává návrhy řešení vzniklých situací, doporučení vedoucí ke zlepšení funkčnosti, úspory finančních prostředků apod.   

————————————————————————————————————-

 

3)Směrnice pro činnost ÚRK

 

 1. Ústřední Revizní Komise

 

3.1.1. Specifikace :

 1. Členové ÚRK jsou voleni podle platného Volebního řádu.
 2. Volební období je čtyřleté, přičemž kandidát může být zvolen maximálně dvě volební období za sebou.
 3. Počet členů ÚRK a jejich volbu určuje Volební řád.
 4. Ze zvolených členů ÚRK je pak volen předseda ÚRK.
 5. Za svou činnost jsou členové ÚRK odpovědni všem členům FS prostřednictvím RPO.
 6. Členům ÚRK je přiznána náhrada mzdy za dobu uvolnění pro výkon funkce.
 7. Odvolat člena ÚRK může na návrh kteréhokoliv člena FS s rozhodovacím hlasem RPO minimálně nadpoloviční většinou všech předsedů oblastí
 8.  

—————————————————————————————————————–

 

3.1.2. Povinnosti členů a předsedy ÚRK :

 1. ÚRK je nejvyšší kontrolní orgán FS ČR.
 2. Skládá se ze tří členů
 3. Kontroluje dodržování Stanov a plnění usnesení RPO.
 4. Kontroluje a reviduje hospodaření s prostředky FS.
 5. Pravidelné revize a kontroly provádí ÚRK podle předem schváleného plánu.
 6. Na základě pochybností o správném nakládání s majetkem FS přednesené členem prezídia nebo delegátem Rady zástupců provede mimořádnou revizi a kontrolu.
 7. Z každé provedené revize nebo kontroly musí ÚRK vyhotovit podrobný zápis, ve kterém budou uvedeny zjištěné nedostatky, návrhy na možné řešení, případně doporučení vedoucí ke zlepšení funkčnosti, úspory finančních prostředků apod.
 8. Výsledek každé revize nebo kontroly předloží ÚRK na nejbližším jednání RPO.
 9. V případech porušování Stanov FS nebo Směrnic o hospodaření je povinna ÚRK pozastavit rozhodnutí do vyřešení případu a vypracovat návrh řešení.
 10. Jakékoliv kontroly nebo revize se musí účastnit minimálně dva členové.

—————————————————————————————————————–

 

3.1.3. Práva členů a předsedy ÚRK :

 1. Mohou se zúčastnit jednání prezídia, RPO a schůzí ZO.
 2. ÚRK je oprávněna zrušit pozastavení rozhodnutí revizní komise ZO.

—————————————————————————————————————–

 

 

4) Směrnice pro činnost právního oddělení FS ČR

 

4.1. právní oddělení

 

4.1.1. Specifikace :

 1. Hlavním úkolem právního oddělení je zajištění bezplatné právní pomoci členům FS ČR. Právní pomoc pak spočívá hlavně v poskytování včasných a kvalitních informací, zastupování členů v pracovněprávních sporech, trestně právních případech souvisejících s mimořádnou událostí při výkonu služby a ve věcech týkajících se nařízení přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti dle zákona č. 266/94 Sb. o drahách v platném znění zaměstnavatelem a poradenství.
 2. K tomuto účelu pracují pro FS ČR odpovědní a znalí odborníci pracovního práva.
 3. Tito odborníci mohou pracovat pro FS ČR ve vztahu zaměstnaneckém nebo externím.
 4. Právní oddělení podle závažnosti případu spolupracuje se smluvní advokátní kanceláří. Jedná se o zastupitelnost členů, případně celé FS ČR před soudy apod.
 5. Právní oddělení v žádném případě neslouží k řešení osobních záležitostí členů FS !!!

—————————————————————————————————————–

 

4.1.2. Povinnosti právního oddělení :

 1. Právní oddělení vydává stanoviska a vysvětlení k předloženým dokumentům týkajících se pracovněprávních vztahů, taktéž k obecně závazným právním předpisům a interním předpisům ČD. Dále pak k návrhům na změnu Stanov FS, případně samostatných příloh, kterými se řídí činnost FS ČR.
 2. Upozorňuje na případné právní důsledky nebo nedostatky uvedené v usnesení RZ nebo na jednání prezídia FS
 3. Sleduje Sbírku zákonů, odbornou literaturu apod., z nichž podává informace týkající se FS ČR nebo členů FS ČR.
 4. Upozorňuje na povinnosti v rámci FS ČR plynoucí ze zákona a v případě nedodržení nebo porušení navrhuje řešení.
 5. Na žádost ÚRK podává vysvětlení a právní výklad k problematice, která je předmětem kontroly, případně revize.

 —————————————————————————————————————-

 

4.1.3. Práva právního oddělení :

 1. Podle závažnosti projednávaných témat se může účastnit jednání prezídia FS, RPO, Kolektivního vyjednávání, členských schůzí ZO apod.
 2. K informování členů FS může použít časopisu Zájmy strojvůdce, kde mu bude Právní servis přednostně otištěn.
 3. Právní oddělení má právo odmítnout právní pomoc v případě, že u žadatele bylo prokazatelně zjištěno požití alkoholických nápojů, drog, případně jiných omamných a toxických látek.
 4. Právní oddělení má přidělenu samostatnou místnost s možností uzavření z důvodu poskytnutí soukromí při řešení případů.
 5. Právní oddělení má právo posoudit, zda se žádost o právní pomoc týká pracovněprávního problému či zda se jedná o osobní záležitost. Taktéž má právo posoudit pořadí důležitosti jednotlivých případů a podle tohoto posouzení případy i řešit.

—————————————————————————————————————–

 

 

 

5) Směrnice pro činnost analytického oddělení

 

5.1. Analytické oddělení

 

5.1.1. Specifikace :

 1. Analytické oddělení patří mezi odborná oddělení zřizovaná pro účely FS ČR.
 2. Hlavním úkolem je provádění analýz, oponentur a zpracovávání kvalifikovaných připomínek a stanovisek k došlým materiálům a dokumentům.
 3. Dále analytické oddělení zpracovává vlastní rozbory, analýzy, expertízy, posudky a materiály týkající se postavení, činnosti a problematiky železniční dopravy v obecné poloze, odborové práce, postavení a činnosti FS ČR.
 4. Z výše popsaných důvodů musí být v analytickém oddělení odborník s příslušným vzděláním a kvalifikací.

—————————————————————————————————————–

 

5.1.2. Povinnosti analytického oddělení :

 1. Provádí svou odbornou činnost podle pokynů prezidenta.
 2. Podle pokynů prezidenta se též účastní jednání a zasedání spolu s ostatními členy prezídia FS, kde pořizuje nezávislý zápis a rozbor jednání.
 3. Spolupracuje se členy prezídia, členy RPO, ÚRK, ostatními zaměstnanci FS ČR, právním oddělením, hospodářskou správou, oddělením bezpečnosti práce a tiskovým centrem.
 4. Sleduje v rámci své odbornosti příchozí materiály a odbornou literaturu a zpracovává z nich analýzy pro prezídium a RPO.
 5. Na požádání k těmto materiálům podává podrobnější vysvětlení, stanoviska, kvalifikované připomínky a provádí jejich oponenturu.
 6. Na vyžádání zpracovává vlastní koncepční materiály, stati a články.
 7. Po odborné stránce spolupracuje při přípravě změn ve Stanovách a ostatních samostatných příloh, kterými se řídí činnost FS ČR.

—————————————————————————————————————–

 

5.1.3. Práva analytického oddělení :

 1. Povinnost účasti na jednání RPO.
 2. Možnost účasti na členských schůzích v ZO.
 3. Obhájit provedené analýzy, oponentury, vysvětlení apod.

—————————————————————————————————————–

 

6)  Směrnice pro činnost hospodářského oddělení

 

6.1. Hospodářské oddělení

 

6.1.1. Specifikace :

 1. Spravuje majetek organizace a vede předepsanou hospodářsko – finanční dokumentaci v souladu s platnými zákony a vyhláškami. Spravuje Sociální program včetně evidence členů s tím  související. 

—————————————————————————————————————–

 

6.1.2. Povinnosti hospodářského oddělení :

 1. Vést řádně účetnictví a evidenci v souladu se zákony.
 2. Spoluodpovídá za spravování finančních prostředků a majetku organizace.
 3. Dbá na správnost účetních a ostatních dokladů týkajících se hospodaření organizace.
 4. Na základě hmotné odpovědnosti stanovené v pracovní, případně jiné smlouvě o práci hospodáře FS odpovídá za finanční hotovost v hlavní pokladně FS, kontroluje a účtuje ostatní pokladny.
 5. Vede personálně – mzdovou dokumentaci a plně za ni odpovídá.
 6. Dbá, aby všechny údaje o finančních prostředcích byly v souladu se zásadami hospodaření a byly uskutečňovány podle schváleného rozpočtu.
 7. Spolupracuje s ÚRK při kontrolách a revizích hospodaření.
 8. Dbá na správné a včasné plnění povinností vůči orgánům státní správy.
 9. Spravuje a hospodaří s prostředky sociálních fondů dle jejich pravidel.
 10. Odpovídá za plnění ze sociálních fondů směrem k členské základně.
 11. Dbá na správné hospodaření a vyúčtování státní dotace

—————————————————————————————————————–

 

6.1.3. Práva hospodářského oddělení :

 1. Účast při jednáních v rámci FS ČR týkajících se, byť jen z části finančních nebo jiných záležitostí souvisejících s hospodařením FS ČR.
 2. V případě potřeby si může vyžádat pomoc nebo spolupráci dalšího zaměstnance nebo osoby pracující pro FS.
 3. Při podezření nebo zjištění nesprávného nakládání s finančními prostředky neodkladně informuje prezidenta a ÚRK.
 4. Požadovat prostředky a pomůcky potřebné k výkonu práce včetně odborné literatury.
 5. Zúčastňovat se školení v rámci rozšiřování a zdokonalování odborných znalostí.

—————————————————————————————————————–

 

7)  Směrnice pro činnost oddělení BOZP

 

7.1. Oddělení BOZP

 

7.1.1. Specifikace :

 1. Oddělení BOZP patří mezi odborná oddělení zřizovaná pro účely FS ČR.
 2. Hlavním úkolem je provádění kontrol a sledování plnění pracovněprávních předpisů a právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci strojvůdců.
 3. Dále sleduje hospodaření s osobními ochrannými pracovními prostředky.
 4. Spolupodílí se na vyšetřování a na zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 5. Práci technika BOZP proto vykonává odborník s příslušným vzděláním a kvalifikací.

—————————————————————————————————————–

 

7.1.2. Povinnosti oddělení BOZP :

 1. Vydávat závazné pokyny k odstranění závad v provozu hnacích vozidel, zvláště při ohrožení života nebo zdraví strojvůdců.
 2. Posuzuje a vydává stanoviska k negativním hygienickým, vlivům na práci a zdraví strojvůdců (např. hluk, vibrace, ultrazvuk, infrazvuk, mikroklima apod.).
 3. Předkládat návrhy, podněty a stanoviska za FS k obsahu všech směrnic a předpisů ČD se zaměřením na BOZP.
 4. Prosazovat u odpovědných orgánů a organizací progresivní opatření pro členy FS ČR při ztrátě smyslových schopností.
 5. Spolupodílet se na řešení celostátních, grantových aj. úkolů v oblasti BOZP (infrazvuk, psychické zatížení apod.)
 6. Koordinovat a řídit práci komisí BOZP v jednotlivých DKV.
 7. Organizovat pravidelné doškolování v BOZP.
 8. Podávat výklad, či vysvětlení při zajišťování BOZP strojvůdců.
 9. Vést a vypracovávat pravidelná hlášení a statistiky za FS ČR z oblasti BOZP.

—————————————————————————————————————–

 

7.1.3. Práva oddělení BOZP :

 1. Účast a zastupování členů FS ČR na regresních a jiných řízeních v návaznosti na BOZP.
 2. Namátkově ověřovat odborně – hospodářskou činnost rehabilitačních zařízení pro členy FS ČR.
 3. Sledovat a připomínkovat řešení zabezpečovacích systémů a technicko – bezpečnostního vybavení.
 4. Zúčastnit se podle závažnosti problematiky prověrek BOZP v jednotlivých DKV.
 5. Účastnit se jednání při řešení nehodových událostí v závažných případech na orgánech soudů, soudního lékařství, ČÚBP, přičemž na řešení problematiky úzce spolupracuje s právním oddělením FS ČR.
 6. Účastnit se všech jednání o BOZP pravidelně svolávaných kontrolními, či nadřízenými orgány

—————————————————————————————————————–

8)  Směrnice pro činnost tiskového centra

 

8.1. Tiskové centrum

 

8.1.1. Specifikace :

 1. Je součástí informačního systému FS ČR a to nejen v rámci vlastní odborové organizace, ale i ve vztahu k ostatním veřejným sdělovacím prostředkům.
 1. Úkolem je především zajištění vydávání časopisu „Zájmy strojvůdce“, který je tiskovým a informačním orgánem FS ČR.
 2. Dále jsou zde archivovány všechna vydání Zájmů strojvůdce od roku 1990 a shromážděny jsou zde rovněž dostupné starší ročníky tohoto časopisu, včetně dalších tiskovin a publikací zachycující historii Federace strojvůdců, jež byly poskytnuty formou darů od pamětníků a sběratelů.
 3. K tomuto účelu je v tiskovém centru odborník s příslušným vzděláním a kvalifikací.
 4. Dále je pro činnost tiskového centra volena Redakční rada, volba je uvedena ve Volebním řádu.
 5. Odvolat člena Redakční rady může na návrh kteréhokoliv člena FS s rozhodovacím hlasem RPO minimálně nadpoloviční většinou všech předsedů oblastí.

—————————————————————————————————————–

 

8.1.2. Povinnosti tiskového centra :

 1. Spolupracuje se všemi složkami P – FS, ÚRK, hospodářskou správou a oddělením právním, analytickým i BOZP.
 2. Připravuje obsah časopisu „Zájmy strojvůdce“ ve spolupráci s redakční radou.
 3. Zpracovává původní vlastní autorské články, dopisy a další materiály externích spolupracovníků, dopisovatelů a fotografů.
 4. Spolu s redakční radou ZS dbá, aby otištěné materiály nepoškozovaly zájmy odborové organizace a nebyly v rozporu s platnými Stanovami Federace strojvůdců ČR.
 5. Připravuje veškeré podklady textů pro tiskárnu, grafickou úpravu předloh všech stran časopisu, zpracování textového doprovodu a odborných pokynů pro vlastní sazbu v tiskárně.
 6. Na základě požadavků prezídia FS zajišťuje kontakt s denním tiskem a dalšími veřejnými sdělovacími prostředky, kterým předává stanoviska FS.
 7. Archivuje všechna vydání ZS, ale i dalších dostupných tiskovin a publikací týkajících se historie Federace strojvůdců.

—————————————————————————————————————–

 

8.1.3. Práva tiskového centra:

 1. Provádět autorskou korekturu sazby textů časopisu ZS a podle možnosti zajišťuje i aktualizaci části obsahu každého vydání.
 2. Na základě pozvání možnost účasti na jednání prezídia a RPO. Z těchto jednání pak může zpracovat zprávy pro časopis ZS.

—————————————————————————————————————–

 

9)  Směrnice pro činnost ZO

 

9.1. Činnost ZO

 

9.1.1. Specifikace :

 1. Je samostatnou právnickou osobou v oblasti nabývání a hospodaření s majetkem a finančními prostředky.
 2. Působí na úrovni výkonných jednotek provozovatelů železniční dopravy.
 3. Nejvyšším orgánem ZO je členská schůze.
 4. Výbory jednotlivých ZO jsou organizovány podle vlastních potřeb.
 5. Zástupci ZO jsou voleni dle platného „Volebního řádu FS“ a tvoří Výbor ZO.
 6. Výbor ZO je orgánem výkonným.
 7. Výbor ZO tvoří nejméně předseda a dva členové
 8. Odvolat předsedu či člena Výboru ZO může na návrh kteréhokoliv člena ZO s rozhodovacím hlasem nadpoloviční většinou usnášení schopné členské schůze.

—————————————————————————————————————–

 

9.1.2. Povinnosti ZO :

 1. Dbát usnesení RPO.
 2. Provádět činnost v okruhu své působnosti v souladu s hlavními směry činnosti stanovenými RPO.
 3. Stanovovat nadstandardní dílčí práva svých členů.
 4. Svolat nejméně jednou za roku členskou schůzi.
 5. Svolat mimořádnou členskou schůzi pakliže o to požádá minimálně 20% členů ZO
 6. Členové výboru ZO jsou povinni informovat vlastní členskou základnu o všech děních na úrovni FS ČR a to jak na členských schůzích, tak informacemi vyvěšenými na nástěnce.
 7. Zřídit schránku sloužící k možnosti podání návrhů, podnětů i případných stížností a protestů z řad členů.
 8. Vyjadřuje se k problémům z řad členské základny, popřípadě postoupí řešení RK ZO.
 9. Členové výboru ZO jsou povinni na všechny podepsané písemnosti podané členy ZO reagovat nejpozději do 30ti dnů a příslušného člena neprodleně informovat o výsledku, případně o učiněném opatření.

—————————————————————————————————————–

 

 

 

9.1.3. Práva ZO :

 1. ZO má právo požadovat od prezídia veškeré informace a rozhodnutí ohledně činnosti celé organizace a veškerého jednání týkající se odborové organizace a členů FS ČR a vyjadřovat se k nim, případně podávat jejich oponenturu.
 2. ZO má právo požadovat návrh i výsledek hospodaření prezídia a vyjadřovat k tomu své názory.
 3. Má právo disponovat s majetkem ZO, ale pouze tak, aby to vedlo k  usnadnění práce výboru, ku prospěchu členské základny, případně celé FS.
 4. Zástupce (zpravidla předseda) volí a odvolává spolu s ostatními zástupci ZO z dané oblasti člena do Rady předsedů oblastí.

—————————————————————————————————————–  

 

9.1.4. Členská schůze :

 1. Je svolávaná výborem ZO podle potřeby
 2. Projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru ZO a revizní komise ZO
 3. Rozhoduje o způsobu využití finančních prostředků, které má k dispozici
 4. Členové ZO mají právo vyslovit nedůvěru zástupci příslušné oblasti s možností odvolání   na schůzi předsedů dané oblasti.

      Členové ZO mají právo při závažném porušení Stanov nebo při nespokojenosti

      s výsledky práce vyslovit na základě usnesení členské schůze nedůvěru

      některému členu Prezídia, případně celému Prezídiu. Vyslovení nedůvěry se neprodleně 

      předloží na nejbližší jednání RPO s příslušným návrhem na odvolání.

—————————————————————————————————————–

 

10)  Směrnice pro činnost RK ZO

 

10.1. Činnost RK ZO

 

10.1.1. Specifikace :

 1. Členové RK ZO jsou voleni podle platného Volebního řádu FS.
 2. Počet členů RK ZO a jejich volbu určuje Volební řád FS.
 3. Ze zvolených členů RK ZO je pak volen předseda RK ZO.
 4. Za svou činnost jsou členové RK ZO odpovědni všem členům ZO prostřednictvím Členské schůze ZO.
 5. Odvolat předsedu či člena RK ZO může na návrh kteréhokoliv člena ZO s rozhodovacím hlasem nadpoloviční většinou usnášení schopné členské schůze.

—————————————————————————————————————–

 

10.1.2. Povinnosti RK ZO :

 1. RK ZO je kontrolním a revizním orgánem ZO.
 2. Kontroluje dodržování Stanov FS a plnění usnesení Členské schůze ZO.
 3. Kontroluje a reviduje hospodaření s prostředky ZO.
 4. Pravidelné revize a kontroly provádí RK ZO podle potřeb jednotlivých ZO.
 5. Na základě pochybností o správném nakládání s majetkem ZO přednesené členem ZO nebo členem výboru ZO provede mimořádnou revizi a kontrolu.
 6. Z každé provedené revize nebo kontroly musí RK ZO vyhotovit zápis, ve kterém budou uvedeny zjištěné nedostatky, návrhy na možné řešení, případně doporučení vedoucí ke zlepšení funkčnosti, úspory finančních prostředků apod.
 7. Výsledek každé revize nebo kontroly předloží RK ZO na nejbližší schůzi výboru ZO a Členské schůzi ZO.
 8. V případech porušování Stanov FS nebo samostatných příloh, kterými se řídí činnost ZO je povinna RK ZO pozastavit rozhodnutí do vyřešení případu a vypracovat návrh řešení, případně vše postoupit ÚRK.
 9. Jakékoliv kontroly nebo revize se musí účastnit minimálně dva členové RK ZO.

—————————————————————————————————————–

 

10.1.3. Práva RK ZO :

 1. Mohou se zúčastnit jednání výboru ZO.
 2. Mohou se zúčastnit členských schůzí ZO.
 3. RK ZO je oprávněna zrušit nebo pozastavit rozhodnutí výboru ZO.

—————————————————————————————————————–

 

11)  Jednací směrnice RPO

 

11.1. RPO

 

11.1.1. Specifikace :

 1. Rada předsedů oblastí je tvořena zástupci zvolenými příslušnými základními organizacemi.
 2. RPO je usnášeníschopná jsou li přítomni předsedové oblastí s nadpolovičním počtem hlasů.
 3. Za každou oblast se RPO účastní řádně zvolený zástupce (předseda oblasti). Velikost jeho hlasu rovná se počtu členů FS, jenž ve své oblasti zastupuje.
 4. Jednání RPO se koná minimálně jednou za tři měsíce za účasti členů RPO, všech členů P – FS a prezidenta FS (nekoná-li se ve stejném termínu jednání s představiteli GŘ ČD nebo na vyšší úrovni, kterého se někteří členové P – FS nebo prezident FS musí účastnit) a případně pozvanými členy ÚRK.
 5. Podle možnosti se jednání RPO dále účastní právník FS, technik BOZP za FS, redaktor ZS a hospodář.
 6. Bezpodmínečná účast všech členů P – FS, ÚRK, prezidenta FS, a zaměstnanců FS je třeba na jednání RPO, na kterém je schvalován rozpočet FS ČR na následující rok a na jednání které je svým programem zaměřeno na volby do P – FS, ÚRK, prezidenta FS ČR a jeho zástupce. Zde se pak stanoví i datum setkání předsedů všech ZO FS ČR k provedení voleb.
 7. Při hlasování o změně stanov, organizačního a volebního řádu a pro schválení rozpočtu je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů RPO.
 8. Pro ostatní hlasování postačí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů RPO
 9. Členové P – FS, prezident FS ČR, případně pozvaní členové ÚRK a zúčastnění zaměstnanci mají hlas pouze poradní. 

—————————————————————————————————————–

 

11.1.2. Povinnosti na jednání :

 1. Členové RPO na svém jednání volí řídícího jednání, navrhovatele usnesení a ověřovatele zápisu, sčítání hlasů při hlasování pak vždy připadá řídícímu jednání.
 2. Témata jednání RPO vyjma volebního a rozpočtového, kdy je téma dané, se musí týkat výhradně problémů překračující rámec možností řešení na úrovni DKV nebo organizačních složek společností provozujících drážní dopravu.
 3. Při jednání týkající se voleb do P – FS a ÚRK volí navíc členové RPO volební komisi v počtu tří členů, kteří nejsou zařazeni na kandidátní listině pro volbu členů jak do P – FS, tak do ÚRK

—————————————————————————————————————–

 

11.1.3. Práva při jednání :

 1. Vznesení problémů přesahující rámec možností řešení v DKV nebo organizačních složek společností provozujících drážní dopravu s požadavkem na vyřešení.
 1. Právo na podání návrhů týkající se změn Stanov FS, Organizačního řádu FS a souvisejících směrnic, včetně návrhu na změnu nebo rozšíření programu jednání, případně i zániku organizace.
 2. Právo na vyjádření se k projednávaným dokumentům, návrhům, námětům i změnám. 
 3. Rozhodnout o účasti jednotlivých hostů na jednání.
 4. Právo na odvolání jednotlivých členů P – FS, ÚRK nebo prezidenta FS ČR, případně na hromadné odvolání všech představitelů FS ČR a vyhlášení mimořádných voleb.
 1. Právo na přerušení jednání RPO.

—————————————————————————————————————–

 

12)  Stávková směrnice FS ČR

 

12.1. Stávka FS ČR

12.1.1. Specifikace, povinnosti a práva :

 1. Stávkou se rozumí úplné nebo částečné časově omezené nebo neomezené zastavení práce zaměstnanci.
 2. Účastníkem stávky je každý zaměstnanec, který s ní souhlasil. Jeho souhlas musí být prokazatelný, písemná forma však není podmínkou.
 3. Při stávce je zaměstnanci poskytnuto náhradní volno bez náhrady mzdy.
 4. Účast ve stávce, která se koná v souladu se zákonem, není porušení pracovní kázně.
 5. Stávku vyhlašuje centrálně P – FS po předchozím rozhodnutí a schválení alespoň nadpoloviční většiny předsedů oblastí.
 1. P – FS předkládá zaměstnavateli nejpozději tři pracovní dni před zahájením stávky :
 1. – oznámení, kdy bude stávka zahájena
 2. – důvody a cíle stávky
 1. Při stávce je nutné zajistit bezpečnost cestující veřejnosti. To znamená, že vlaky všech kategorií přepravující cestující zastavit v místech, kde lze cestujícím poskytnout lékařskou pomoc a kde je možno použití jiného hromadného dopravního prostředku. Ze strany FS ČR to tedy znamená:
 1. – vlaky osobní přepravy dovést do stanic
 2. – nákladní vlaky je možno zastavit na širé trati s přihlédnutím, zda za tímto vlakem nejede vlak osobní přepravy (nutno prohlédnout jízdní řády). Zastavení na trati situovat pokud možno do prvního vzdalovacího úseku.
 3. Při zastavení na trati brát ohled na volnost přejezdů (přejíždění sanitních a hasičských vozů a vozů policie).
 1. Jelikož nelze vypracovat jednotný návod, jak postupovat při různých situacích, musí každý člen FS ČR využít svých zkušeností, znalosti traťových poměrů a místních podmínek.
 1. Členové FS ČR jsou povinni postupovat s maximální odpovědností, solidárností a jednotností.
 2. Každá ZO si zvolí stávkové výbory a hlídky, které vyvíjejí činnost již 12 hodin před zahájením stávky. Informují nastupující kolegy – členy FS ČR jak nejlépe při stávce postupovat dle základních informací z P – FS a podle místních podmínek.

Členové, kteří nejsou ve službě, se shromáždí ve velkých železničních uzlech, případně ve svých domovských DKV nebo PJ, kde setrvají do ukončení stávky a kde se také svou přítomností účastní stávky a tím také podporují kolegy ve službě. 

 

 

            Volební řád FS ČR

 

Volebním řádem FS ČR jsou dány podmínky pro volbu :

 

 1. členů prezídia FS ČR
 2. prezidenta FS ČR
 3. členů ÚRK FS ČR
 4. předsedy ÚRK FS ČR
 5. redakční rady tiskového centra FS ČR
 6. předsedů oblastí
 7. členů výboru a předsedy ZO
 8. členů RK ZO

Řádné volby se provádí po uplynutí volebního období čtyř let.

Kalendářním měsícem pro provedení voleb do orgánů prezídia je duben příslušného roku po ukončení účetního období za uplynulý rok.

 

 

 1. Volba členů prezídia
 1. Členy prezídia volí tajnou volbou členové základních organizací FS.
 2. Volební období je čtyřleté
 3. Kandidát může být zvolen maximálně dvě volební období následující za sebou
 4. Kandidáty navrhují předsedové oblastí
 5. Příjem kandidátek končí dva měsíce před provedením voleb
 6. Prezídium poté sestaví kandidátní listinu a tu do 30ti dnů rozešle do všech ZO
 7. Kandidáti jsou představeni na stránkách časopisu Zájmy Strojvůdce minimálně měsíc před vlastním provedením voleb. Po představení kandidátů v Zájmech Strojvůdce je možné přistoupit k volbám.
 8. Kandidátky musí být podepsané předsedou příslušné oblasti a musí obsahovat podepsaný souhlas kandidáta.
 9. Volební komise v ZO musí být minimálně tří členné a členové těchto volebních komisí nesmí kandidovat do P – FS.

Po provedení voleb v jednotlivých ZO se volební lístky zapečetí do obálky a spolu s volebním seznamem (seznam musí obsahovat jména všech členů ZO) a výsledky voleb podepsaných volební komisí ZO je předá předseda ZO svému předsedovi oblasti a ten je předá na RPO Ústřední volební komisi.

 1. Ústřední volební komise sečte hlasy kandidátů podle výsledků voleb v jednotlivých ZO a vyhlásí výsledky voleb. Sepíše listiny s pořadím a počtem hlasů jednotlivých kandidátů. Listiny členové Ústřední volební komise podepíší a zapečetěné se uloží do trezoru.
 2. Zvoleno je pět kandidátů s nejvyšším počtem hlasů.

 

2) Volba prezidenta

 1. Prezidenta volí tajnou volbou předsedové oblastí na RPO z nově zvolených členů prezídia.
 2. Volební období je čtyřleté
 1. Kandidát může být zvolen maximálně dvě volební období následující za sebou
 2. Kandidáty na prezidenta je všech 5 nově zvolených členů prezídia.
 3. Ústřední volební komise sečte hlasy kandidátů podle výsledků voleb a vyhlásí výsledky voleb. Sepíše listiny s pořadím a počtem hlasů jednotlivých kandidátů. Listiny členové Ústřední volební komise podepíší a zapečetěné se uloží do trezoru.
 4. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem hlasů.

 

 

3) Volba členů ÚRK

 1. Členy ÚRK volí tajnou volbou předsedové oblastí na RPO.
 2. Volební období je čtyřleté
 3. Kandidáty navrhují předsedové oblastí
 1. Ústřední volební komise sečte hlasy kandidátů podle výsledků voleb a vyhlásí výsledky voleb. Sepíše listiny s pořadím a počtem hlasů jednotlivých kandidátů. Listiny členové Ústřední volební komise podepíší a zapečetěné se uloží do trezoru.
 1. Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

 

4) Volba předsedy ÚRK

 1. Předsedou ÚRK se automaticky stává nově zvolený člen ÚRK jenž při volbě do tohoto orgánu obdržel nejvíce hlasů.
 2.  Volební období je čtyřleté

 

 

5) Volba redakční rady tiskového centra FS ČR

 1. Redakční radu volí tajnou volbou předsedové oblastí na RPO.
 2. Volební období je čtyřleté
 3. Kandidáty navrhují předsedové oblastí
 1. Ústřední volební komise sečte hlasy kandidátů podle výsledků voleb a vyhlásí výsledky voleb. Sepíše listiny s pořadím a počtem hlasů jednotlivých kandidátů. Listiny členové Ústřední volební komise podepíší a zapečetěné se uloží do trezoru.
 1. Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

 

 

6) Volba předsedy oblasti

  – předsedu oblasti volí ze svého středu přímou volbou předsedové (příp. člen výboru pověřený zastupováním předsedy) ZO v příslušné oblasti

  – volební období je čtyřleté

 1. Předseda ZO má velikost hlasu odpovídající počtu členů své ZO.

 

 

7) Členů výboru a předsedy ZO

  – členy výboru volí členové ZO tajnou volbou.

  – volební období je čtyřleté

  – kandidáty navrhují členové příslušné ZO

  – Výbor ZO zvolí Volební komisi ZO

  – Výbor ZO sestaví kandidátní listinu

 1.   – volební komise sečte hlasy kandidátů podle výsledků voleb a vyhlásí výsledky voleb. Sepíše listiny s pořadím a počtem hlasů jednotlivých kandidátů. Listiny členové Volební komise podepíší a zapečetěné se uloží.
 1. Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

 

 

8) Členů RK ZO

  – členy výboru volí členové ZO tajnou volbou.

   – volební období je čtyřleté

  – kandidáty navrhují členové příslušné ZO

– Výbor ZO zvolí Volební komisi ZO

  – Výbor ZO sestaví kandidátní listinu

 1.   – volební komise sečte hlasy kandidátů podle výsledků voleb a vyhlásí výsledky voleb. Sepíše listiny s pořadím a počtem hlasů jednotlivých kandidátů. Listiny členové Volební komise podepíší a zapečetěné se uloží.
 1. Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

 

 

 

—————————————————————————————————————–

 

Poznámky :

 1. Pro všechny volby má předseda oblasti velikost svého hlasu rovný počtu členů základních organizací své oblasti.
 2. Kandidovat může každý člen s hlasem rozhodovacím
 3. V případě, že během funkčního období některý člen P – FS, ÚRK nebo redakční rady se z jakéhokoliv důvodu zřekne výkonu funkce anebo nebude schopen zvolenou funkci vykonávat, nastoupí k výkonu jeho funkce podle pořadí v uložených kandidátních listinách platných pro dané funkční období nezvolený kandidát s nejvyšším počtem získaných hlasů.

 

Směrnice o hospodaření P-FS ČR

 

Směrnice o hospodaření FS ČR je v souladu s obecně platnými právními předpisy a je schválena Radou předsedů oblastí.

 

obsahující:

 1. Směrnice o hospodaření s finančním a investičním majetkem organizace
 2. Mzdový řád uvolněných funkcionářů FS ČR
 3. Směrnice o cestovních náhradách pro uvolněné funkcionáře FS ČR
 4. Směrnice o inventarizaci majetku organizace
 5. Směrnice o archivaci ve FS ČR
 6. Směrnice o hospodaření v ZO

—————————————————————————————————————–

 

1)  Směrnice o hospodaření s finančním a investičním majetkem organizace.

 

 1. Hospodaření FS ČR se řídí obecně platnými právními předpisy a Zásadami o hospodaření schválenými Radou předsedů oblastí.
 2. Účetnictví a výkaznictví se řídí zákonem č. 563/91 Sb. v platném znění (zákon o účetnictví), který v § 9 stanovuje prezídiu FS ČR účtovat v podvojném účetnictví.
 3. S přidělenými finančními prostředky ze státní dotace na činnost oddělení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se nakládá dle smlouvy uzavřené na příslušný rok.
 4. Finanční prostředky získává FS ČR především z členských příspěvků jednotlivých členů prostřednictvím odvodů ze základních organizací. Výši odvodu z členských příspěvků stanovuje Rada předsedů oblastí dle předloženého návrhu prezídia. Schválená výše odvodu ze členských příspěvků se uvede v usnesení zápisu jednání Rady předsedů oblastí.
 5. Další finanční prostředky FS ČR získává, úroky z termínovaných vkladů, příspěvky ze Sociálního fondu ČD a.s., státní dotací na činnost oddělení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vlastní podnikatelskou činností apod.  
 6. Prezídium spravuje též finanční prostředky dobrovolných podpůrných sociálních fondů. Jedná se o IFP (Individuální fond podpory) a SR (Fond sociálního ručení). Výše částky odváděné na tyto fondy stanovuje Rada předsedů oblastí na návrh prezídia. Schválená výše dobrovolných příspěvků do sociálních fondů se uvede v usnesení zápisu jednání RPO.
 1. Veškeré finanční prostředky spravované prezídiem FS ČR musí být uloženy na účtu peněžního ústavu dle Zásad hospodaření občanských sdružení.
 1. Finanční prostředky FS ČR slouží především k uspokojování zájmů a sociálních potřeb všech členů, dále pak k financování vlastní činnosti. Konkrétní použití finančních prostředků (rozpočtu FS ČR) na příslušný rok předkládá prezídium a schvaluje RPO.
 2. Rozpočet musí obsahovat použití finančních prostředků zejména na :
 1. sociální opatření ve prospěch členů FS (viz Sociální program FS ČR)
 2. organizační výdaje (schůze, nájmy, kancelářské potřeby, účty za telefony, cestovní náklady, mzdové náklady, náklady na právní pomoc, náklady na činnost ÚRK, náklady tiskového centra aj.)
 3. vybavení a investice (hmotný a nehmotný investiční majetek, údržba majetku)
 1. Za ostatní hospodářskou činnost (pokladní operace, účetnictví a výkaznictví, inventarizace majetku včetně účetních odpisů, vyúčtování státní dotace apod.) odpovídá hospodář dle Organizačního řádu spolu s prezidentem.

————————————————————————————————-

 

2) Mzdový řád uvolněných funkcionářů FS ČR.

 

 1. Uvolnění funkcionáři jsou odměňováni formou měsíčních refundací mezd.
 2. Výše odměny se rovná průměrné mzdě strojvedoucího železniční dopravy za uplynulý kalendářní rok.
 3. Prezidentovi FS ČR náleží k uvedené odměně uvolněných funkcionářů FS ČR navíc ještě funkční odměna ve výši 50% průměrné mzdy strojvedoucího železniční dopravy za uplynulý kalendářní rok, členům prezídia 30%.
 4. K této odměně náleží měsíční příspěvek na ošatné. Výše příspěvku schvaluje pro příslušný rok RPO.

—————————————————————————————————————–

 

3) Směrnice o cestovních náhradách pro uvolněné funkcionáře FS ČR.

 

 1. Pravidelným pracovištěm pro účely cestovních náhrad pro uvolněné funkcionáře je oficiální sídlo FS ČR. 
 2. K výplatě cestovních náhrad dochází při konkrétních akcích organizace, z kterých lze vypočítat tří měsíční průměr pro stanovení paušální částky cestovních náhrad.
 3. Dle Zásad hospodaření občanských sdružení nelze pro výpočet cestovních náhrad uvolněných funkcionářů používat ustanovení zákona č.119/92 Sb., který se vztahuje pouze na pracovníky v pracovním či obdobném právním vztahu.
 1. RPO rozhodne, zda bude uvolněným funkcionářům stanovena paušální částka cestovních náhrad nebo zda budou uvolnění funkcionáři vykazovat měsíčně cestovní náhrady za konkrétní akce.

4) Směrnice o inventarizaci  majetku organizace

 

 1. Inventarizace majetku FS ČR se provádí v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. v platném znění (zákon o účetnictví) za součinnosti ÚRK. Jedná se o fyzickou kontrolu veškerého majetku FS ČR včetně účetních odpisů a technického zhodnocení.
 2. Doba mezi inventárními kontrolami hmotného majetku nesmí být delší než dva roky.
 3. U peněžních prostředků hotovosti musí být kontrola provedena minimálně čtyřikrát do roka.
 4. O každé provedené kontrole veškerého majetku musí být vypracována písemná zpráva podepsána členy ÚRK. Tato zpráva se archivuje po dobu pěti let od provedené kontroly.

—————————————————————————————————————–

 

5) Směrnice o archivaci ve FS ČR

 

 1. Prezidentem určený člen prezídia FS ČR (archivář) je povinen zabezpečit řádnou úschovu a archivaci písemností týkající se existence Federace strojvůdců, dosažených úspěchů ve prospěch členů na dobu minimálně pěti let (s výjimkou účetních dokladů).
 2. Před uložením do archívu musí být písemnosti řádně označené a zabezpečené proti ztrátě, zničení nebo poškození.
 3. Účetní doklady se archivují dle zákona č. 563/91 Sb. v platném znění (zákon o účetnictví).

—————————————————————————————————————–

 

6) Směrnice o hospodaření v ZO

 

 1. Hospodaření v ZO FS ČR je shodné se Směrnicí pro hospodaření celé FS ČR s rozdílem vedení účetnictví.
 2. Způsob vedení účetnictví si určuje každá ZO dle vlastního uvážení v souladu se zákonem č. 563/91 SB. (zákon o účetnictví).
 3. Rozhodnutí o způsobu vedení účetnictví je možné z důvodu získání právní subjektivity jednotlivých ZO FS ČR.

 

                         Radek Wenzl

 

16.10.2013

Výsledky voleb do výborů a RK-ZO Praha v r.2013

Bylo odevzdáno 155 volebních lístků, z nichž byly tři neplatné, tzn. 152 platných hlasů s následujícími výsledky:

 

 

             počet hlasů

        jméno

               ZO

 výbor ZO

       RK

Kraus Roman

               Lib

       129

          9

Černý Pavel

               Vrš

         98

          7

Macháček Vladimír

               Vrš

         91

        19

Bukvaj Pavel

             TGM

         88

          8

Adamus Zbigniew

               Lib

         85

        16

Wenzl Radek

               Lib

         84

        20

Židlík Pavel

             TGM

         79

        11

Zita Petr

              Vrš

         70

        10

Roubík Miroslav

              ONJ

         68

        17

Šecl Miroslav

            TGM

         59

        23

Knot Jiří

             ONJ

         58

        13

Janda Luboš

               Lib

         57

          9

Prokop David

              Vrš

         56

        13

Černý Michal

              Vrš

         55

          9

Vaňkát Karel

             ONJ

         55

        15

Sehnal Antonín

              Lib

         42

        21 

Stankovič Jan

              Vrš

         39

          7

Nauš Josef

              Vrš

         34

        47

Jeřábek Vladimír

             ONJ

         31

        12

Benda Jan

               Lib

         30

        24

Zikán Vladimír

               Lib

         27

        45

Zvolení členové výborů jednotlivých ZO FS:

         Libeň

           ONJ

          TGM

     Vršovice

Kraus R.

Roubík M.

Bukvaj P.

Černý P.

Adamus Z.

Knot J.

Židlík P.

Macháček V.

Wenzl R.

Vaňkát K.

Šecl M.

Zita P.

Členové RK ZO FS:

              Libeň

              ONJ

             Vršovice

Zikán V.

Jeřábek V.

Nauš J.

 

Zpracováno ze zprávy volební komise.


2.10.2013

Vážení kolegové, vzhledem k vzniklé situaci s přesunem lok. 150,151 do Bohumína byl společně se ZO OSŽ Praha napsán dopis řediteli OKV ing. R. Novákovi s žádostí o vyjádření.

https://mail.volny.cz/attach2/?folder=SU5CT1g%3D%0D%0A&uid=5773& data-cke-saved-name=.....jpg&part=1.2&parse_id=1380749783-29385-ilpRiBxx&file_id=3&enc=base64&xchrs=&ctype=image%2Fjpeg&mode=view name=.....jpg&part=1.2&parse_id=1380749783-29385-ilpRiBxx&file_id=3&enc=base64&xchrs=&ctype=image%2Fjpeg&mode=view


 21.5.2013

      Identifikace příčin nadměrného počtu mimořádných událostí u ČD – projetá návěstidla – a návrh opatření

   Dne 20.5.2014 jsem se zúčastnil v penzionu REAL jako zástupce depa Praha jednání o nadměrném počtu mimořádných událostí. Toto setkání bylo dohodnuto mezi prezidentem FS Jindřichem Hlasem a ing. Miloslavem Kotherou z odboru 12 GŘ ČD.

   Jednání zahájil ve 14.45 J. Hlas a po přivítání všech přítomných, cca 11 strojvedoucích a téměř celého prezídia, a seznámení s tématem předal slovo ing. Kotherovi. Ten nám pak přednesl statistiku MÚ a spustil připravené prezentace, které obsahovaly detailní rozbor jednotlivých MÚ.  V čem spočíval rozbor jednotlivých událostí: turnus- skladba směn, věk strojvedoucího, délku praxe, dobu odpočinku před směnou postiženou MÚ, čas MÚ po nástupu  do směny, řadu HV, vlakový zabezpečovač apod.

Co z prezentací vyplynulo ???

Alarmující počet mimořádných událostí…. projetá návěstidla. Za období roku 2012 36 případů, za čtyři měsíce tohoto roku již případů 17, což je 53 případů za 16 měsíců.

Dle mého názoru je na nějaký důkladný rozbor a hlavně pro vytvoření nějakého závěru MÚ málo. Nicméně zde předkládám aspoň pár faktů:

 • Nejvíce případů se paradoxně stalo cca 3-4 hodiny po začátku směny
 • Počet MÚ v závislosti na odpočinek před směnou…nejvíce po 12-18h a 24-36h odpočinku
 • Počet MÚ v závislosti na délku praxe…nejvíce při praxi 0-5 a 30-35 let
 • Počet MÚ nejvíce při věku strojvedoucího 26-30 let
 • Počet MÚ na hnací vozidla- nejvíce 814, což je však dáno i tím, že je to nejpočetnější vozidlo u ČD (cca 250 kusů)
 • Počet MÚ vzhledem k VZ a v tomto případě je na prvním místě zabezpečovač nezabezpečovač KBS což souvisí s předchozím odstavcem

Jak jsou na tom jednotlivá depa s počty MÚ může být též zavádějící neboť jednotlivá DKV mají úplně jinou skladbu výkonů, jinou věkovou strukturu strojvedoucích apod.

Počet mimořádných událostí v jednotlivých DKV:

 • DKV Brno 6x
 • DKV Česká Třebová 7x
 • DKV Plzeň 11x
 • DKV Praha 16x
 • DKV Olomouc 13x

Příčiny z pohledu zaměstnavatele:

 • Nedodržování předpisů a stanovených postupů (v některých případech bohužel i závažná neznalost)
 • Nedostatečné vyhodnocení priorit při řízení HV
 • Rutina a jiné….

Příklady opatření z pohledu DI:

 • Zavedení ETCS na HV
 • Upravit jednotné technologické potupy pro činnost vedoucího obsluhy vlaku před odjezdem ze stanice kde je dovolena výprava vlaků hlavním návěstidlem

Příklady opatření z pohledu zaměstnavatele:

 • Nepodléhat tlaku zaměstnanců na „vylepšení“ turnusů bez ohledu na bezpečnost…. TS 416,458 DKV Praha,TS 111 DKV Olomouc
 • V případě opakujících se MU v konkrétní TS- neprodleně realizovat změnu (viz Praha- 3 MÚ v jednom turnuse!!!)
 • Osvěta
 • Případná represe – není údajně v zájmu zaměstnavatele člověka „sundat“ na půl roku, mnohdy by stačil finanční postih. To je však v praxi bohužel nerealizovatelné neboť při směšné výši výkonové odměny by byl postih v řádu několika tisícikorun což fakticky není trest. V souvislosti s tímto bodem byl zmíněn i „bodový systém“.

K těmto všem bodům probíhala dlouhá diskuze, nicméně najít řešení se nepodařilo, a asi mi každý dá za pravdu, a ani asi nepodaří.

Jediné pozitivní na tom všem je, že již přes rok nemáme mimořádnou událost se závažnými následky. Takové štěstí ovšem nebude trvat donekonečna…..

                                               Radek Wenzl, Bedřichov, 20.5.2013


 

8.ledna 2013

Nové dodatky k pracovní smlouvě versus cestovní náhrady…..


   Vážení kolegové, poslední dobou se objevují případy, že strojvedoucím v našem depu jsou při přeřazení do jiné PJ předkládány k podpisu pro ně nevýhodné nové dodatky k pracovní smlouvě ohledně přiznání nároku na stravné. V novém dodatku k pracovní smlouvě již není, jako doteď pravidelné pracoviště pro účely poskytování cestovních náhrad uváděna příslušná PJ DKV Praha (např. PJ Praha ONJ), ale už jen Praha jako obec. Což v praxi znamená, že se můžou dočkat stravného až poté co opustí katastrální území Prahy. Takže je na Vás, zda na něco takového přistoupíte-neboť podepisujete dohodu, se kterou musí obě strany souhlasit, anebo dáte zaměstnavateli návrh na upřesnění pracoviště pro účel poskytování cestovních náhrad (např. PJ Praha Vršovice apod.).
 Při případných problémech volejte či pište.
PS: s čím jednou dobrovolně souhlasíš, těžko se bere zpět.

Zde jen pro zajímavost co praví zákoník práce…..zde se právě asi někdo chytil § 34a kde se soustavně mluví o obci……
Zákoník práce
§ 34
(1) Pracovní smlouva musí obsahovat

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,

b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána,

c) den nástupu do práce.

§ 34a
Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, platí, že pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce. Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec.


….ovšem zde je výňatek z výkladu k jednotlivým paragrafům ze stránek MPSV a zde už o obci ani zmínka……
Cestovní náhrady v novém zákoníku práce
Důležité skutečnosti
Pro účely poskytování cestovních náhrad je rozhodující, jak má zaměstnanec v pracovní smlouvě sjednané místo výkonu práce (§ 34 odst. 1 zákoníku práce). Je-li toto místo sjednáno šířeji, je vhodné pro účel poskytování cestovních náhrad sjednat v pracovní smlouvě i pravidelné pracoviště.
                                                                                     R. Wenzl

1.července 2012

Upozornění pro strojvedoucí:

 

v případě, že je hlavní návěstidlo opatřeno křížem neplatnosti a

strojvedoucí nebyl žádným způsobem zpraven o jeho neplatnosti

(písemným rozkazem, rozkazem o výluce služby dopravních

zaměstnanců), nelze toto návěstidlo považovat za neplatné.

Bude‑li na návěstidle návěst, dovolující jízdu vlaku, strojvedoucí

vždy upozorní na tuto skutečnost ihned výpravčího. Nemůže‑li to

ohlásit telekomunikačním zařízením, musí v nejbližší stanici

zastavit.

Bude‑li na návěstidle návěst Stůj (popř. pochybná návěst nebo bude

návěstidlo zhaslé), nesmí strojvedoucí pokračovat bez souhlasu

výpravčího v další jízdě.

 

 

 

S pozdravem

 

Josef Balek

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

 

Odbor základního řízení provozu

Oddělení provozování dráhy

 

Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1

Pracoviště Křižíkova 2

Tel.:     972 244 438 begin_of_the_skype_highlighting image972 244 438 BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image972 244 438 begin_of_the_skype_highlighting image972 244 438 BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image972 244 438 begin_of_the_skype_highlighting image972 244 438 BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image972 244 438 begin_of_the_skype_highlighting image972 244 438 BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting

E-mail: balek@szdc.cz

www.szdc.cz


28. května 2012

Zájmy strojvůdce se na svých stránkách v poslední době dosti obšírně věnovaly problematice bezpečnosti strojvedoucích s komerčním odbavením cestujících…….

Pomoci mohou i kamerové systémy a zvažuje se rovněž zavedení osobních mobilních kamer

Zájmy strojvůdce se na svých stránkách v poslední době dosti obšírně věnovaly problematice bezpečnosti strojvedoucích s komerčním odbavením cestujících. Na základě kritických připomínek kolegů pracujících v tomto režimu požádalo prezídium Federace strojvůdců o svolání jednání na úrovni GŘ ČD, jehož závěry by měly přinést zlepšení současného neutěšeného stavu v této oblasti.

Jelikož se zmíněné záležitosti týkají nejen strojvedoucích s komerčním odbavením cestujících, ale i vlakových čet a v neposlední řadě i zaměstnanců osobních pokladen, zúčastnili se uvedené schůzky představitelé všech odborových centrál zastupujících dotčené profese. Za stranu zaměstnavatele se jednání zúčastnili personální náměstek ing. Pavel Švagr, CSc., ředitelka Odboru personálního PaedDr. Ludmila Beránková, ředitel Odboru odměňování a benefitů Mgr. Jan Čermák a jako hlavní gestor pověřený řešením této problematiky ředitel Odboru bezpečnosti ing. Ladislav Mikeš. Ten zúčastněné seznámil s úkoly a činností jím řízeného odboru.

Doprovod vlaků je zajišťován v zásadě dvěma způsoby. Jednak Policií České republiky, jejíž stavy zaměstnanců se z důvodu špatné finanční situace policie rok od roku snižují. Jedinou pozitivní zprávou je, že v letošním roce počty policistů zajišťující tuto činnost již klesat nebudou. Z uvedených důvodů je nutno ve stále větším rozsahu zajišťovat tyto služby pomocí bezpečnostních agentur. Ty pro ČD vykonávají doprovody vlaků a dále rovněž střežení objektů před vandaly, zloději a jinými nepřizpůsobivými osobami. U škod na majetku se situace při srovnání 1. čtvrtletí roku 2011 a stejného období tohoto roku mírně zlepšila. Za sledovaná období došlo ke snížení škod z 15 na 12 mil. Kč. Opačná situace je ovšem ve styku zaměstnanců s problémovými osobami. Při srovnání stejných období došlo k navýšení hrubých slovních útoků ze strany cestující veřejnosti z 11 na 14 případů, u fyzických napadení pak z 11 na 15 případů.

V další části byly projednány návrhy způsobu zvýšení bezpečnosti zaměstnanců. Jednou z možností je využívání kamerových systémů. K tomu ředitel Odboru bezpečnosti Ladislav Mikeš řekl, že při těchto aktivitách naráží na odpor Úřadu na ochranu osobních údajů, který požaduje spolehlivé zabezpečení před možným únikem dat. Pro dokreslení situace je možno uvést příklad. Nově dodávané jednotky Stadler jsou vybaveny kamerovým systémem přímo od dodavatele, je však problém získat povolení pro jeho využívání. Přes uvedené potíže je zájmem Českých drah kamerové systémy postupně zavádět. Jako první by měly přijít na řadu elektrické jednotky 471. V průběhu letošního roku se předpokládá splnění podmínek stanovených Úřadem na ochranu osobních údajů a dále by pak měl proběhnout schvalovací proces u Drážního úřadu tak, aby mohly být takto vybavené jednotky v roce 2013 dány do provozu.

K požadavku zástupců Federace strojvůdců na zavedení osobních mobilních kamer prohlásil ing. Mikeš, že i tímto způsobem zajištění bezpečnosti zaměstnanců se ČD vážně zabývají. Podle jeho názoru přichází tento způsob ochrany v úvahu právě u strojvedoucích s komerčním odbavením cestujících. Připravuje se pilotní projekt, který by měl být spuštěn v druhé polovině letošního roku.

Ředitelka Odboru personálního Ludmila Beránková rozšířila spektrum možných řešení o informaci, že zaměstnavatel zorganizuje školení praktického jednání s problémovými osobami. V letošním roce se toto školení bohužel nebude týkat strojvedoucích s komerčním odbavením cestujících.

Závěrem zástupci odborových organizací prezentovali své výhrady k současnému systému doprovodu vlaků, ať už Policií České republiky, nebo pracovníky bezpečnostní agentury. Byl kritizován výběr doprovázených vlaků (absence doprovodu v pozdních nočních hodinách nebo u vlaků obsazených pouze strojvedoucím atd.). Ing. Mikeš konstatoval, že ČD se ve spolupráci s vedením bezpečnostních agentur snaží zajistit kombinované služby, tzn. že pracovník agentury by například doprovázel poslední a první vlak do vratné stanice a v čase mezi vlaky by prováděl střežení určených objektů. Dále přítomné ujistil, že se ve spolupráci s příslušnými VDOD a KCOD snaží vytipovat a obsadit problémové vlaky, např. při sportovních nebo kulturních akcích. Závěrem požádal, aby případné připomínky byly adresovány přímo na Odbor bezpečnosti.

Další činnost v oblasti zajišťování zvýšené bezpečnosti zaměstnanců při styku s problémovými cestujícími bude prezídiem Federace strojvůdců nadále pozorně sledována.

Jaroslav Vondrovic

člen prezídia FSČR


Ochranné nápoje
25. říjen 2007 | MUDr. Ariana Lajčíková, CSc.
Jedním ze způsobů ochrany zdraví zaměstnanců při práci v horku nebo chladu je m.j. poskytování ochranných nápojů. Dosud je problematika řešena v § 5 vládního nařízení č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. To bylo změněno nařízením vlády č. 523/2002 Sb. Změna spočívala v doplnění věty: "Ochranným nápojem, chránícím před účinky tepelné zátěže, se doplňuje ztráta tekutin a minerálních látek, ztracených potem a dýcháním".
 
Tento doplněk přinesl v praxi problémy, které tvůrci novely nepředpokládali. Mnoho zaměstnanců se totiž domnívalo, že voda (ať už z vodovodu, z watercoolerů či balená do lahví) nahrazuje pouze potem s dýcháním ztracenou vodu a ptá se, v jaké formě dostanou ony ztracené minerály. Vysvětlení, že chuť vody je dána obsahem minerálů a bez minerálů je pouze voda destilovaná, resp. demineralizovaná, nechtějí často rozumět.
Nyní je připravena novelizace této legislativy, dokument je ve fázi závěrečného posuzování a s jeho platností se počítá od počátku roku 2008.
Protože je v novém dokumentu kapitola o ochranných nápojích zcela přepracovaná, nabízíme čtenářům návrh části navrženého textu k informaci:
Díl 3
Ochranné nápoje
§ 1
Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů
(1) K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj se poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně dostupný. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj, chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % tekutin a minerálních látek ztracených z organizmu za osmihodinovou směnu potem a dýcháním. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem nebo chladem může obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Hygienický limit ztráty tekutin z organizmu potem a dýcháním (dále jen "ztráta tekutin") činí 1,25 litru za osmihodinovou směnu.
(2) Náhrada minerálních látek prostřednictvím ochranného nápoje se uplatňuje v případě, že výsledky měření ztráty tekutin překračují trojnásobek hygienického limitu podle odstavce 1. V takovém případě se jako ochranný nápoj podává voda se střední mineralizací 500 až 1500 mg rozpuštěných pevných látek na 1 litr vody.(3) Při ztrátě tekutin do trojnásobku hygienického limitu podle odstavce 1, se náhrada tekutin zajišťuje podáváním vody s nízkou mineralizací 50 až 500 mg rozpuštěných pevných látek na 1 litr vody."
V dalším textu je pak uvedeno, kdy se ochranné nápoje chránící před zátěží teplem či chladem poskytují. Tyto podmínky se nemění od dosavadní praxe.
Nová je informace, že ochranný nápoj může obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Samozřejmě stále platí doporučení optimálního minerálového složení vody k dlouhodobému požívání jako ochranný nápoj:
Ca > 40 – 80 mg/l, Mg > 20 mg/l, K > 1 mg/l, Na < 20 mg/l,Cl¯<25 mg/l, SO4¯ < 240 mg/l, NO3¯ < l0 mg/l.
Nové jsou dva odstavce, tučně uvedené výše. Proto se u nich krátce zastavíme.
Naše populace však obecně nutričně nestrádá a běžná strava dodává organizmu dostatek minerálů. Zaměstnaní lidé většinou značně solí a konzumují slané potraviny (zejména uzeniny). Výsledkem nadbytečného přísunu sodíku do organizmu je vysoký výskyt hypertenze v české populaci. Trvalé, dlouhodobé pití vysoce mineralizovaných vod ve větším množství může mít za následek nadměrný přívod solí do organizmu, následné poruchy acidobazické rovnováhy a onemocnění ledvin.
Proto bylo v novém legislativním dokumentu rozděleno podávání ochranných nápojů podle velikosti ztrát tekutin potem a dýcháním do dvou skupin:
1) u ztrát do trojnásobku hygienického limitu se hradí především ztracená voda nápojem slabě mineralizovaným.
Při poskytování ochranných nápojů podle odst. 3 není měření vyžadováno vždy (resp. je
specifikováno kdy vyžadováno je) a ztráty tekutin lze v některých případech odhadnout
podle tabulky, určující třídu vykonávané práce.
 
2) u ztrát přesahujících trojnásobek hygienického limitu se hradí nejen voda, ale i minerální látky. K tomu se užívá ochranný nápoj středně mineralizovaný.
Rozhodnutí poskytovat na pracovišti nápoj se střední mineralizací podle odst. 2 výše uvedeného návrhu, musí předcházet průkaz množství ztrát tekutin měřením!
Rozdělení vod do pěti skupin podle celkového obsahu rozpuštěných látek (RL) zavedla vyhláška MZČR č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání.
Podle této vyhlášky dělíme vody podle obsahu RL na:
minimálně mineralizované …………..do 50 mg/l
slabě mineralizované…………………50 až 500 mg/l
středně mineralizované………………500 až 1500 mg/l
silně mineralizované………………….1500 až 5000 mg/l
velmi silně mineralizované………obsah RL vyšší než 5 g/l (není to tvrdost vody, tu určuje součet obsahu Ca a Mg !)
Vyhláška MZČR č. 404/2006 Sb. kterou se mění vyhláška č. 275/2004 Sb. o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy dělí vody na vody s nízkým obsahem minerálních látek, ve kterých obsah rozpuštěných látek je nižší než 500 mg/l. Ty splňují požadavky kladené na ochranný nápoj.Vyhláška dále rozeznává vody s velmi nízkým obsahem minerálních látek (pod 50 mg/l) a vody na soli bohaté(nad 1500 mg/l) – ty se v rámci pitného režimu v práci jako ochranný nápoj neuplatňují. Mineralizace, tj. obsah rozpuštěných látek je součástí každého rozboru vody, většinou jej nalezneme na etiketě láhve.
Když se rozhlédneme po vodách, dostupných v široké obchodní síti, dostaneme tyto informace:
 
Doporučené optimální hodnoty celkové mineralizace vody k dlouhodobému pití v rámci pitného režimu při práci (obsah rozpuštěných látek = RL) – platí pro každého zdravého člověka, bez ohledu na nárok na poskytování nápojů zdarma!!(doporučená hodnota je uvedena ve vyhl. č. 275/2004 Sb.)     150 – 450 mg RL/l vody
    
1. Vody velmi silně mineralizované (RL nad 5 g/l) – konzumace pod dohledem lékaře:
Zaječická hořká     33 144,0
Šaratica     14 660,0
Vincentka     9667,0
Bílinská kyselka     7389,0
Mlýnský pramen (Karlovy Vary)     6211,0
2. Vody silně mineralizované (RL 1500 – 5000 mg/l) – pití občas v omezeném množství. Jako ochranný nápoj k dlouhodobé konzumaci nevhodné:
Odysea     2995,0
Poděbradka     2844,0
Hanácká     2473,0
Aqua bohemica     2397,0
3. Vody středně mineralizované (RL 500 – 1500 mg/l) – pití max. 0,5 l denně. Jako ochranný nápoj pouze podle odst. 2 (viz výše):
Magnesia     1375,0
Ondrášovka     991,0
Korunní     970,0
Mattoni     962,0
Vratislavická kyselka     683,0
Tesco pitná voda     600,0
Deep voda neperlivá     600,0
Aqua prim (Kutná Hora)     588,0
4. Vody slabě mineralizované (RL 50 – 500 mg/l) – vhodné jako ochranný nápoj k dlouhodobé konzumaci v rámci pitného režimu podle odst. 3 (viz výše):
Excelsior     351,0
Bonaqua (SK)     339,0
 Optifit (Piešťany, SK)       309
Rajec (SK)     289,0
Fromin (Radiměř)     224,0
Aqua Maria (Mariánské Lázně)     215,7
Šumavský pramen (Jelení)     210,0
Dobrá voda (Býňov)     187,0
Horský pramen (Jesenické prameny)     164,0
Aquilla (Kyselka)     136,0
Delvita neperlivá     130,0
Aqua Bella (Veselí nad Lužnicí)     122,0
Bonny (Český ráj)     129,0
Toma svěží (Adršbach)     118,0
Toma natura     116,0
Natural water still (Bukovsko, Již. Čechy)     112,0
5. Vody velmi slabě mineralizované (RL do 50 mg/l) – nevhodné jako ochranný nápoj
Evian (F) < 50,0
Vyhláška MZČR č. 275/2004 Sb. o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy rozeznává:
1. Balenou přírodní minerální vodu (má certifikovaný fyziologický účinek, obsahuje nějaký prvek, nutný ke zdárnému vývoji člověka, její vlastnosti umožňují její použití jako "potraviny")Zvláštní postavení má voda "léčivá" posuzovaná podle zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon).
2. Balenou pramenitou vodu – čerpána z podzemního chráněného zdroje, na etiketě uvedena lokalita, způsob úpravy, minerálové složení, údaj o celkové mineralizaci (RL) a název laboratoře, která provedla rozbor. Dřívější název: stolní voda
3. Balenou kojeneckou vodu (kvalitní voda z chráněného podzemního zdroje, nesmí být nijak upravována)
4. Balenou pitnou vodu – má kvalitu vody z vodovodu
Jaký je tedy rozdíl mezi balenou vodou a vodou z vodovodu? Balená pramenitá a minerální voda podzemní nesmí být dezinfikována, je přírodní, živá, limity nežádoucích látek jsou pro ni stanoveny přísněji než pro vodu z vodovodu, je řazena mezi potraviny, musí uvádět celkovou mineralizaci. Nejpřísnější limity musí splňovat voda kojenecká. V tomto případě odpověď zní: rozdíl je značný! Balená pitná voda může to být voda z veřejného vodovodu, která je vyráběná často z povrchové vody, upravovaná, dezinfikovaná, může být obohacena CO2.V tomto případě odpověď zní: rozdíl nemusí být žádný! Je třeba si uvědomit, že pitná voda ve veřejné vodovodní síti České republiky má standardně vysokou kvalitu, je kontinuálně sledovaná a není třeba se jejímu pití vyhýbat.
Poskytování balené pitné vody zaměstnancům při práci je ve světle této informace zcela zbytečné a neekologické.
Stále platí, že není vhodné poskytovat v rámci pitného režimu při práci nápoje sycené CO2, které někteří lidé špatně snášejí. Pokud jsou tyto nápoje zaměstnanci vyžadovány, pak pouze jako doplněk jiného neperlivého nápoje.Platí podmínka skladování balených nápojů v chladném, zastíněném prostoru.
Zpracovala: MUDr. A. Lajčíková, CSc. (25.10.2007, aktualizace 7.4.2009)

 Adresované odbory :
O 10, CPS Praha, Plzeň, Ústí n.Labem, Brno, Ostrava        
            
číslo jednací    285/2012-O9        v Praze dne        1. 2. 2012
odpověď na č. j.            vyřizuje    MUDr. Milan Tuček    725 422 557 begin_of_the_skype_highlighting image725 422 557 BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image725 422 557 begin_of_the_skype_highlighting image725 422 557 BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image725 422 557 begin_of_the_skype_highlighting image725 422 557 BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image725 422 557 begin_of_the_skype_highlighting image725 422 557 BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting

Věc: Metodický pokyn upravující postup podle Opatření GŘ ČD, a.s., o zdravotní péči o zaměstnance  
          s ohledem na novelu vyhl. č.101/1995 Sb. (vyhl. č.16/2012 Sb.)
Dne 17.1.2012 nabyla účinnosti vyhl. č.16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějí-cích revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č.101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy , ve znění pozděj-ších předpisů. Tato vyhláška byla vydána jako prováděcí předpis k zákonu o dráhách, jehož novela provedená zákonem č. 134/2011 Sb. stanovila obecné zásady pro vydávání licencí strojvedoucích na drahách celostátních a regionálních.
Právní úprava při vydávání licencí  nyní při posuzování zdravotní způsobilosti strojvedoucích,  kteří řídí drážní vozidla na dráze celostátní a regionální, rozlišuje dvě odlišné situace.
A -Strojvedoucí, který je držitelem platného průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla dle § 45 zákona o dráhách, ve znění účinném do 31.12.2011, dokládá (nejpozději do 31.12.2014) drážnímu úřadu k žádosti o vydání licence posudek o své zdravotní způsobilosti podle zákona o dráhách ve znění účinném do 31.12.2011, tzn. bez  posudku o dopravně psycho-logickém vyšetření.
B –  Žadatel, který není držitelem platného průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla (např. strojvedoucí v přípravě) dokládá drážnímu úřadu k žádosti o vydání licence posudek o své zdravotní způsobilosti a posudek o dopravně psycholo-gickém vyšetření (§ 46d zákona o dráhách, § 8 vyhl. č. 101/1995 Sb.).
Z výše uvedených důvodů se upravuje postup dle Opatření GŘ  ČD, a.s., o zdravotní péči o zaměstnance v platném znění takto:

1. V příloze 1 (žádost) se znění prvního řádku posuzovaných pracovních činnosti mění na
□         dopravně psychologické vyšetření dle § 8  vyhl.101/1995 Sb., v plat. znění

        § 1 odst.1 písm. a) nebo písm. b) vyhl. 101/1995Sb. v platném znění – řízení drážního
        vozidla

2. V příloze 3 (posudek) se znění levé části prvního řádku posuzovaných pracovních činností    
     mění na

        § 1 odst.1 písm. a) nebo písm. b) vyhl. 101/1995Sb. v platném znění

V úloze budou formuláře upraveny
 
Tento pokyn je účinný od 1. 2. 2012.
Mgr. Jan Čermák, v.r.
ředitel odboru odměňování a benefitů


401/2012-012
 
v Praze dne
 22.02. 2012
  Irena Suková
Věc: Používání telekomunikačních zařízení při posunu
V    některých stanicích byly při posunu, který byl prováděn zaměstnanci vlakových čet, používány radi-
ostanice, které jsou v majetku SŽDC, s.o. (k dispozici u výpravčích, ale k zapůjčení za úplatu). Za používání,
případně za úschovu těchto radiostanic jsou požadovány od SŽDC, s.o. značné částky, a proto zajistěte pro
tento posun radiostanice z vlastních zdrojů.
Tyto radiostanice zajistěte pro posun, který je prováděn zaměstnanci vlakových čet pravidelně. Dále zajistěte ve spolupráci s příslušným RCVD účelnou manipulaci s těmito radiostanicemi a další podmínky pro jejich používání (dobíjení, úschovu, přemístění, apod.).
V    případech, kdy nebude technicky či provozně možné nasazení vlastních radiostanic, byla by násled-
ně uzavřena se SŽDC, s.o. dohoda o zapůjčování jejich radiostanic.
Pro předávání pokynů při prováděném posunuje používání radiostanic z hlediska obsluhy a slyšitel-nosti mnohem bezpečnějším prostředkem než mobilní telefon. Z tohoto důvodu mobilní telefon používej-te při posunu pro předávání pokynů jen v mimořádných případech.
 S pozdravem
(JOD) České dráhy, a.s. Generální ředitelství
Odbor kolejovyc h vozidel
Ing. Rostislav Novák
ředitel odbotu kolejových vozidel
Nábřeží L. Svobody llii, liO 15   Pral i
 České dráhy, a.s. Generální ředitelství O121 Odbor kolejových vozidel
Nábřeží L. Svobody 1222,11015 Praha 1, T: +420 972 232 152 


na základě připomínek členské základny k organizování periodických prohlídek vyvolalo prezídium Federace strojvůdců jednání na úrovni GŘ ČD a managementu Dopravního zdravotnictví……….

Zástupci Dopravního zdravotnictví nám nabídli aktivní účast při řešení problematiky organizace periodických prohlídek

Na základě připomínek členské základny k organizování periodických prohlídek vyvolalo prezídium Federace strojvůdců jednání na úrovni GŘ ČD a managementu Dopravního zdravotnictví. Schůzka se konala 21. února 2012 v budově Dopravního zdravotnictví v Italské ulici v Praze a zúčastnili se jí za GŘ ČD ředitel Odboru odměňování a benefitů Mgr. Jan Čermák a systémový specialista Odboru odměňování a benefitů doc. MUDr. Milan Tuček, CSc. Za Dopravní zdravotnictví byli jednání přítomni finanční ředitel Mgr. Viktor Szabó, MBA, obchodní ředitelka Jana Jurisová, vedoucí lékařka ZPP MUDr. Helena Němcová. Naši odborovou organizaci zde zastupovali prezident FSČR Jindřich Hlas, členové prezídia Jaroslav Vondrovic a Jiří Šafařík a vedoucí analytického oddělení PhDr. Miloslav Pykal.

Zástupci Federace strojvůdců v úvodu jednání vyjádřili obavy ze stále se zhoršující dostupnosti závodní preventivní péče (ZPP) zaměstnanců v některých regionech a položili přítomným vedoucím zaměstnancům Dopravního zdravotnictví otázku, zda je strategií firmy centralizovat činnost lékařů ZPP pouze do větších center. Od finančního ředitele Mgr. Szabó se jim dostalo ujištění, že omezování počtu smluvních lékařů není cílem jejich společnosti a naopak pan finanční ředitel deklaroval snahu o udržení stávajícího počtu okrsků ZPP. V praxi však naráží na špatnou věkovou strukturu smluvních lékařů. Mnozí již dosáhli věku pro nárok na starobní důchod a ukončují svojí aktivní činnost, přičemž mladí a nově nastupující lékaři nejeví s ohledem na požadované nároky na odbornost zájem o vykonávání této praxe. Pravdou rovněž je, že z důvodu nedodržování stanovených standardů byla některým lékařům smlouva vypovězena.

K problematice určování termínů periodických prohlídek konstatovala vedoucí lékařka ZPP MUDr. Němcová, že by neměly být stanovovány jednostranně lékaři, ale vždy po dohodě se zaměstnanci tak, aby byl nalezen termín, který nebude v kolizi s pracovními povinnostmi zaměstnance. Tam, kde nebyla tato zásada dodržena, bude zjednána náprava. S ohledem na stanovenou pracovní dobu okrskových lékařů vyčleněnou na provádění periodických prohlídek je však potřeba, aby k objednání zaměstnance došlo v dostatečném časovém předstihu.

Bude-li z objektivních příčin nutné vykonat periodickou prohlídku v době spadající do pracovní doby zaměstnance, bude možné (podle zásad vydaných O12 GŘ ČD) po dohodě zaměstnance se zaměstnavatelem směnu z tohoto důvodu přeplánovat. V případě, že však k dohodě nedojde, měl by zaměstnavatel postupovat podle § 103 odst. 1 písm. e) zákoníku práce a platné PKS a na tuto důležitou osobní překážku v práci udělit zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. Je potřeba upozornit na to, že postup podle druhé odrážky výše zmíněných zásad O12 GŘ ČD, tedy možnost přeplánovat zaměstnanci rozpis směn po projednání s místně příslušnou odborovou organizací již neplatí, neboť podle článku 3 bodu 13 přílohy 1 PKS na rok 2012 je pro tento případ nutná dohoda.

Výběr okrskového lékaře ZPP zaměstnancem na rozdíl od výběru lékaře registrujícího (praktického) není možný, neboť je vyjmut ze svobodné volby zaměstnance. Zástupcům prezídia FSČR se však dostalo ujištění, že v případě potřeby změny okrsku ZPP, která bude smysluplná, ekonomicky výhodná a příslušným okrskovým lékařem kapacitně zvládnutelná, bude tato změna umožněna. Navrhovat změny okrsku ZPP mají v kompetenci vedoucí zaměstnanci organizačních složek, ale jak je vidno, v praxi této pravomoci nevyužívají. Proto byla FSČR učiněna nabídka, aby shromažďovala případné připomínky k určení okrsků ZPP s ohledem na spádovost zaměstnanců v jednotlivých oblastech a tyto připomínky posílala přímo kompetentním zaměstnancům Dopravního zdravotnictví.

Dalším probíraným tématem byla problematika vydávání posouzení zdravotní způsobilosti s hodnocením "zdravotně způsobilý jen za podmínek". Dle vyjádření MUDr. Němcové by případné omezení zdravotní způsobilosti mělo být vydáváno jen na základě skutečného zdravotního stavu zaměstnance, nikoli na základě jeho žádosti, případně jeho subjektivního názoru. Každé omezení zdravotní způsobilosti zaměstnance musí být okrskovým lékařem ZPP vždy konzultováno s příslušnými vedoucími zaměstnanci organizační složky.

Na připomínku k dlouhým čekacím dobám v některých ordinacích reagovali zástupci Dopravního zdravotnictví tak, že zaměstnanec má právo dohodnout si nejen den, ale i hodinu vyšetření. Samozřejmě může dojít k narušení časového harmonogramu neočekávanými přednostními případy (např. úrazy), jakož i potřebou následného vyšetření u příslušného odborného lékaře.

Jako ukázku ochoty problémy řešit můžeme uvést schůzku člena prezídia FSČR Jaroslava Vincoura s vedoucí oddělení praktických lékařů, paní MUDr. Kundschofskou, která má problematiku závodní preventivní péče na starosti v oblasti Olomoucka. Ta proběhla 28. února 2012 a její zorganizování bylo právě jedním z výsledků jednání s vedoucími zaměstnanci Dopravního zdravotnictví. Hlavním tématem této schůzky byla připomínka našich kolegů ze základní organizace FS Prostějov k určení pouze jednoho dne v týdnu (zde je to konkrétně středa) jako doby stanovené k provádění "periodických prohlídek". Ukončení smluvního vztahu s prostějovským lékařem ZPP situaci v oblasti určování termínů prohlídek ještě více komplikuje.

Podle vyjádření paní doktorky je středa vyhrazena po zkušenostech z provozu. Zaměstnanec tak má v tento den možnost objednání na určitou hodinu a odpadá tak nepříjemné čekání na vyšetření. Zároveň však není vyloučena možnost dohody termínu v jiném dnu v týdnu, není ovšem zaručeno vyšetření přednostní.

Vážení kolegové, jak jsem zde již uvedl, učinili zástupci Dopravního zdravotnictví Federaci strojvůdců nabídku aktivní účasti při řešení problémů vzniklých při organizaci periodických prohlídek. K tomu však bude zapotřebí, abyste na prezídium FSČR posílali konkrétní, ale i zaručené a ověřené informace, týkající se například nevhodného určení okrsku ZPP, nedostatečné pracovní doby lékaře stanovené na provádění periodických prohlídek, problémů s objednáváním na periodické prohlídky, zhoršování dostupnosti ZPP, problémů s proplácením odměny anebo náhrady mzdy při nařízených lékařských prohlídkách atd.

Věříme, že vzájemnou spoluprací základních organizací, prezídia FSČR a kompetentních zaměstnanců GŘ ČD a Dopravního zdravotnictví se podaří rychleji a účinněji řešit vzniklé problémy.

Jaroslav Vondrovic

člen prezídia FSČR

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnost rekreace pro členy Federace strojvůdců.

 

Penzion se nachází v CHKO Jizerské hory v obci Bedřichov u Jablonce nad Nisou. Bedřichov je vyhledávaným cílem letní rodinné rekreace, pěší turistiky a cykloturistiky, v zimě pak rájem lyžařů a běžkařů se šesti sjezdovkami a sedmi vleky s možností večerního lyžování. Bedřichov je jedním z výchozích bodů tzv. Jizerské lyžařské magistrály (67km upravovaných lyžařských stop po celých Jizerských horách). Tato horská rekreační obec (680 m n.m.) je vnímána jako jedna z bran Jizerských hor s velmi dobrým dopravním spojením s Libercem a Jabloncem nad Nisou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penzion Real Bedřichov ubytování :
v 8 nových pokojích o 2 až 6 lůžkách (celkem 31 míst). Vlastní sociální výbava (WC, sprch. kout, umyvadlo). Stravování – snídaně, polopenze, plná penze (možno i pouze ubytování).

 

 

 

Restaurace s barem a krbem (40 míst) s bohatou nabídkou studené i teplé minutkové kuchyně. Restaurace zároveň slouží jako společenská místnost. Ceny podle sezony se skupinovými slevami.

http://www.penzion-real-bedrichov.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zvětšit mapu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*